مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2-1- مدل قیمت

مدل قیمت که اولین بار توسط اولسن(1995) مطرح گردید در ارتباط با قیمت سهام، سود حسابداری و ارزش دفتری سهام می باشد. اولسن مدلی را پیشنهاد می­کند که ارزش بازار یک شرکت را به عایدات و ارزش دفتری­اش ربط می­دهد. در این مدل، عایدات جاری به عنوان یک جایگزین برای عایدات غیر عادی بکار می رود، درحالی که ارزش دفتری جایگزین ارزش جاری عایدات عادی مورد انتظار آتی هستند. مدل اولسن ارزش بازاری یک شرکت را به عنوان یک تابع خطی از عایدات، ارزش‌های دفتری و دیگر اطلاعات مرتبط با ارزش اظهار می­کنند. این مدل خصوصیات جذاب بسیاری دارد و مبنای مفیدی را برای درک اینکه چطور ارزش بازار با داده‌های حسابداری و دیگر اطلاعات مرتبط با قیمت ارتباط پیدا می­کند، مهیا می­کند.

که در این مدل:

Pit ارزش بازار هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ،  EPS it سود هرسهم شرکت i در پایان دوره t و BVS it ارزش دفتری هر سهم شرکت i در پایان دوره t می باشد.

ارتباط آماری بین قیمت سهام و هر دو مورد عایدات و ارزش دفتری به عنوان سنجش اولیه برای اندازه گیری مربوط بودن ارزش ارقام حسابداری بکار می­رود. اگر متغیرهای حسابداری ( عایدات و ارزش دفتری ) به لحاظ ارزشی برای سرمایه گذاران مربوط باشند، پس ارتباط ای بین قیمت سهام، عایدات و ارزش دفتری وجود خواهد داشت و ضرایب عایدات و ارزش دفتری به لحاظ آماری قابل ملاحظه خواهند بود. این ارتباط توسط توان توضیحی (R²) مدل رگرسیون سنجیده می­گردد.

2-2-2-2- مدل بازده

این مدل به تشریح ارتباط بازده سهام و سود حسابداری می­پردازد. . استون و هریس (1991) مربوط بودن ارزش عایدات حسابداری (مثلا بازده سالانه) را به عنوان تابعی از سطوح سود، تغییرات سود، و دیگر عوامل نامشخص اظهار می­کنند. مدل بازده ارائه شده به صورت زیر می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

R it   بازده سالیانه شرکتi در پایان دوره t، EPSit   سود هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، ΔEPSit   تغییرات سالیانه سود هر سهم از شرکتi در پایان دوره t ، Pit–1 قیمت سال گذشته سهام می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید