سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی متغیر ها

1-10-1- هوش عاطفی : مهارتی می باشد که دارنده آن می تواند از طریق خود آگاهی ، روحیات خود را کنترل کند ، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد،‌از طریق همدلی ،‌تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد(دوستار،1382).

هوش عاطفی به کارگیری  قابلیت های  عاطفی خود  و دیگران ، در رفتار فردی  و گروهی  برای کسب  نتایج می باشد(دوستار،1382).

1-10-2- فرهنگ سازمانی یاد گیرنده : فرهنگ سازمانی یاد گیرنده عبارت می باشد از ارزش ها و باورهای مشترکی که یک سازمان با بهره گیری از الگوها و پیش فرضهای اساسی خود ،‌آن را عرضه می کند تا روشهای تعامل رابرای انطباق با محط خارجی و انسجام دهی درونی را در دو بعد (( چگونه رفتار کرده )) و  ((چگونه اداره کرده )) یاد بگیرد (سنگه،1375).

1-10-3- سازمان : پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که به گونه آگاهانه متناسب شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی ، بر اساس یک سلسله مبانی همیشگی فعالیت می کند (رابینز،1385).

1-10-4- پست : پدیده ای اجتماعی و فرآیندی می باشد که در آن یک فرستنده بتواند در آن واحد با انبوهی از گیرندگان ارتباط مستقر کند و نقل وانتقال هرنوع پیام،اسناد،مدارک و…از نقطه ای به نقطه دیگر یک اقدام پستی به شمار می رود(سجادی ، 1378).

 

        1-11- تعریف عملیاتی متغیرها

        1-11-1- هوش عاطفی

بر اساس نظریه آکادمی دانیل گلمن هوش عاطفی عبارتست از :

–  خود آگاهی

–  خود مدیریتی

– آگاهی اجتماعی

– مدیریت روابط ( مهارت های اجتماعی )

خود آگاهی:

– توانایی برای شناخت هیجان در حالت های جسمی و روانشناختی

– توانایی شناخت هیجان در دیگر افراد

– توانایی برای تشخیص بین احساسات درست و نادرست

– توانایی برای اظهار هیجان به صورت دقیق و اظهار نیازهای مرتبط با احساس ها

           خود مدیریتی :

– توانایی برای باز جهت دهی تفکر بر پایه احساس های همخوان با اشیاء ،‌وقایع و افراد دیگر

– توانایی برای ایجاد هیجان به مقصود تسهیل قضاوت و خاطرات مرتبط با احساسات

– توانایی بهره گیری از نوسانات خلقی به مقصود دستکاری دیدگاه

– توانایی برای بهره گیری از حالت های هیجانی به مقصود مسئله گشایی و خلاقیت

           آگاهی اجتماعی :

– توانایی برای تحلیل چگونگی هیجان های مختلف از بعد ارتباط

– توانایی درک علل و پیامد های احساسات

– توانایی برای تفسیر هیجانهای پیچیده نظیر تعلقات عاطفی

– توانایی تحلیل و پش بینی احتمال گذرهای بین هیجانها

           مدیریت روابط:

– توانایی برای پذیرش احساسات و هم احساسات خوشایند و ناخوشایند

– توانایی بازبینی و بازتابش هیجان ها

– توانایی کنترل ، بسط ،‌انفصال از حالت های هیجانی بسته به قضاوت های اطلاعاتی فرد

– توانایی مدیریت هیجان ها در خود و دیگران

 

         1-11- 2- فرهنگ سازمانی یادگیرنده

–   جو سازی

–  سهیم بودن همه اعضاء در یادگیری

–  اعتماد و خود مختاری

–  عوامل انگیزشی برای نو آوری، تجربه، آموزش و خطر پذیری

–  تعهد مالی نسبت به آموزش و پرورش کارکنان

–  خلاقیت و تنوع

–  تعهد نسبت به بهببود مستمر محصولات و خدمات

–  پاسخگویی به تغییر و بی نظمی

–  گفتگو (مارکوارت،1996).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.