سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تنوع فرهنگی[1]

تنوع فرهنگی در جامعه بایستی به قدمت خود بشر باشد. از قبایل ماقبل تاریخ، فتح سرزمین های جدید، جریان زیاد پناهندگان و مهاجران قرن بیستم، سوال ها و چالش هایی به وجودمی آورد که گروه های فرهنگی و قومی بیشتر، کمتر و یا یکسان با هم ارتباط مستقر می کنند  (Larsen & et, 2004: 8). بحث پلورالیسم یا کثرت گرایی فرهنگی با جنبش سیاه پوستان در سال 1960 در امریکا شروع گردید و با مواجه شدن انگلیسی ها با انبوه مهاجران و فرهنگ های  مختلف به این کشور، معضلات قومی در سطوح مختلف مانند در مدارس و نظام های آموزشی حساسیت بیشتری پیدا نمود ( واتسن، 1381: 15). پیشینه ی تاریخی نظریه ی کثرت گرایی به مقالاتی که جیمز مدیسون که در باب دفاع از قانون اساسی امریکا می نوشت بازمی گردد. در آن مقالات که بعدها با عنوان فدرالیست شهرت پیدا نمود، مدیسون تاکید می نمود که جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه های اجتماعی می باشد. پس نظام سیاسی بایستی به گونه ای باشد که در آن امکان رقابت گروه ها و اقلیت های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت ها جلوگیری خواهد نمود ( بشیریه، 1380: 65).

عرصه های تکثر گرایی شامل هستی شناسی، معرفت شناسی، دین، اجتماعی- سیاسی و فرهنگ می باشد. از این میان تکثر و یا تنوع فرهنگی موضوع بحث ما می باشد. طبق نظریه تنوع فرهنگی، رفتارهای هر قوم راهکارها و راهبردهایی هستند که بسته به شرایط متعدد و گوناگونی نظیر نژاد، زیست محیط و غیره شکل گرفته می باشد، پس بایستی به آن تکریم گذاشت.

گاهی پلورالیسم فرهنگی ناظر به چگونگی شکل گیری تنوع اجتماعی بشر ها در آداب و گونه های مختلف حیات اجتماعی می باشد. گاهی نیز در تعریف پلورالیسم فرهنگی گفته می گردد:

  • زندگی در جامعه ای که از گروه های نژادی مختلف تشکیل شده و این گروه ها دارای زندگی سیاسی و دینی مختلف باشند. این تعریف یک پدیدار اجتماعی می باشد.
  • پذیرش این اصل که گروه های مختلف یاد شده می توانند در یک جامعه به صورت صلح آمیز زندگی کنند. این تعریف متضمن یک ایده و مکتب فکری می باشد ( واتسن، همان: 11).

همانگونه که اظهار گردید در تعاریف، فرهنگ شامل دستاوردهای مادی و غیرمادی بشر ها می باشد . به طورکلی، می توان گفت که فرهنگ مجموعه ای از سنن، عادات، آداب، عقاید، باورها و رفتارهای یک ملت می باشد که به دو دسته مادی و غیر ماد ی تقسیم می گردد، از طریق آموختن منتقل می گردد. به همان اندازه که هنر بخشی از فرهنگ می باشد، زبان و سنت ها نیز به عنوان مؤلفه های فکری و غیرمادی فرهنگ به شمار می آیند. همان گونه که ملاحظه می گردد، این گونه تفاوت هاست که موجبات تنوع فرهنگی را پدید می آورند. در واقع اگر گفته گردد که تنوع فرهنگی به تفاوت های گروهی در دستاوردهای مادی و غیرمادی دلالت دارد”، سخن گزافی نیست (صالحی، 1388: 152). کثرت یا تنوع فرهنگی، نیازمند نوعی استقلال هویتی نیز می باشد که ضمن تعامل با کثرت های موجود، تعر یف مستقلی از هویت خویشتن خود داشته باشد ( گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، 1387: 20).

فرهنگ ها در طول زمان و در مکا نهای مختلف به اشکال متفاوتی ظهور یافته اند. این تنوع ریشه در یگانگی و تکثر هویت های گروهها و جوامع انسانی دارد. به عنوان منبعی برای تبادل، نوآوری و خلاقیت، تنوع فرهنگی به همان اندازه برای بشریت مفید می باشد که تنوع زیستی برای طبیعت. به این ترتیب، تنوع فرهنگی میراث مشترک بشری می باشد و بایستی به نفع نسل های حال و آینده به رسمیت شناخته گردد و تأیید گردد (کمیسیون ملی یونسکو، 1390: 2). تنوع، پدیده ذهنی ایجاد شده توسط اعضای گروه خود می باشد که بر اساس هویت های مختلف اجتماعی، دیگران را به عنوان  گروه های مشابه و یا غیر مشابه طبقه بندی می کنند. یک گروه متفاوت می باشد، اگر از افرادی با هویت های اجتماعی مختلف تشکیل شده باشد)  OReilly, Williams & (Barsade 1998: 186. لدن و روزنر تنوع را به تفاوت یک گروه از افراد، از دیگری در امتداد ابعاد اولیه و ثانویه تعریف می کنند. ابعاد اولیه تنوع از تاثیرات اولیه اعمال هویت ما شامل جنسیت، قومیت، نژاد، گرایش جنسی، سن و توانایی های فیزیکی وروانی می باشد. ابعاد ثانویه تنوع کمتر قابل نظاره می باشد و بیشتر بر هویت شخصی و اضافه کردن غنای ظریف تر به ابعاد اولیه ی تنوع بکار برده می گردد که عبارتند از: سوایق تحصیلی، جایگاه جغرافیایی، مذهب، زبان اول، وضعیت خانواده، سبک کار، سابقه کار، تجربه نظامی، تأثیر سازمانی، درآمد و سبک های ارتباطی (Mazura, 2010: 6).

اساسی ترین مؤلفه های تنوع عبارتند از فرهنگ، دین و نژاد . فرهنگ و دین دو مؤلفه غیرمادی هوی ت اند و نژاد نیز وجه مادی و عینی هویت به شمار می آید. پس جامعه ای که ساکنان آن از نظر این عناصر به گروه های گوناگونی قابل تقسیم باشند، از نظر فرهنگی متنوع می باشد ( صالحی امیری، همان: 153).

[1] Cultural Diversity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.