سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول : طرح پژوهش

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 اظهار مساله پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………….5

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5 سؤال پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 فرضیه‏های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………7

1-7 واژه های عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………..9

1-8 مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….10

1-9 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

قسمت اول : مبانی نظری

1-2 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………12

بخش اول : فرهنگ سازمانی

2-2 تعریف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………13

2-3 ویژگی های فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….15

2-4 فرهنگ سازمان…………………………………………………………………………………………………………………..17

2-5 تأثیر فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 19

2-6 عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………………………………………………………………………..22

2-7 الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………23

2-7-1 الگوی پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………23

2-7-2 الگوی رابینز …………………………………………………………………………………………………………………24

2-7-3 الگوی هفت Sمک کنزی …………………………………………………………………………………………………26

2-7-4 الگوی پیترز و واترمن ……………………………………………………………………………………………………..26

2-7-5 الگوی کرت لوین ……………………………………………………………………………………………………………27

2-7-6 الگوی دیویس ………………………………………………………………………………………………………………..27

2-7-7 الگوی ویلیام اوچی ………………………………………………………………………………………………………….27

2-8 ویژگی های فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………….30

2-9 عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………..31

2-10 سطوح فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..32

2-11 عوامل موثر در پیدایش فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………..33

2-12 منابع فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………35

2-13 طبقه بندی فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………37

2-13-1 فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………….37

2-13-2 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف ………………………………………………………………………………………..38

2-13-3 فرهنگ انطباق پذیر و انطباق ناپذیر …………………………………………………………………………………40

2-13-4 فرهنگ بروکراتیک و شهروندگرا …………………………………………………………………………………..40

2-14 انواع فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………41

2-15 شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………45

2-16 فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ های سازمانی…………………………………………………………………………47

بخش دوم : خلاقیت

2-17 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-18 تعریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-19 خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت ……………………………………………………………………………51

2-20 اهمیت خلاقیت در سازمان ها……………………………………………………………………………………………..51

2-21 رویکرد های فرایند خلاق ………………………………………………………………………………………………….52

2-22 ویژگی سازمان های خلاق …………………………………………………………………………………………………53

2-23 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..55

2-24 خلاقیت و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………..56

2-25 نوآوری و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………57

2-26 باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………….58

2-27 فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………………………………….59

2-28 مراحل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………60

2-29 عوامل خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………62

2-30 راههای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………………63

قسمت دوم : پیشینه پژوهش

2-31 مطالعات و تحقیقات داخل کشور ……………………………………………………………………………………….68

2-32 مطالعات و تحقیقات خارج کشور………………………………………………………………………………………..73

2-33 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………78

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-2 نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..81

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………….81

3-4 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………82

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….83

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2 توصیف یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………85

4-3 توصیف مشخصات فردی ……………………………………………………………………………………………………85

4-4 توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………..89

4-5  توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به فرهنگ سازمانی …………………………………………………………..89

4-6 توصیف سوالات پرسشنامه مربوط به خلاقیت ………………………………………………………………………100

4-7 آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………..101

4-7-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………… 102

4-7-2 فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………….103

4-7-3 فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………..104

4-7-4 فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………..105

4-7-5 فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………….106

4-7-6 فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………107

4-7-7 فرضیه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….108

4-7-8 فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-7-9 فرضیه نهم…………………………………………………………………………………………………………………… 110

4-7-10 فرضیه دهم …………………………………………………………………………………………………………………111

4-7-11 فرضیه یازدهم …………………………………………………………………………………………………………….112

4- 8یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….113

 

فصل پنجم :  نتیجه گیری

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….117

5-2 اختصار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….117

5-3 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….119

5-4 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….122

5-5 پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..122

5-6 پیشنهاد هایی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………….125

 

منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………127

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………133

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

  1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  2. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
  10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.