عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۲-۱. نتایج فرضیه اول :

فرضیه اول مبنی بر اینکه ” ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد.” مورد پذیرش قرار نگرفت.

با این تشریح که تغییر در نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در جهت خلاف هم می باشد اما از لحاظ معنادی قابل قبول نمی­باشد.

این نتایج به نوعی با نتایج تیموری(۱۳۹۳) مبنی بر اینکه ” تفاوت معناداری در ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری، بین شرکت های که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالا و پایینی دارند، هست”   صالحی و قربانی(۱۳۹۰)”(بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد” و اُلوچ و همکاران(۲۰۱۵) ” کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها به گونه معناداری در سطوح مختلف متاثر از  ارزش سهام می باشد” تطابق دارد.

اما با نتایج انصاری و همکاران(۱۳۹۳)”وجود ارتباط منفی و معنادار میان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی با معیار ارزش شرکت”، فخاری و همکاران(۱۳۹۰)”بین اقلام تعهدی اختیاری و همزمانی قیمت ارتباط مثبت معنادار حاکم می باشد” شایسته شجاعی(۱۳۹۱)”شرکتهای دارای اقلام تعهدی بالا دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی متفاوتی هستند”، ودیعی و عظیمی­فر (۱۳۹۱)” در ارزش گذاری شرکتها در مقایسه بین اقلام تعهدی اختیاری آنهاتفاوت معنادار هست”، رمضان پور و همکاران(۱۳۹۲)”بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود ارتباط معناداری هست.”، دیمیترپولس و استریو(۲۰۰۹)”اقلام تعهدی اختیاری اهمیت فزاینده­ای در توصیف تغییر قیمت سهام دارند”)تطابق ندارد.

۵-۲-۲. نتایج فرضیه دوم :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم مبنی بر اینکه ” اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد.” مورد پذیرش قرار گرفت.

با این تشریح که تغییر در نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در جهت خلاف هم می باشد یعنی افزایش در نسبت بازدهی ارزش ویژه شرکتها نتیجتا با احتمال از انتخاب آن شرکت با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری پایین همراه می باشد که در مفهوم کلی، افزایش/کاهش در نسبت بازدهی ارزش ویژه شرکتها با افزیش/کاهش در اقلام تعهدی اختیاری شرکتها همراه می باشد.

این نتایج به نوعی با نتایج دستگیر و همکاران مبنی بر اینکه “هموار سازی سود با بازده حقوق صاحبان سهام همبستگی منفی” و میچلسون و همکاران(۱۹۹۹)”شرکتهایی که هموارسازی سود میکندد.میانگین بازده غیرعادی سالانه بالاتری نسبت به شرکت­هایی که این کار را انجام نمی­دهند، سابرمانیام(۱۹۹۶) ” اقلام تعهدی می­تواند به عنوان متغیر مهمی در ارزیابی ارتباط سود و بازده در نظر گرفته گردد ” کنگ و همکاران (۲۰۱۰)” اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت با بازده آتی بازار دارند ” و بِن نصر و همکاران(۲۰۱۵)” بین اقلام تعهدی اختیاری و ارزش حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت و معناداری هست”  مطابقت  دارد.

اما با نتایج چان و همکاران(۲۰۰۶) مبنی بر اینکه ” شرکت­های با اقلام تعهدی زیاد در دوره­ی بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن­ها کاهش می­یابد”مطابقت ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

– آیا اندازه عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

مطالعه تاثیر سیاست‌های تقسیم سود و سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید