سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 1

1-2) اظهار مسأله 2

1-3)  اهمیت موضوع. 4

1-4)  اهداف پژوهش. 5

1-5) قلمرو پژوهش. 6

1-6 ) فرضیات پژوهش. 6

1-7) جامعه مورد نظر پژوهش. 6

1-8) نمونه آماری. 6

1-9) روش پژوهش. 6

1-10) ساختار پژوهش. 7

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

2-1) مقدمه 9

2-2) سود 9

2-2-1) مفهوم سود 9

2-2-2) اهداف گزارش دهی سود 9

2-2-3) فواید سود برای سرمایه گذاران. 10

2-3) سیاست تقسیم سود 11

2-3-1) عوامل مؤثر بر تقسیم سود 12

2-4) تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 14

2-4-1) نظریه عدم ارتباط تقسیم سود 14

2-4-2) نظریات مربوط بودن تقسیم سود 16

2-4-2-1) مدل گوردون. 16

2-4-2-2) مدل پرنده در دست. 17

2-4-2-3) مدل والتر. 18

2-4-2-4) تئوری اولویت مالیاتی. 18

2-5) انواع سرمایه گذاری. 19

2-5-1) فرآیند سرمایه گذاری. 20

2-5-2) فرصت های سرمایه گذاری. 20

2-5-3) فرآیند اجرایی فرصت های سرمایه گذاری. 22

2-5-4) شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری. 22

2-6) ارتباط فرصتهای سرمایه گذاری و تامین مالی. 23

2-7) تأمین مالی. 23

2-7-1) توجه سنتی. 24

2-7-2) نظریه مولر و مودیلیانی ( M-M ) 24

2-7-3) تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی. 24

2-7-4) تئوری زمان بندی بازار. 25

2-8) مروری بر پیشینیه پژوهش. 25

2-8-1) تحقیقات داخلی. 25

2-8-2) تحقیقات خارجی. 29

فصل سوم

روش پژوهش

3-1) مقدمه 34

3-2) جامعه مورد نظر پژوهش. 34

3-3) نمونه آماری. 34

3-4) ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش. 35

3-5) متغیر های پژوهش. 35

3-5-1) متغیر وابسته 35

3-5-2)  متغیر مستقل. 36

3-5-3) متغیر کنترلی. 36

3-5-4) مدل پژوهش. 36

3-6) روشهای آماری مورد بهره گیری در پژوهش.. 36

3-6-1) مدل داده های تابلویی 37

3-6-2) مزیت بهره گیری از داده های ترکیبی نسبت به سری های زمانی و مقطعی. 37

3-7) روش های تخمین با بهره گیری از داده های ترکیبی. 39

3-7-1) آزمون F لیمر. 40

3-7-2) آزمون هاسمن. 41

3-7-2-1) اثرات ثابت. 41

3-7-2-2) اثرات تصادفی. 41

3-8) آزمون دوربین-واتسون. 42

3-9) تحلیل رگرسیون. 42

3-9-1) رگرسیون چند متغیره 42

3-9-2)  ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 43

3-9-3) مدل رگرسیون. 44

3-9-4) آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 44

3-9-4-1) آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. 45

3-9-4-2 آزمون معنادار بودن ضرایب. 45

3-10) عدم خود همبستگی. 45

3-11) تحلیل همبستگی. 47

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-12)  اختصار فصل سوم 48

فصل چهارم

محاسبات و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه 50

4-2) نتایج آمار توصیفی. 50

جدول 4-1. 50

4-3) تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای پژوهش. 51

4-4) مطالعه پایایی داده‌ها 52

جدول 4-2. 52

4-5) آزمون هم خطی. 53

جدول (4-3) 53

4-6) مطالعه خود همبستگی. 54

4-7) مطالعه ناهمسانی واریانس.. 54

جدول 4-4. 54

4-8) آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت. 54

جدول 4-5. 55

جدول 4-6. 55

4-9) آزمون فرضیات پژوهش. 55

جدول 4-7. 56

4-9-1) آزمون رگرسیون فرضیه اول پژوهش. 56

4-9-2) آزمون رگرسیون فرضیه دوم پژوهش. 57

4-10) متغیر های کنترلی پژوهش. 58

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1) مقدمه 60

5-2) اختصار پژوهش. 60

5-2-1) تدوین فرضیات پژوهش. 60

5-2-2)  تهیه آمار توصیفی کلیه متغیر های پژوهش. 60

5-2-3) مراحل مطالعه فرضیه پژوهش. 61

5-3) نتایج حاصل از فرضیه اول. 62

5-4) نتایج حاصل از فرضیه دوم 62

5-5) پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی. 62

5-6) محدودیت ها در کاربرد نتایج پژوهش. 63

منابع و مأخذ 64

منابع فارسی. 64

منابع خارجی. 66

پیوست ها 69

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4)  اهداف پژوهش

با در نظر داشتن فرآینـد خصوصـی سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکتها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه گذاری در سهام شرکتها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف پذیری مالی در یک سرمایه گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منـافع آنــها در نتیجه سرمایه گـذاری در واحد مورد نظر در اختیـار آنان قرار گیرد. سرمایه گــذاران برای انجام سرمایه گذاری بایستی سوالات متـعددی را پی جو باشند که: سودآوری شرکـت در آینده چگونده خواهد بود؟ آیا طریقه سود دهی همچنان ادامـه خواهد داشـت یا خیر؟ سیاست های تولیــد و فروش شرکت در آتی چگونه خواهـد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سـهام را خواهد داشت؟[15].

مانند گروه های اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی شرکت ها، سهامداران و سرمایه گذاران هستند. خط مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثرگذار در بازار سرمایه، برای سرمایه گذاران اهمیت خاصی دارد، زیرا اغلب سرمایه گذاران با بهره گیری از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می نمایند. به مقصود افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می تواند بسیار مفید و مهم باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت ها به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکردآنان جدی می باشد. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای می باشد که از آن تحت عنوان خط مشی تقسیم سود دانسته می گردد. اما مهمتر از خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت ها می باشد، زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع، دراین پژوهش مطالعه میشود که آیا فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مؤثر می باشد؟