سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‏های پژوهش

1-7-1- فرضیه اصلی

بین هوش عاطفی مدیران و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری هست.

1-7-2- فرضیه های فرعی

1-  بین خود آگاهی مدیران و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست  استان آذربایجانشرقی  ارتباط   معنی داری هست.

2- بین خود مدیریتی مدیران و فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری هست .

3- بین آگاهی اجتماعی مدیران وفرهنگ سازمانی یاد گیرنده دراداره کل پست استان آذربایجانشرقی ارتباط  معنی داری هست.

4- بین مهارت های اجتماعی مدیران(مدیریت روابط) و فرهنگ سازمانی یادکیرنده دراداره کل پست استان آذربایجانشرقی ارتباط معنی داری هست.

 

1-8- متغیرهای پژوهش

1-8-1- متغیر مستقل

–  هوش عاطفی

– خودآگاهی

– خود مدیریتی

– آگاهی اجتماعی

– مدیریت روابط

 

1-8-2- متغیر وابسته

– فرهنگ سازمانی یادگیرنده

 

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر هوش عاطفی مدیران بر فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی بر اساس ترکیبی از نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن و نظریه میخائیل مارکوارت در مورد معیارهای  فرهنگ  سازمانی  یادگیرنده می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش حاضر اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش حاضر حدود 6ماه را در برمی گیرد که از مرداد ماه 1392 شروع و تادی ماه 1392 خاتمه می یابد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.