سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد تنوع فرهنگی

از آنجایی که برداشتهای متفاوت از مفاهیم اصلی موضوع پژوهش نتایج متفاوتی را نیز به دنبال می آورد، لذا در این قسمت به تعریف  ارکان تنوع فرهنگی می پردازیم.

2-4-1 زبان[1]

بشر، چنانچه از زمان ارسطو گفته اند، حیوان اجتماعی می باشد و همیشه هم اجتماعی بوده می باشد. هرچه در تاریخ به قهقرا برویم، هیچگاه به زمانی نخواهیم رسید که بشر را در حالی ببینیم که به وضع انفرادی زیست می کند. بشر همیشه به حال اجتماعی می زیسته و همیشه دارای زبان بوده می باشد ( نجفی، 1354: 406). زبان، تفکر  به عبارت عام تر شناخت و فرهنگ، واژه ها یا مفاهیمی هستند که زبان شناسان، روان شناسان و جامعه شناسان تاکنون نتوانست هاند تعریفی جامع و مانع از آ نها ارائه کنند به گونه ای که دانشمندان و پژوهشگران این رشته ها در مورد آ نها اتفاق نظر داشته باشند (زاهدی، 1388: 18). از آنجا یی که زبان نه تنها اصلی ترین ابزار مستقر ی ارتباط میان بشر ها بلکه همچنین بخش مهمی از فرهنگ مردم به شمار می رود، پس ارتباط زبان با فرهنگ و تأثیر متقابل آن دو از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توجه زیادی را به خود معطوف داشته می باشد ( بابازاده، 1388: 19). بر همگان روشن می باشد که زبان وسیله ی ارتباطی میان جامعه ی بشری می باشد و بدون وجود این وسیله انسانها در ارتباطات خود با مشکل جدی روبه رو می شوند. در تمام جوامع، خالص ترین فرایند برقراری ارتباط انسانی، زبان می باشد ( Sepir, 1993: 211). ما ضمن درک طبیعت اجتماعی زبان ، با این عقیده موافقیم که اصلی ترین عملکرد زبان ، تأثیر ابزار ی آن در مستقر ی ارتباط بین افراد می باشد. علاوه بر آن، زبان ابزاری برای درک جهان می باشد، بدین معنی که زبان نه تنها ابزار ی برای اطلاع رسانی می باشد، بلکه قابلیت این را دارد که اطلاعاتی را در زمینۀ محیط پیرامون فرد منعکس، ثبت و حفظ نماید (Vereshgin, 1990: 10).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در زندگی بشر هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباطات کلامی وسعت و تاثیر ندارد و هیچ پدیدۀ ارتباطی اینقدر با زندگی بشر عجین نیست ( میلر، 1368: 39). اختلاف بین ارتباطات کلامی و غیرکلامی به سادگی مقایسه اعمال و صحبت نیست . مثلاً صحبت کردن نیز آمیخته با عناصر غیر کلامی زیرا تن صدا، سکوتهای بین جمله ها و غیره می باشد ( محسنیان راد، 1369: 247). اساس ارتباطات کلامی بر زبان گذاشته شده می باشد و زبان عامل ارتباط مستقیم و رودر ر و بین دو یا چند نفر می باشد، زبان تأثیر دو جانبه به عهده دارد از یک طرف منشأ ارتباط می باشد و اندیشه پیام دهنده را به گیرنده اظهار می کند و از طرف دیگر مخاطب طرف گفت و گو می باشد و به او پاسخ می دهد( معتمدنژاد، 1371: 71). هر زبان بخصوص برای کسی که با آن تکلم می کند راه دیدن جهان ، احساس کردن در این جهان را تعیین می کند . تأثیر زبان بر توسعه و پیشرفت تأثیری اساسی می باشد اگر چه رایانه ها به مراتب از زبان دقیقتر هستند، اما زبان انعطافی دارد که آنها نمی توانند داشته باشند. پس زبان می باشد که برای نظامهای پیچیده فرهنگی ما مبنا ایجاد می کند (آذرنگ، 1378: 7).

[1] Language

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.