سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

مهارت های درون فردی1 :

– خود آگاهی عاطفی : توانایی تشخیص و درک احساسات. خودآگاهی تنها آگاهی از احساسات یک فرد و هیجانات وی نبوده بلکه شامل توانایی فرق و تفاوت بین آنها، به مقصود پی بردن به این امر می باشد    که، شخص چه احساسی دارد و چرا این احساس در او شکل گرفته می باشد و همچنین به مقصود پی بردن به آن چیز که مسبب این احساس می باشد. معضلات جدی در این حوزه در جایگاه های «الکسی تایمیک» (ناتوانی در میان احساسات) پیدا نمود می گردد.

– جرأت ورزی(قاطعیت و جسارت) 2: به معنای توانایی ابراز احساسات، عقاید، تفکرات و دفاع از حقوق خود به شیوه ای سازنده و غیر مخرب می باشد. قاطعیت دارای سه بعد می باشد:

– توانایی اظهار احساسات.(مثل قبول و ابراز خشم، صمیمیت و احساسات جنسی)

– توانایی اظهار عیان عقاید و افکار خویش. ( مثل توانایی اظهار باورهای مخالف و اتخاذ موضعی مشخص، حتی اگر به لحاظ عاطفی انجام آن دشوار و باعث از دست رفتن امتیاز بشود).

– توانایی احقاق حقوق خویش ( مثل اجازه ندادن دیگران به آزار، یا گرفتن امتیاز از شما).

– افراد قاطع، کمرو و خجالتی نبوده و می توانند احساساتشان را (اغلب به گونه غیر مستقیم) بدون پرخاشگری و فحاشی، ابراز کنند.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- Internal Personal skills

2- Assertiveness

– حرمت ذات1 (عزت نفس) : به معنای تکریم به خویشتن و پذیرش خود به عنوان شخصی اساساً

خوب می باشد. اصولا تکریم به خود، قبول و دوست داشتن خود آنگونه که هستیم می باشد. توانایی

پذیرش جنبه های مثبت و منفی، محدودیتها و قابلیتهای خود، اعتماد به خود و عزت نفس، با خود باوری و مفهوم نسبتاً خوب رشد یافته مرتبط می باشد. افراد بدون حرمت ذات احساس عدم کفایت و حقارت می کنند.

– خود شکوفایی2 : به توانایی شناخت و تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشتن تصریح دارد. این بعد از هوش عاطفی تبیین جستجو، برای غنا و معنی بخشیدن به زندگی می باشد. کوشش برای شکوفا کردن بالقوه های خود، دربردارنده انجام فعالیت های مفرح و معنی دار می باشد و می تواند به معنی کوشش در همه عمر، و فعالیت پر شور، برای رسیدن به اهداف دراز مدت تعبیر گردد. خود شکوفایی فرآیندی مستمر و پویا، برای کسب حداکثر رشد توانایی ها، قابلیت ها و استعدادهاست. این اقدام به کوشش مصرانه برای داشتن بهترین عملکرد و کوشش برای بهتر ساختن خلق و خوی، مربوط می باشد.

– استقلال3 : عبارت می باشد از خود فرمانی و خود کنترلی در تفکر و اقدام و رهایی از وابستگی عاطفی. افراد مستقل، در برنامه ریزی و تصمیم گیری های مهم خوداتکا  می باشند. استقلال اساساً توانایی خودمختار، پیش روی نیاز طرفداری و حفاظت می باشد. مستقل بودن به اندازه اعتماد به خود، نیروی درونی و تمایل در برآوردن انتظارات و تعهدات، بدون اینکه اسیر آنها شوند، مبتنی می باشد.

 

ب: مهارتهای میان فردی4

  – همدلی : عبارت می باشد از توانایی آگاهی، فهم و درک احساسات دیگران و حساس بودن به اینکه چرا، چگونه و چه چیزی را اینگونه، به این طریق احساس می کنند. همدل شدن، کسب توانایی یا شناخت هیجانات و عواطف دیگران می باشد.

– روابط بین فردی : ایجاد و حفظ روابط متقابل رضایت بخش، که صمیمیت و تعادل محبت از ویژگی های آن می باشد. رضایت متقابل، شامل تبادلات اجتماعی معنادار می باشد که به گونه بالقوه لذت بخش می باشد. از ویژگی های ارتباطات مثبت بین فردی، توانایی صمیمیت و محبت و انتقال دوستی به شخص دیگر می باشد.

این بعد هم با ضرورت کسب روابط دوستانه با دیگران و هم با توانایی احساس راحتی و آرامش در چنین روابطی، مرتبط می باشد.

– مسئولیت پذیری اجتماعی5 : نشان دادن خود به عنوان عضوی مؤثر و سازنده، در یک گروه اجتماعی می باشد. این توانایی شامل مسئول بودن می باشد، حتی اگر شخصاً از این ارتباط سودی برده نشود.

چنین افرادی دارای وجدان اجتماعی بوده رفتارهای آنان، به صورت پذیرش مسئولیت های اجتماعی جلوه گر می گردد. این مؤلفه به توانایی انجام کاری برای دیگران یا با دیگران، پذیرش دیگران و اقدام مطابق با وجدان، مرتبط می گردد. این اشخاص دارای حساسیتی فردی اند و می توانند دیگران را بپذیرند و استعدادهایشان را به نفع جمع و نه فقط به خاطر خودشان بکار گیرند. کسانی که فاقد این توانایی اند ممکن می باشد از توجه های ضد اجتماعی لذت ببرند، موجب آزار دیگران شوند و از دیگران سوء بهره گیری کنند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.