عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۱. مقدمه

هدف از این فصل، جمع بندی و ارائه پیشنهاد بر اساس ارزشیابی نتایج و یافته­های پژوهش می باشد تا ضمن ایجاد یک تصویر روشن از یافته­های پژوهش، نتایج آن از صراحت بیشتری برخوردار گردد. به علاوه، زمینه های لازم برای نتیجه گیری کلی پژوهش فراهم  آید و به گونهای یافته ها با مبانی نظری تلفیق یابد. به همین مقصود، آغاز ضمن اظهار مسئله پژوهش، یافته های فصول قبل بویژه فصل چهارم پژوهش اعم از یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و نیز اطلاعات به دست آمده از منابع اطلاعاتی موجود که در آن فصل توصیف و تحلیل و مورد بحث و تفسیر قرارگرفته­اند. در قسمت پایانی و پس از نتیجه گیری کلی از پژوهش انجام شده تنگناها و محدودیت های انجام پژوهش اظهار گردیده و سرانجام با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات موجود، پیشنهاد و راهکارهایی، ارائه گردیده و در انتها نیز پیشنهادیی برای پژوهش های آتی محققین و دانشجویان ارائه شده می باشد.

۵-۲. اختصار پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی می باشد.  روش پژوهش پژوهش حاضر  کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این پژوهش نیز از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده می باشد. تعداد نمونه در این پژوهش مبتنی بر ۵۱ شرکت(۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده می باشد. همچنین، تعداد سه فرضیه به مقصود مطالعه ارتباط بین هر یک از متغیرهای پژوهش تدوین گردیده می باشد. از اینرو، معیارهای مالی؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی به عنوان متغیر مستقل و نوع کیفیت اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیرهای وابسته تعیین گردید. همچنین از چهار متغیر کنترلی اندازه شرکت ، اهرم مالی، عمر شرکت، و نوع گزارش حسابرسان مستقل بهره گیری شده می باشد. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS 22 بهره گیری به اقدام آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید