پایان نامه با موضوع شبکه عصبی، ARIMA، مدل سازی، شبکه های عصبی

[۱۳]دریافتند که شبکه عصبی در پیش بینی نرخ مبادله دلار آمریکا در مقابل مارک آلمان بهتر از گام های تصادفی عمل می کند . کو ان و لیو [۱۴] قابلیت پیش بینی برون نمونه ای شبکه های عصبی برای نرخ برابری پنج ارز پوند ، دلار کانادا ، مارک آلمان ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع شبکه عصبی، شبکه های عصبی، پردازش اطلاعات، طبقه بندی

توزیع های احتمال استاندارد و شناخته شده تبعیت نمی کنند . متغیرهای مالی یکی از وسیع ترین زمینه های کاربردی این مدل ها در پیش بینی هستند .[۵] ۲ – ۶ – ۱ ساختار مدل های شبکه های عصبی مصنوعی مدل های شبکه های عصبی مصنوعی را می توان در ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع سری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، تقسیم بندی

[۳] با توجه به مولفه های فوق الگوهای سری زمانی را به صورت زیر در نظر می گیریم : X_t=T.S.C.I(2-22) که در آن X_t مقدار مشاهده شده در لحظه t و T روند ، S تغییرات فصلی ، C تغییرات دوره ای و I تغییرات نامنظم است . ۲ – ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع رگرسیون، سری های زمانی، شبکه‌های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی

مقدار کشیدگی یا خمیدگی که در حرکت سیستم رخ می دهد ، انجام می شود . در واقع ، در این روش ، سرعت متوسطی که مسیرهای انتقالی دو نقطه ای که در ابتدا به هم نزدیک بوده اند به وبطور نمایی از یکدیگر منحرف می شوند ، محاسبه می ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع جذب کننده، اندازه گیری، شدت وابستگی، رگرسیون خطی

وبی ) دارای حدی هستند که به آن تعادل یا جذب کننده گفته می شود . به عنوان مثال مسیر زمانی x_t در معادله تفاضلی مرتبه اول 〖 x〗_(t+1)=0.2x_tبه سمت مقدار تعادلی x = 0 گرایش دارد ، به طوری که با هرمقدار اولیه x_t مسیرزمانی آن درحد به مرکز ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

۲ – ۱ تعریف ارز ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های رایج خارجی گفته می شود . به بیان دیگر پول کشورهای دیگر در داخل کشور به عنوان ادامه مطلب…