سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

انتخاب روش پژوهش بستگی به اهداف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و تشریح روش انتخاب شده در هر پژوهش علمی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از این رو در فصل حاضر روش انجام پژوهش تشریح شده می باشد. در این فصل به معرفی جامعه آماری، نحوه تعیین نمونه، جمع آوری اطلاعات و تابع آماره پرداخته می گردد. به این شکل که نمونه پژوهش از جامعه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران و با در نظر داشتن محدودیتهای موجود به روش حذفی انتخاب شده می باشد. بطوریکه کوشش بر آن شده که این نمونه قابلیت تعمیم نتایج حاصله از پژوهش بر کل جامعه آماری را دارا باشد. پس از مشخص کردن نمونه، به جمع آوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیات مطرح شده در فصل اول پرداخته و اطلاعات لازم مستقیماً از صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای عضو نمونه و سایر منابع اطلاعاتی موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده می باشد. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده با در نظر داشتن فرضیه پژوهش با بهره گیری از روشهای آماری و با بکارگیری نرم افزارهای کامپیوتری موجود انجام گردیده می باشد.

3-2) جامعه مورد نظر پژوهش

جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

3-3) نمونه آماری

نمونه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند:

1-پایان سال مالی آن ها 29/12 باشد.

2- جزء شرکت های مالی مانند بانک ها ،موسسات بیمه و شرکت های سرمایه گذاری و واسطه ای مالی نباشند زیرا ساختار مالی این شرکت ها با سایر شرکت ها به گونه قابل توجهی متفاوت می باشد.

3- شرکت ها قبل از سال 1388در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و به صورت مستمر معامله شده باشند.

4- در طی دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.

5- اطلاعات مالی مورد نیاز به گونه کامل وجود داشته باشد.

قلمرو زمانی مورد مطالعه از سال 1388 تا 1392 میباشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟