سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

3 قومیت یا نژاد[1]

قومیت معادل Ethnicity برگرفته از ریشه ی یونای Ethinikos و آن نیز صفت واژه ی یونانی Ethnos می باشد و به گروهی تصریح دارد که با ویژگی های بنیادی از قبیل زبان ، آداب و رسوم و میراث تاریخی ، از سایر گروه های اجتماعی که دارای پیوستگی و همبستگی نژادی هستند، متمایزند. از قومیت ها به عنوان اقلیت ها و گاهی در عباراتی صمیمانه تر به عنوان خرده فرهنگ عمومی یک جامعه یاد می کنند ( صالحی، 1388: 36). مفاهیم جدید قوم و قومیت در دهه 60 قرن بیستم ظاهر شدند؛ یعنی پس از موج سوم تشکیل دولت های ملی در کشور های مستعمره سابق که پس از جنگ جهانی دوم و کاهش قدرت نظامی اروپای غربی به استقلال رسیده و دولت های مستقل خود را تشکیل داده بودند ( گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، 1387: 15). این واژه اغلب برای تصریح به گروههای گوناگون نژادی  یا ملی به کار می رود و آن ها را به سبب رسوم، هنجارها و نظام باورهای مشترک شان دسته بندی می کنند. هنگامی که گروهی را قومی می نامیم، اغلب به آن معناست که آن گروه در اقلیت می باشد و گرایش ها یا سنت های آن با گرایش و سنت های اکثریت اعضای جامعه متفاوت می باشد ( ادگار و سجویک، 1388: 399).

قومیت عبارت می باشد از گروهی که از نظر زیست شناسی، حداقل چند نسل پایندگی و ماندگاری داشته باشند، ارزشهای فرهنگی مشترک داشته باشند، فضای ویژه ارتباطی وکنش و واکنش مخصوص به خود را داشته باشند، به عنوان واقعیتی جداگانه از دیگر گرو هها، خود را بشناسند و دیگران نیز آ نها را به این عنوان بپذیرند ( نوربخش، 1387: 69). کلی ترین مفهوم قومیت به منزله « سازمان اجتماعی متفاوت فرهنگی» می باشد. واژه گروه قومی در ادبیات بشر شناسی معمولاً به جمعیتی اطلاق  می گردد که دارای خود مختاری زیادی در بازتولید زیستی خود باشد. ارز ش های فرهنگی اساس مشترکی داشته باشد که درون اشکال فرهنگی با وحدت آشکاری گرد هم آمده باشند و یک میدان ارتباطی و کنش متقابل سازنده دارای یک احساس تعلق به یک واقعیت بیرونی باشند که آنها را از دیگران تفکیک می کند ( برتون، 1380: 1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“ویکتور کوزلف” قوم شناس می گوید ” قوم یا همبودی قومی ، یک سازمان اجتماعی شکل یافته ای می باشد که در پهنه سرزمینی معین قرار دارد و مردمی را که در طول تاریخ با هم پیوندهای اقتصادی ، فرهنگی، خویشاوندی مستقر کرده اند، تحت پوشش قرار می دهد” ( دژم خوی، 1380: 25).

” ماکس وبر[2]” گروهی را که اعضایش پیشینه ی تاریخی مشترک، فرم فیزیکی همانند، آداب و رسوم و باور همانند و یکسان داشته باشند، گروه قومی می داند. “الکساندر” قومیت را این گونه تعریف می کند:  “ویژگی های اولیه ی واقعی یا تصویری که باعث پیوند یافتن گروهی از افراد به دلیل وجود نژاد، مذهب و ریشه ی ملی[3] مشترک، به اضافه ی زبان و یا ویژگی های فرهنگی مشترک دیگر می گردد که ناشی از سرزمین آبا و اجدادی مشترک می باشد”( صالحی، همان: 38-39). قومیت مفهومی فرهنگی می باشد که بر داشتن هنجارها، ارزش ها، باورها، نمادها و اعمال فرهنگی ( آداب و رسوم، نوع پوشش، غذا و کالاهای مادی) مشترک تمرکز دارد. صورت بندی گروه های قومی بر دال های فرهنگی مشترکی تکیه دارد که در شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و سیاسی توسعه یافته اند (بارکر، 1391: 446).

گرچه مفهوم نژاد از لحاظ علمی مردود می باشد ، اما هزار ان منش اکتسابی و مشترک میان گروه های بشری هست که به گونه های مختلف از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد؛ مانند باورها، روش زندگی، آیین ها و غیره که نامید و به وسیله قوم- فرهنگی مجموعه این منش های مشترک را می تواناین منش هاست که می توان قومی را از قوم دیگر تشخیص داد (خوبروی پاک، همان: 86).  قوم و قومیت معطوف به ویژگی های فرهنگی یک مجموعه جمعیتی می باشد؛ به طوری که اکثر کشورهای جهان از تنوع قومی برخوردارند و باور به تفاوت نژاد ها و ملت های گوناگون به ویژه در کشورهای جهان سوم وجود داشته و معمولاً از انگیزه های نژادی – قومی برای بسیج افراد، طرد دیگران و تسهیل مدیریت بهره فراوانی برده می گردد  (صالحی، 1388: 159). عوامل مؤثر در تنوع قومی همان عواملی هستند که سبب مرزبندی آنهاست. این عوامل یا عناصر فرهنگی عبارتند از: نام، زبان، دین، آداب و رسوم، موسیقی و رقص، لباس، احساس تعلق و همبستگی و به گونه کلی ، فرهنگ و تاریخ مشترک.گاهی ممکن می باشد علاوه بر عوامل یاد شده، عوامل طبیعی مانند رودخانه، دریاها و کوه ها نیز در مرزبندی اقوام دخالت داشته باشند (بهاروند، همان: 29). فرهنگ کلیه اشکال زندگی یک قوم، مانند پایه های تفکری آن را تشکیل می دهد و این همچنین شامل تمام زمینه های فنی موجودیت آن قوم نیز می گردد (موهیمان[4]،  1976: 480).

[1] Ethnic

[2] Max Weber

[3] National Orgin

[4] Muhlmann

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.