تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1.         روش جمع ­آوری اطلاعات و متغیرهای پژوهش

در این پژوهش جهت جمع آوری داده­های پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکتها از اطلاعات موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره­آوردنوین بهره گیری شده می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیرهای این پژوهش شامل سه متغیر مستقل[1]؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی( که به ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش ” ارزش شرکت، سودآوری شرکت، و سیاست تقسیم سود شرکت ” هستند)، و یک متغیر وابسته[2]؛ اقلام تعهدی اختیاری و چهار متغیر کنترل[3] شامل؛ اندازه شرکت، اهرم مالی، عمر شرکت، و نوع گزارش حسابرسان مستقل می باشد.

الف: متغیّرهای مستقل :

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[4]:

به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها به شمار می رود به نحوی که چنانچه اندازه مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت می باشد و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب می باشد که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن می باشد.

نسبت بازدهی ارزش ویژه[5] :

نسبت بازدهی ارزش ویژه از  جمله نسبت­هایی که در ارتباط با مطالعه و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت بهره گیری می گردد مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها می باشد.

نسبت درصد سود تقسیمی:

نسبت درصد سود تقسیمی عبارت می باشد از نسبت سود نقدی تقسیمی هر سهم به سود اعلام شده هر سهم شرکت[6]، این نسبت نشان می­دهد که چه نسبت از سود هر سهم  بین سرمایه گذاران تقسیم شده می باشد

ب: متغیر وابسته :

اقلام تعهدی اختیاری[7]: شامل اقلام تعهدی هستند که طی یک فرآیند غیرعادی ناشی از تحریفات و دستکاری های مدیریت به مقصود مدیریت سود  ایجاد می­شوند(رُونِن و یاری 2008: 381).

 ج:‌متغیر های کنترلی :

متغیرهای کنترل این پژوهش شامل اندازه شرکت، اهرم مالی،  عمر شرکت و  نوع گزارش حسابرسان مستقل می باشد.

نحوه اندازه گیری متغیرها:

اندازه گیری متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل مبنتی بر فرمول­ها و اطلاعاتی می باشد که  از صورتهای مالی شرکتها از طریق نرم افزار اکسل  و نرم افزار SPSS انجام گرفته شده می باشد.

[1] Independent Variable(another terms is “Explanatory Variable”)

[2] Dependent Variable(another terms is “Responsible Variable”)

[3] Control Variable.

[4]  Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)).

[5] Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”.

[6] به تعریفی عبارت می باشد از اندازه درصد از سود تقسیمی شرکت که به صورت نقدی پرداخت شده می باشد(کیسُو  و همکاران 2013: 246)

[7] Discretionary accruals(DA)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید