سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

 زبان[1]

اهمیت ارتباط ی میان زبان و فرهنگ به یکی از مهمترین مقولات مورد بحث در مطالعات فرهنگی بدل شده می باشد. دو دلیل اصلی و مرتبط بر این امر مترتب می باشد: اول آنکه زبان واسطه ممتازی می باشد که معانی فرهنگی را می سازد و از طریق آن ارتباط می یابند.دوم اینکه زبان هم ابزار و هم واسطه ای می باشد که به دانش ما از خویشتن و جهان اجتماعی می سازد (بارکر، 1391:165).

زبان شناسان تخمین می زنند که در حال حاضر حدود 6800 زبان زنده در جهان وجود داشته باشد که 90 درصد آنها دارای کمتر از صدهزار نفر گویشور هستند و 357 مورد از این زبان ها کمتر از 50 نفر سخنگو دارند و حتی تعدادی از این زبان ها (حدود46 زبان) تنها یک گویشور دارند و در نتیجه به شدت در معرض خطر انقراض هستند ( بشیر نژاد، 1382: 68).

زبان شناسان، عوامل متعددی را در بقا یا زوال یک زبان موثر می دانند که عمده ترین آنها مهاجرت، شهرنشینی، صنعتی شدن، محدودیت های اعمال شده از سوی دولت ها، زبان آموزش و علم آموزی در نظام آموزشی کشور، اعتبار اجتماعی زبان ها و تعدادگویشوران یک زبان هستند. از این جهت آن چیز که در بالا اظهار گردید اندازه اهمیت و ضرورت حفظ زبان را کاملا گویا مشخص می کند (Fasold, 1987: 217).

به کار بردن زبان و لهجه های قومی و محلی، یکی از متداو ل ترین خواست های اقلیت هاست و در اغلب کشور های دنیا  اعم از پیشرفته و غیرپیشرفته  چنین درخواست هایی هست (خوبری پاک، 1380: 79).گروهی که به زبانی غیر از زبان اکثریت مردم یک کشور سخن م ی گویند، اقلیت زبانی نامیده می شوند. وحدت زبان در یک کشور، تحت تسلط گرفتن فضای ارتباطی به وسیله یک زبان و به زیان دیگر زبان هاست که سلطه آن با بهره گیری از نفوذ و اشباع فرهنگی به وجود خواهد آمد . دولت نیز این زبان را وسیله ای برای ارتباط یا عامل وحدت گرو ه های گوناگون می داند و نه عامل شناسایی هویت فردی وگروهی(صالحی امیری، 1388: 156).

در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی در کشور بر امکان بهره گیری از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تد ریس ادبیات خرده فرهنگ ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، تأکید و تصریح شده می باشد:

“زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی می باشد . اسناد ، مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی بایستی با این زبان و خط باشد، اما بهره گیری از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد می باشد.”

به نظر « نوام چامسکی» زبان شناس و منتقد آمریکایی، با در نظر داشتن ،ساختار جوامع امروزی که اکثراً چند زبانی اند، زندگی زبان ها در کنار یکدیگر به نوعی به غنای فرهنگی جامعه یاری می رساند و در تولید فرهنگ و ادبیات و پر بار شدن محیط هنری ، علمی و فرهنگی جامعه تأثیر بازی می کند.( همان:157). مؤسسات، تشکیلات غیردولتى و امضاکنندگان «بیانیه جهانى حقوق زبانی» در بارسلونا گردهم آمده و با هدف اینکه مباحث اساسى زیرین لحاظ گردد، از 6 تا 9 ژوئن سال 1996 تشکیل جلسه دادند و در نهایت اعلامیه جهانى حقوق زبانی به تصویب رسید.

الف) از دیدگاه سیاسى ، هدف ، طراحى روشى براى سازماندهى تکثر و تنوع زبانى به گونه اى می باشد که به مشارکت مؤثر جمعیت هاى زبانىدر این مدل توسعه جدید اجازه دهد.

ب) از دیدگاه فرهنگى ، هدف ، تأمین و ایجاد محیط ارتباطات جهان ی سازگار با مشارکت برابر همه خل ق ها، جمعیت هاى زبانى و افراد درروند توسعه می باشد.

ج) از دیدگاه اقتصادى ، هدف ، تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه و بر اساس احت رام به تعادل محیط زیست جوامع و برقراری روابطبرابر بین همه زبان ها و فرهنگ ها می باشد (اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بارسلونا، 1996).

بنا بر قابلیت های زبان می توان اینگونه برداشت نمود که زبان به عنوان یکی از مولفه های شاخص فرهنگی که قابلیت ارتباط بالای انسانی را نشان می دهد، می تواند در زمینه ی گردشگری به شدت مورد توجه باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.