عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2- مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری[1]

وجه مشترک تعاریف ارائه شده از ارتباط ارزشی یا مربوط بودن از منظر ارزشگذاری در ادبیات حسابداری، وجود ارتباط معنادار آماری میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان می باشد (بیور[2]، 2002). از سوی دیگر، با وجود اینکه قدمت آزمون ارتباط آماری مزبور به آثاری زیرا هوریگان[3] (1966) و میلر و مدیگلیانی [4](1966) باز می­گردد، اصطلاح مربوط بودن ارزش[5] برای اولین بار توسط امیر و همکاران[6] (1993) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی برای بهره گیری کنندگان، در جهت کمک به بهبود فرآیند تصمیم­گیری می­باشد، در حالی­که هدف از انجام تحقیقات و مطالعات حسابداری ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایه­گذاران و سایر بهره گیری کنندگان می­باشد. صورت­های مالی منابع بسیار مهمی از اطلاعاتی می­باشند که سرمایه گذاران در تصمیم­گیری­های مربوط به سرمایه­گذاری به آن نیاز دارند (هادی[7] ، 2006). رفرنیر و دمانتیر[8] (2008) اظهار نمودند، در صورتی داده­های حسابداری، معیار مناسبی درمورد عملکرد شرکت هستند، که اثر آن­ها بر روی قیمت سهام نظاره گردد. در آن صورت آن­ها ارقام مربوطی بوده و بهره گیری از این داده ها، اطلاعات مربوطی درمورد ارزش شرکت فراهم می­کند که ارتباط تنگاتنگی با قیمت­های بازار دارد.

واضح می باشد که مربوط بودن ارزش یک صورت مالی، توانایی آن جهت تأیید یا تغییر انتظارات سرمایه­گذاران از ارزش شرکت می باشد. اگر سهام شرکت در میان سرمایه­گذاران داد و ستد می­گردد، قیمت بازار آن سهام بایستی انتظارات عموم سرمایه گذاران را از ارزش اختصار کند. پس مربوط بودن ارزش صورت­های مالی می تواند توسط واکنش در قیمت بازار هنگامی که ارقام حسابداری چاپ گردیده­اند، اندازه­گیری گردد. این امر دلالت بر این نیست که ارزش­گذاری سهام تنها هدف صورت­های مالی می باشد، اما چنان که توسط بارث و همکاران[9] (2001) ذکر گردیده می باشد، مرکز توجه عمده ی SEC [10] و پس FASB [11] ، بر سرمایه گذاران سهام می باشد.

سودمندی اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران می­تواند توسط ارتباط آماری میان داده­های حسابداری و ارزش­های بازار سرمایه ( قیمت­ها و بازده های سهام) به بهترین نحو اندازه­گیری گردد. این چنین، یک ارتباط، پی­آمد رفتارهای سرمایه گذاران را بیشتر از وقتی که فقط نظرات و اعتقادات آن­ها بر مبنای پرسش نامه ها و مصاحبه­ها جمع آوری می­گردد، منعکس می­کند (دماش[12] ،2007).

در تحقیقات حسابداری مالی، صورت­های مالی را دارای ارتباط ارزشی می­گویند، اگر آن­ها با قیمت­ها، ارزش­ها یا بازده­های سهام در ارتباط باشند. در راستای مطالعات مربوط بودن ارزش، بعضی از پژوهش گران، مربوط بودن ارزش یک مجموعه از داده­های صورت­های مالی را با آماره R2 تعدیل شده ی رگرسیون اندازه گیری کردند. به  ویژه، آن­ها مربوط بودن ارزش صورت­های مالی را مانند R2 تعدیل شده تعریف کردند که می­تواند به صورت منحصر به فرد به صورت­های مالی در یک رگرسیون از ارزش­های سهام در صورت­های مالی یا اطلاعات غیر مالی نسبت داده شده باشد( هاند[13] ، 2003).

بعضی از تحقیقگران نیز مربوط بودن ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده را با توانایی آن­ها جهت اظهار کردن اطلاعات محفوظ در قیمت های بازار، تعریف کرده اند. این امر بر پایه ی الگو های تجربی به کار گرفته شده توسط محققانی از قبیل کالینز و همکاران[14] (1997)، امیر و همکاران (1993) با بهره گیری از تحلیل رگرسیون ترکیب قیمت­ها از دو متغیر حسابداری توضیحی، یعنی سود و ارزش ویژه خالص اندازه­گیری شده می باشد.

مطالعات بسیاری به مطالعه اینکه چگونه متغیرهای مالی و غیرمالی به قیمتهای سهام ارتباط دارند پرداخته­اند. امیر و لو[15] (1996) با بهره گیری از نمونه شرکت­های تلفن شبکه­ای، مربوط نبودن ارزش متغیرهای مالی از قبیل سود، ارزش دفتری و جریان­های نقد را ثابت کردند. آن­ها یافتند که متغیرهای مالی شرکت­های شبکه­ای تنها هنگامی که همراه با متغیرهای غیر مالی مورد مطالعه قرار گیرند دارای ارتباط ارزشی هستند.

دو مدل برای سنجش مربوط بودن ارزش حسابداری، بر این ادبیات غالب هستند: مدل قیمت و مدل بازده. مدل قیمت به مطالعه ارتباط میان قیمت سهام با ارزش دفتری و سود می­پردازد و مدل بازده، ارتباط بین بازده سهام را با سود و تغییرات سود مورد مطالعه قرار می­دهد. برای ایجاد بینش و درک جامع، در این پژوهش از هر دو مدل قیمت و بازده برای آزمودن مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری و ارتباط بین سطح افشای اختیاری و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری بهره گیری می­گردد.

[1]. Value Relevance of Accounting Information

[2]. Beaver

[3]. Horrigan

[4]. Miller and Modigliani

[5]. Value Relevance

[6]. Amir et al

[7].  Hadi

[8] . Raffournier and Dumontier

[9].  Barth et al.

[10]. The Securities and Exchange Commission

[11]. The Financial Accounting Standards Board

[12]. Dahmash

[13].  Hand

[14]. Collins et al.

[15]. Lev

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید