سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

2 مذهب[1]

برای دین تعریف های گوناگونی شده می باشد، اگرچه از نظر جامعه شناسی، تعیین مرزهای دین کار مشکلی می باشد با این حال مشکل بودن تعریف دین به چند دلیل می تواند باشد؛ مانند مشکل بودن تمییز بین امور دینی و مذهبی با امور مشابه و دیگر به علت تنوع ادیان و متفاوت بودن ادعاهای آنها ( نوربخش، 1387: 170). از این رو جدای از بحث تعریف دقیق دین و مذهب، کوشش داریم که ارتباط مذهب و فرهنگ را دریابیم. رویکردهای متفاوتی نسبت به مذهب و فرهنگ هست. یکی از این رویکردها که با پژوهش ما ارتباط تنگاتنگی دارد، رویکرد تعاملی مذهب و فرهنگ می باشد. رویکرد تعامل دین و فرهنگ، این می باشد که این دو در عرض یکدیگر بوده، و با یکدیگر تعامل دارند. به این معنا که دین در فرهنگ سازی و فرهنگ، در دین تأثیرگذارده می باشد و یا حداقل در شناخت از دین موثر می باشد. براساس این نظر، فرهنگ از اجزای مختلفی تشکیل شده می باشد، که دین یکی از آن اجزا می باشد. آداب، رسوم، رفتارها، نهادها، ارزش ها، هنر، خط، زبان و عواملی همانند این بر روی هم، فرهنگ هر کشور را رقم می زنند ( پیروزمند، 1385: 6). مذاهب یکی از مهم ترین وجوه عناصر فرهنگی ملت ها بوده می باشد. از این جهت وجود مذاهب مختلف در یک منطقه موجبات فراهم آمدن عناصر فرهنگی ملموس و ناملموس مذهبی را ایجاد می کند.

ایران گسترهی بزرگ و ارزشمندی می باشد که هم به گواه تاریخ چندین هزار ساله اش و هم به گواه جایگاه ممتاز جغرافیایی اش، منزلتی عظیم یافته و همیشه مأمن و جایگاه اقوام و مذاهب گوناگون بوده می باشد. زیباییها و تنوع مذاهب چشم همه ی جهانیان را خیره کرده می باشد. حضور  ادیان، ضرورت دیدگاهی فرا فرهنگی را در رویارویی با تنوع فرهنگی مطرح کرده می باشد (Sefidchian, 2008: 15).

از آنجا که دولت های ملی، تشکیلات و واحدهای سیاسی نوظهوری هستند و پس از پیدایش ادیان شکل گرفته اند، در هر واحد سیاسی ادیان گوناگونی سکونت دارند. دین از چند طریق باعث تنوع قومی می گردد:

  • از طریق نوآوری دینی؛
  • بدعت یعنی انشعاب در یک دین؛
  • مهاجرت یا هجوم پیروان یک دین به قلمرو دین دیگر ، که ممکن می باشد منجر به همزیستی بین پیروان دو دین گردد یا در صورت پیروزی، قوم مهاجم دین خود را به قوم شکست خورده تحمیل و دین آنها را نابود کند (بهاروند، 1384: 29)

دولت ها در برابر تنوع دینی رهیافت های گوناگونی داشته اند . بعضی کشورها تنوع دینی را امری طبیعی قلمداد کرده و حقوق شهروندان را از هر دین و مذهبی که باشند محترم می شمارند و در آن کشورها با پیروان دیگر ادیان و مذاهب با گذشت و رواداری برخورد می کنند (خوبروی پاک،  همان: 78) بعضی کشورها، اقلیت های دینی را تحت شرایط خاصی پذیرا هستند یا قوانین تبعیض آمیزی درمورد اقلیت های مذهبی به کار می برند. اینان به صورت قانونی یا عرفی، عرصه را بر اقلیت ها تنگ نموده ، حقوق آنها را تضییع می کنند؛ به عنوان نمونه ، وضعیت کنونی مسلمانان در انگلستان و فرانسه یا وضعیت شیعیان در عراق در دوران گذشته. در کنار این دو دسته، کشورهایی هستند که به تعلقات مذهبی اهمیت نمی دهند و نسبت به عقاید دینی ساکنان کشور بی تفاوتند ( صالحی، 1388: 156- 157).

[1] Religion

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.