تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳ . متغیر وابسته :

نحوه محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر تابع پاسخ این پژوهش مبتنی به مراحل زیر می باشد؛

الف. محاسبه اقلام تعهدی کل؛

Total Accruals=Net Income- Cash Flow from Operations

مجموع اقلام تعهدی= سود خالص-جریان های نقدی عملیاتی

فرمول فوق مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد که در آن صورت جریان وجوه در در سه طبقه تهیه می گردد  و با تاکید به اینکه در ایران صورت جریان وجوه نقد در پنج طبقه تهیه می گردد،این موضوع موجب ایجاد تفاوتهایی در ارتباط با  اقلام ورودی و خروجی در بین طبقات نسبت به نوع سه طبقه ای مرسوم در استانداردهای بین المللی می گردد، لذا اندازه اقلام تعهدی با در نظر داشتن این تفاوتها (در ایران) از طریق فرمول زیر محاسبه می­گردد(خلیفه سلطانی و همکاران  1389: 66

مجموع اقلام تعهدی= سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات مستمر ±( جریان­های نقدی عملیاتی طبق صورت جریان وجوه نقد+سود سهام پرداخت شده+جریان­های نقدی مرتبط با بازده سرمایه­گذاریها و سود پرداختنی بابت تامین مالی_جریان­های نقدی مرتبط به مالیات).

ب. تفکیک مجموع اقلام تعهدی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Total Accruals (TA) =Non-Discretionary Accruals (NDA)  +Discretionary Accruals (DA)

TA=NDA+DA

مجموع اقلام تعهدی: اقلام تعهدی غیر اختیاری+ اقلام تعهدی اختیاری(غیر عادی)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید