عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- تحلیل یافته ها و نتایج آزمون فرضیه­ های پژوهش

در پژوهش حاضر، دو فرضیه در قالب دو مدل در ارتباط با مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری (دو متغیر ارزش دفتری هر سهم و سود هر سهم) مورد مطالعه قرار گرفتند که به صورت کامل در زیر اظهار می­گردد:

5-3-1- مطالعه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش مدل قیمت

فرضیه اول پژوهش اظهار می­کند که هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

نتایج حاکی از آن می باشد که ارزش دفتری هر سهم و سود هر سهم از فاکتورهای تأثیرگذار در ارزش­گذاری سهام شرکت در بازار می­باشد. همچنین سود هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به ارزش دفتری هر سهم می باشد.

تأثیر متغیر سطح افشای اختیاری از طریق اضافه کردن متغیرهای مربوط به شرکت­های با سطح افشای اختیاری بالا و پایین به متغیرهای سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم برآورد شده می باشد. نتایج حاکی از آن می باشد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت­هایی که سطح بالاتری از افشای اختیاری اعمال نموده­اند، بیشتر از محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت­هایی که سطح پایین­تری از افشای اختیاری را اعمال نموده­اند، می­باشد. همچنین ارزش دفتری هر سهم در شرکت­های با سطح افشای اختیاری بالا در مقایسه با شرکت­های با سطح افشای اختیاری پایین­، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری می­باشد. پس می­توان نتیجه گرفت که هر چه سطح افشای اختیاری افزایش یابد مربوط بودن ارزش دفتری هر سهم گزارش شده نیز افزایش یافته، پس فرضیه اول پژوهش پذیرفته می­گردد.

5-3-2- مطالعه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش مدل بازده

فرضیه دوم پژوهش اظهار می­کند که هرچه سطح افشای اختیاری بیشتر باشد، مربوط بودن سود هر سهم گزارش شده نیز بیشتر خواهد بود.

نتایج حاکی از آن می باشد که سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم از فاکتورهای تأثیرگذار در ارزش­گذاری سهام شرکت در بازار می­باشد.

تأثیر متغیر سطح افشای اختیاری از طریق اضافه کردن متغیرهای مربوط به شرکت­های با سطح افشای اختیاری بالا و پایین به متغیرهای نسبت سود هرسهم به قیمت و نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت برآورد شده می باشد. نتایج حاکی از آن می باشد که تغییرات سود هر سهم در شرکت­هایی که سطح بالاتری از افشای اختیاری اعمال نموده­اند نسبت به شرکت­هایی که سطح پایین­تری از افشای اختیاری را اعمال نموده­اند، دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری می باشد. همچنین در زمینه مربوط بودن سود هر سهم در شرکت­هایی که سطح بالاتری از افشای اختیاری اعمال نموده­اند نسبت به شرکت­هایی که سطح پایین­تری از افشای اختیاری را اعمال نموده­اند، تفاوتی وجود ندارد. پس می­توان نتیجه گرفت که مربوط بودن و محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در تمام سطوح افشای اختیاری اطلاعات یکسان بوده؛ پس فرضیه دوم پژوهش پذیرفته نمی­گردد.

براساس مبانی نظری با در نظر داشتن اینکه افشاء یکی از مهم­ترین موارد تأثیرگذار بر کیفیت اطلاعات حسابداری بوده و افزایش تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان از گزارش­های مالی منجر به افزایش مربوط بودن اطلاعات همراه آن گزارش­ها (مانند ارزش دفتری و سود هر سهم) می­گردد، انتظار بر این بود که مربوط بودن سود هرسهم و ارزش دفتری هر سهم، همراه با افزایش سطح افشای اختیاری، افزایش یابد که فرضیه اول بر اساس مبانی نظری مورد تأیید قرار گرفته و فرضیه دوم رد گردید.

نتایج این پژوهش در زمینه مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری، مشابه با تحقیقاتی زیرا دستگیر و خدادادی (1386)، خواجوی و اله­یاری (1390)، اولسن و ناروس (2005)، بالاس و هواس (2005)، کیم و همکاران (2008)، ابا ابراهیم و همکاران (2009) می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سوی دیگر هرچند که تا کنون تحقیقی که به گونه همزمان تأثیر سطوح مختلف افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری را مورد مطالعه قرار داده باشد، انجام نگردیده، اما در این زمینه به تحقیقی که تا حدودی مشابه با این پژوهش می­باشد می­توان به پژوهش خدامی پور و محرومی(1391)، که نشان دادند افشای اختیاری بر مربوط بودن سود هر سهم تاُثیرگذار نیست و بانگو و پلن بورگ (2008)  که نشان دادند که  در شرکت­­های با سطح بالای افشای اختیاری، ارتباط قوی تری بین بازده سهام و عایدات آتی نسبت به شرکت­های با سطح افشای اختیاری پایین هست و حسن و همکاران (2009) که نشان دادند بین افشای اختیاری و ارزش شرکت ارتباط مثبت هست اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست، تصریح نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری