سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مذهب

تعریف مفهومی: اعتقاد به وجود متعالی که به ما فرمان می دهد در این دنیا به گونه ای اخلاقی رفتار کنیم (همان، 496).

تعریف عملیاتی مذهب: مکان های مذهبی، مناسک مذهبی، برنامه های مذهبی، اختلافات و درگیری های مذهبی.

7-2-4 مهاجرت

تعریف مفهومی: مهاجرت به تحرک جمعیت از یک محل جغرافیایی به محل دیگر اطلاق می گردد (کوئن، 1385: 284).

تعریف عملیاتی مهاجرت: نرخ ورود مهاجران، قوانین مهاجرت، نوع مهاجرت.

7-2-5 قومیت و نژاد

تعریف مفهومی قومیت: به گروهی تصریح دارد که با ویژگی های بنیادی از قبیل زبان ، آداب و رسوم و میراث تاریخی، از سایر گروه های اجتماعی که دارای پیوستگی و همبستگی نژادی هستند، متمایزند (صالحی امیری، 1388: 36).

تعریف عملیاتی نژاد و قومیت: گویش و لهجه های مختلف، پوشش لباس متفاوت، درگیری های نژادی، غذاها.

7-2-6 سیاست فرهنگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف مفهومی: «سیاست فرهنگی» به اقدامات و فعالیتهای عامدانه و از پیش طراحی شده ای گفته می گردد که نهادهای مختلف از قبیل دولت، بازار یا جامعه مدنی در جهت تولید، توزیع و اشاعه محصولات فرهنگی از خود بروز می دهند (قلیچ،1391: 3).

تعریف عملیاتی: سیاست های مکتوب دولت در قالب قانون و چشم انداز و نهادهای فرهنگی تاسیس شده به دست دولت.

در فصل دوم این پژوهش به ادبیات و پیشینه ی پژوهش می پردازیم. هر یک از مفاهیمی که در چارچوب تئوریک آمده می باشد، نیازمند تعریفی دقیق و مربوط به موضوع این پایان نامه می باشد تا طریقه اجرایی آن به درستی انجام گردد. مطالعات انجام شده در زمینه ی تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری مطالعه می گردد تا جنبه های مختلف پژوهش روشن گردد. با در نظر داشتن کمبود مطالعات در این زمینه کوشش شده می باشد که از تحقیقاتی که نزدیک به موضوع می باشد، بهره گیری گردد. مفاهیم فرهنگ، تنوع فرهنگی، زبان، مذهب، مهاجرت، سیاست های فرهنگی، قومیت، کالاهای مادی، پوشش، آداب و رسوم، غذا، گردشگری، توسعه گردشگری، گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، گردشگری غذایی و گردشگری مذهبی تعریف می گردد. پیشینه ی پژوهش به دو بخش کتاب و مقاله  در قالب مطالعات داخلی و خارجی طبقه می گردد. در فصل بعد کوشش شده می باشد تا با اظهار تعاریف و ویژگی ها تمامی جنبه های موضوع در نظر گرفته گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.