سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..  2

1-2- اظهار مساله ……………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوال اصلی………………………………………………………………………………………. 4

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………  4

1-5- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………..  5

1-5-1- اهداف کلی……………………………………………………………………………………..  5

1-5-2- اهداف فرعی…………………………………………………………………………………… 5

1-6- چارچوب نظری………………………………………………………………………………….  5

1-6-1- نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گولمن…………………………………………………….. 5

1-6-2- نظریه میخائیل مارکوارت…………………………………………………………………….. 6

1-7- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………….. 6

1-7-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………….. 6

1-7-2- فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………….. 6

1-8- متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………… 7

1-8-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………….. 7

1-8-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………. 7

1-9- قلمروتحقیق………………………………………………………………………………………… 7

1-10- تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………. 7

1-11- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………. 8

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

1-12- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………  9

1-13- مدل عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………. 9

فصل دوم :ادبیات پژوهش 

بخش اول: هوش عاطفی

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………..  10

2-2- عاطفه…………………………………………………………………………………………….  11

2-3- هوش……………………………………………………………………………………………..  12

2-3-2- نظریه سه وجهی استرنبرگ…………………………………………………………………. 12

2-3-3-نظریه هوش چندگانه………………………………………………………………………….. 13

2-4- انواع هوش………………………………………………………………………………………  14

2-4-1- هوش مصنوعی …………………………………………………………………………….   14

2-4-2- هوش طبیعی………………………………………………………………………………….. 15

2-4-3- هوش اجتماعی……………………………………………………………………………….  16

2-5- هوش عاطفی و بهره هوشی……………………………………………………………………  16

2-5-1- مقایسه هوش عاطفی و عقلی………………………………………………………………… 17

2-5-2- ارتباط هوش عاطفی و اثربخشی مدیران……………………………………………………  18

2-5-3- مفاهیم اساسی هوش عاطفی ازدیدگاه مایر و سالووی……………………………………..  18

2-5-4- مفاهیم اساسی هوش عاطفی ازنظر بار – آن………………………………………………  20

2-6- هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………… 24

2-6-1- تعریف هوش فرهنگی……………………………………………………………………….  24

2-6-2- ابعاد هوش فرهنگی………………………………………………………………………….  25

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

2-6-3- اجزای هوش فرهنگی……………………………………………………………………….  25

2-7- هوش عاطفی……………………………………………………………………………………. 26

2-7-1- تعریف هیجان………………………………………………………………………………..  29

2-7-2- تعریف هوش هیجانی دانیل گولمن………………………………………………………….  29

2-7-3- ابعاد هوش هیجانی…………………………………………………………………………..  29

2-7-4- ارتباط هوش عاطفی و شخصیت……………………………………………………………. 30

2-7-5- جذابیت هوش هیجانی………………………………………………………………………..  30

2-7-6- هوش عاطفی و بهره هوشی…………………………………………………………………  31

2-7-7- اندازه گیری هوش هیجانی…………………………………………………………………..  31

2-7-8- اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………  32

2-7-9- گسترش هوش هیجانی……………………………………………………………………….  33

2-7-10- ارتباط هوش هیجانی با هوش فرهنگی…………………………………………………….  33

2-7-11- آموزش هوش هیجانی………………………………………………………………………  34

2-7-12- مبانی هوش هیجانی ……………………………………………………………………….. 34

بخش دوم: فرهنگ سازمانی یادگیرنده

2-2-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………….  35

2-2-2- تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………….  35

2-2-3- تعریف فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………  36

2-2-4- مدل های رایج فرهنگ …………………………………………………………………….  36

2-2-5- ویژگی های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………  37

2-2-6- تأثیر و کارکرد های فرهنگ در سازمان …………………………………………………… 38

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

2-2-7- شکل گیری فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………..  38

2-2-8- انواع فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………  39

2-2-9- سطوح فرهنگ سازمانی شاین…………………………………………………………….. 40

2-2-10- مفهوم سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………. 42

2-2-10-1- تعریف سازمان…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-2- تعریف یادگیری…………………………………………………………………………. 42

2-2-10-3- تعریف سازمان یادگیرنده………………………………………………………………. 42

2-2-11- ابعاد سازمان یادگیرنده…………………………………………………………………….. 43

2-2-12- ساختار سازمان یادگیرنده………………………………………………………………….. 43

2-2-13- تاثیر ارزش بر فرهنگ سازمانی………………………………………………………….. 44

2-2-14- مدیریت ساز مان های یادگیرنده…………………………………………………………… 44

2-2-15- تاریخچه سازمان یادگیرنده………………………………………………………………… 44

2-2-16- قواعد کلی در سازمان های یادگیرنده……………………………………………………… 45

بخش سوم: هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده

2-3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….  47

2-3-2- خودآگاهی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده……………………………………………………  47

2-3-3- فرهنگ سازمانی یادگیرنده………………………………………………………………….  47

2-3-3-1- ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………………………  48

2-3-4- تاریخچه پست…………………………………………………………………………………. 50

2-3-4-1- اداره کل پست استان آذربایجان شرقی……………………………………………………. 50

بخش چهارم:پیشینه پژوهش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

2-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………..  51

2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل وخارج………………………………………………………….. 51

2-4-2-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………… 51

2-4-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………….  51

2-4-3- انواع مدل های هوش عاطفی ………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………. 53

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 54

3-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………….  54

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………  54

3-5- پایایی و روایی ابزار سنجش…………………………………………………………………….  55

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………………..  56

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….  57

4-2- بخش اول: آمار توصیفی…………………………………………………………………………. 58

4-3- بخش دوم: آمار توصیفی…………………………………………………………………………  60

4-4- بخش سوم: آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………… 64

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 68

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 68

5-3- پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………  69

5-4- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………. 69

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………. 71

پیوست ها………………………………………………………………………………………………… 76

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.