سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش حاضر کاربردی می باشد. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس رویداد )از طریق اطلاعات گذشته) می باشد.

برای مطالعه فرضیات از یک معادله بهره گیری شده می باشد. سپس با بهره گیری از آزمون هایی که تبیین کامل آنها در فصل سوم ارائه شده می باشد، فرضیات پژوهش مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت.

برای مطالعه فرضیه های پژوهش از مدل زیر بهره گیری می گردد:

DP = + (IO)it+ (Lev)it+ (Pro)it + (Risk)it + εit

که داریم :

1β و 2β و 3β و 4β = ضرایب متغیر ها

DP: سیاست تقسیم سود

IO: فرصت های سرمایه گذاری

LEV: اهرم مالی

PRO: سودآوری

RISK : ریسک

فصل اول شامل اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و معرفی متغیرها و آشنایی با کلمات کلیدی می باشد و به اظهار دیگر کلیات پژوهش را اظهار می کند.

فصل دوم ابعاد مختلف موضوع از دیدگاه نظری مورد مطالعه قرار می گیرد و شامل مباحثی مانند تعاریف، مطالعه دیدگاه ها و نظریات مختلف در خصوص فرصت های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست تقسیم سود  شرکت ها و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد.

فصل سوم، در زمینه روش پژوهش، روش جمع آوری اطلاعات، فرضیات پژوهش و نحوه آزمون داده ها توضیحاتی داده می گردد.

فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات می باشد. نخست اطلاعات توصیفی جامعه آماری و سپس نتایج حاصل از داده ها  اظهار می گردد.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟