مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2-3- مدل قیمت پیش روی مدل بازده

مدل قیمت دارای دو برتری نسبت به مدل بازده می باشد: اول آن که اگر بازار، سود حسابداری را پیش بینی  کند و این پیش بینی را در قیمت اولیه سهام مقصود نماید، در مدل بازده، ضریب سود به سمت صفر متمایل می­گردد. بر عکس در این وضعیت مدل قیمت، ضریب سود را بدون سوگیری به سمت صفر ارائه می­کند زیرا قیمت سهام منعکس کننده آثار انباشته اطلاعات مربوط به سود می باشد (کوتاری و زیمرمن، 1995). به بیانی دیگر اطلاعات حسابداری می­تواند در صورت منعکس شدن در قیمت سهام نیز دارای ارزش مربوط باشد حتی اگر اطلاعات جدیدی برای تاثیر بر بازده سهام ارائه نکند (چن و دیگران،2001).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دومین برتری مدل قیمت نسبت به مدل بازده آن می باشد که مدل بازده تنها امکان ارزیابی مربوط بودن سود حسابداری را ایجاد می­کند، در حالی که مدل قیمت ارزش بازار شرکت را در ارتباط با ارزش دفتری سهام و سود حسابداری مطالعه می­کند. از آنجایی که این دو بخش از طالاعات حسابداری (ارزش دفتری سهام و سود حسابداری) نقشی متفاوت را در قیمت­گذاری بازار اعمال می­کنند، بهره گیری از مدل قیمت به دامنه پژوهش وسعت می­بخشد. البته بهره گیری همزمان از مدل قیمت و بازده می­تواند شواهد قانع کننده تری منجر گردد (کوتاری و زیمرمن، 1995). در این پژوهش نیز به مقصود دستیابی به شواهد کامل­تر، از هر دو مدل بهره گیری خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری