سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

سیاست های چند فرهنگی

اصطلاح سیاست گذاری فرهنگی[1] معادل (سیاست های فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی) می باشد. ژیراره درتعریف این مفهوم چنین می‌گوید:  نظامی از هدف های غایی ، شیوه ها و برنامه های فرهنگی که برای توسعه فرهنگ جامعه در نظر می گیرند . ژیراره تبیین می دهد مهمترین رکن مساله ، هدف های غایی می باشد. طبق تعریف ژیراره سوالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه : آیا می توان برای یک جامعه هدف های غایی تعیین نمود ، آیا امکان پذیر می باشد یا خیر ؟ ( فاضلی، 1386: 3). به گونه ساده می‌توان گفت که سیاست فرهنگی با مدیریت نهادهای تولیدکننده و اداره‌کننده­ی شکل و محتوای محصولات فرهنگی مربوط می گردد. سیاست فرهنگی نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر مسؤلان و متصدیان امور در تشخیص، تعیین و تدوین مهم‌ترین اصول و اولویت‌های لازم و ضروری در فعالیت فرهنگی می باشد و راهنما و دستور العمل برای مدیران فرهنگی خواهد بود (محبی، اینترنت، سیاست). سیاست فرهنگی دراین چارجوب شامل موزه‌ها، وزارتخانه‌های عهده‌دار امر آموزش، هنرها، فرهنگ، رسانه‌ها، ورزش، مدارس، مؤسسه‌های آ‌‌موزش عالی، سازمان‌های تلویزیونی، شرکت‌های ضبط، مؤسسه‌های تبلیغاتی و بسیاری عناصر دیگر می باشد (Barker,2002:223). سیاست فرهنگی در قالب مفاهیم گوناگونی مورد توجه برنامه ریزان بوده که درطول دهه اخیر در کشورهای صنعتی مفهوم «مهندسی فرهنگی» مطرح گردیده می باشد. مهندسی فرهنگی عبارت می باشد: ازعلم و فن وتوانایی ارائه پاسخ‌های مناسب از نظر کیفیت، هزینه، و مدت به درخواست‌هایی می باشد که از سوی کارشناسان امور فرهنگی در جهت تحقق اهداف فرهنگی، اجرای برنامه‌ها، تأمین سرمایه برای برنامه‌ها و تحقق فنی برنامه‌ها صورت می‌گیرد (Mollard,1994:3).

سیاست فرهنگی مجموعه ارزش‌ها، باورها و راهبردهایی می باشد که کنش‌ها و عملکرد افراد یا گروه‌های اجتماعی را هدایت می کند یا بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد .”این ارزش‌ها و باورها که راهنما، هدایت‌کننده و تأثیرگذار برعملکرد یک‌گروه، یک‌ مجموعه و یا یک‌ ملت می باشد به دو بخش تقسیم می گردد: یک‌ بخش، آن‌هایی می باشد که توسط دولت اظهار و مدون می گردد و معمولاً به صورت قانون اساسی،  برنامه‌های توسعه و غیره می باشد . بخش دوم راهبردهایی می باشد که افراد، گروه‌ها و ملت‌ها بدون تدوین یا قانون رسمی کردن آن برای تحقق هدف‌ها و منافع خود به‌کار می‌گیرند. پس دو سیاست فرهنگی داریم: یکی آن که دولت مدون کرده، دوم آن‌که به صورت اصل مدون دولتی درنیامده . درنتیجه بایستی گفت به صورت کلی یک سیاست فرهنگی می باشد که بخشی از آن عیان می باشد و بخشی پنهان و بخشی رسمی و بخشی غیررسمی.( محسنی، 1386: 24). به‌طورکلی می‌توان گفت که سیاست گذاری فرهنگی عبارت می باشد از فرایند اخذ تصمیم در مورد یک خط مشی فرهنگی درجهت هدایت و کنترل فرهنگ به مقصود حفظ مواریث فرهنگی، بسط و گسترش آن، تا در آینده بایستی پیگیری ومورد اقدام قرار گیرد.

الگوی چند فرهنگ گرایی به عنوان رویکرد سیاست گذاری عمومی برای مدیریت تنوع فرهنگی در جامعه چند قومی که بر مبنای ابراز رسمی تکریم متقابل و رواداری نسبت به تنوع فرهنگی در قالب مرزهای ملی استوار می باشد. شهروندی و سیاست چند فرهنگی، الگوی مناسب سیاست گذاری راهبردی و دراز مدت در روبرو شدن با مساله تنوع قومی و فرهنگی در جامعه ایرانی می باشد و می تواند مبنایی برای تفاهم، تعامل و گفتگوی میان سیاست گداران و نخبگان قومی باشد ( تقی لو، 1386: 11-12).

[1] Cultural politics

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.