مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 – روش شناسی پژوهش

این مطالعه در حیطه تحقیقات کاربردی طبقه­بندی شده و از آنجایی که هدف اصلی آن یافتن روابط بین متغیرهاست از دیدگاه روش­شناختی، در زمره تحقیقات همبستگی قرار می­گیرد. جهت اجرای این پژوهش از شاخص­های پیشنهادی توسط بوتوسان (1997) که برگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، بهره گیری می­گردد. این شاخص مقیاسی می باشد برای اندازه­گیری سطح افشای اختیاری اطلاعاتی که از طریق یادداشت­های پیوست و گزارش هیات­ مدیره به بهره گیری­کنندگان ارائه می­گردد. شاخص شامل فهرستی از عناصری می باشد که بصورت اختیاری در یادداشت­های همراه صورت­های مالی و گزارش هیأت ­مدیره بایستی گزارش گردد. همچنین از روش غیروزنی جهت امتیازدهی به سطوح افشای اختیاری اطلاعات بهره گیری می­گردد. بدین­صورت که عناصر تشکیل دهنده شاخص افشاء با اطلاعات مندرج در گزارش­های سالانه مقایسه می­گردد. در صورتی که عنصر مذکور در گزارش­های­ مالی افشاء شده باشد امتیاز یک و اگر این طور نباشد امتیاز صفر به آن عنصر اختصاص می­یابد. این اقدام برای هر یک از شرکت­های نمونه انجام می­گردد. پس از جمع­آوری داده­های تاریخی و پردازش آن­ها به روشی که ذکر گردید، با بهره گیری از آزمون­های آماری به تحلیل توصیفی و استنباطی این داده­ها می­پردازیم.

3-6-  جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا پایان سال 1390 تشکیل می­دهند.

3-7- نمونه و روش نمونه گیری

شاید عمده‌ترین مسئله نمونه گیری، انتخاب واقعی نمونه می باشد. در انتخاب نمونه بایستی توجه داشت که اندازه و روش نمونه‌گیری به ماهیت پژوهش، ابزار اندازه‌گیری به کاربرده شده و ویژگی جامعه مورد نظر بستگی دارد (دلاور،1381).

در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک بهره گیری گردید. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، آغاز بایستی مطالعه گردد که اطلاعات این شرکت تا چه حد در دسترس می­باشد. پس از مطالعه­های بعمل آمده در مورد انتخاب نمونه، در بهترین شرایط برای یک دوره 5 ساله (1390 – 1386)، 71 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. شرط اولیه برای انتخاب شرکت ها موجود بودن اطلاعات صورت های مالی قرار داده شده می باشد. در مرحله بعد شرایط زیر اعمال گردیده می باشد :

  • پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد،
  • از سال1386 تا 1390 ، در بورس حضور داشته باشند،
  • غیر از شرکت های سرمایه گذاری نباشد.
  • در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشد.
  • شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و وقفه معاملاتی[1] نداشته باشد.
  • مورد معامله قرار گرفتن سهام در دوره چهار ماهه پس از پایان سال.

[1]– مقصود از وقفه معاملاتی این می باشد که در داد و ستد سهام شرکت در دوره مورد مطالعه بیشتر از 6 ماه وقفه ایجاد شده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید