سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری

چارچوب نظری پژوهش برای مطالعه هوش عاطفی حاضر ترکیبی از نظریه های آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن و برای مطالعه فرهنگ سازمانی یادگیرنده نظریه معیارهای نه گانه فرهنگ سازمانی یادگیرنده میخائیل مارکوارت می باشد.

1-6-1- نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن

بر اساس نظریه آکادمی هوش عاطفی دانیل گلمن، هوش عاطفی مشتمل بر 4 بعد می باشد :

  خودآگاهی : آیا مدیر می تواند به گونه صحیح احساسات خود را در هر زمان که بروز می کند تشخیص دهد؟ شکل خود آگاهی عاطفی ، خودآگاهی صحیح از خود ، اعتماد به خود . خودآگاهی یا تشخیص احساسی در هر زمان که در حال وقوع می باشد ، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساس ها نشان از درک خویشتن و بصیرت روان شناسانه دارد. مدیران و رهبرانی که درجه ای بالا از خود آگاهی دارند ، با خود و دیگران صادق هستند و می دانند که چگونه احساس هایشان بر آنها ، سایر مردم و عملکرد شغلی شان تاثیر می گذارد .آنها با یک احساس قوی از خودآگاهی ، اعتماد به نفس و در بهره گیری از قابلیت هایشان  کوشا هستند و می دانند چه وقت درخواست کمک می کنند .

خود مدیریتی : آیا مدیر می تواند احساسات خود را به سمت نتایج مثبت مدیریت کند ؟ همانند خود کنترل عاطفی ، وظیفه شناسی یا وجدان کاری، سازگاری، انگیزه توفیق طلبی، ابتکار اقدام. کنترل و اداره احساسات مهارتی می باشد که بر پایه خود آگاهی شکل می گیرد . مدیران و رهبران قادرند محیطی از اعتماد و انصاف خلق کنند. اقدام خود نظم دهی به علت های رقابتی بسیار مهم می باشد، زیرا در محیطی که سازمان ها مستهلک می شوند و فناوری با سرعتی گیج کننده تغییر شکل می یابد  فقط افرادی که بر هیجان هایشان تسلط یافته اند، قادر به انطباق با این تغییرها هستند.

  آگاهی اجتماعی : آیا مدیر می تواند به گونه صحیح احساسات دیگران را در هنگام رو در رویی با آنها یا در حین کار با آنها تشخبص دهد؟ عینیت آن به صورت همدلی، خدمت محوری و آگاهی سازمانی می باشد. توانایی دیگری که بر اساس خودآگاهی هیجانی شکل می گیرد، همدلی با دیگران می باشد که نوعی مهارت مردمی به شمار می رود. رهبران همدل کوشش می کنند همه را راضی کنند. آنها با ملاحظه و فکر، احساس های کارکنان را همراه با سایر عوامل در تصمیم گیری ها در نظر می گیرند. امروزه همدلی به عنوان جزئی از رهبری بسیار مهم می باشد، رهبران همدل بیشترین همدردی را با افراد اطرافشان نشان می دهند. آنها دانش خود را برای پیشرفت سازمانشان به روش های ظریف اما با اهمیت بهره گیری می کنند.

مدیریت روابط(مهارت های اجتماعی) : آیا مدیر می تواند روابط خود با دیگران را به گونه مؤثر و سازنده ای مدیریت کند و به سمت نتایج مثبت هدایت کند؟ همانند پرورش دیگران، نفوذ، ارتباطات، مدیریت تعارضی، تصویر سازی، تحلیل تغییر، همکاری و کار تیمی (سالوی و گریوال، 2005).

1-6-2- نظریه میخائیل مارکوارت

  میخائیل مارکوارت شاخص های نه گانه زیر را برای فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در نظر گرفته می باشد.

– جوسازمانی: جو سازمانی از ویژگی های درونی می باشد که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد و روی افراد آن سازمان تاثیر می گذارد.

سهیم بودن همه اعضا در یادگیری: سهیم شدن اعضا در ایده های یکدیگر و واکنش نشان دادن به ایده های یکدیگر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اعتماد و خود مختاری: اعتماد احتمال ذهنی می باشد که شخص الف انتظار دارد شخص ب عملی انجام دهد که منجر به شادکامی او گردد و خود مختاری یعنی حق تعیین سرنوشت هر ملتی با خودش.

– عوامل انگیزش برای نوآوری تجربه آموزش و خطر پذیری: فراهم کردن امکانات و فرصت های مطالعاتی برای پژوهش و تفحص و شرکت در کنفرانس ها، وجود شرایط صحیح ارزشیابی و وجود شرایط مناسب جهت خلاقیت، نوآوری و بکارگیری توانایی ها و مهارت ها می باشد که باعث آموزش و خطر پذیری می گردد.

–  تعهد مالی نسبت به آموزش و پرورش کارکنان: اعتبارات اختصاصی موسسه که به صورت کمک هر ساله در بودجه آن سازمان برای آموزش و پرورش کارکنان پیش بینی می گردد.

– خلاقیت و تنوع: تنوع مهمترین ویژگی شهرهای بزرگ و مدرن می باشد و این تنوع ریشه اصلی خلاقیت، نوآوری و شکوفایی استعدادهاست.

– تعهد نسبت به بهبود مستمر محصولات و خدمات: سازمان ها نسبت به بهبود مستمر تعهدی جدی دارند فرهنگ یادگیرنده به دنبال استانداردهای کیفیت و خدمت در سطح جهانی می باشد.

– پاسخگویی به تغییر و بی نظمی: مدیران می توانند سیستم را به سوی “جاذبه مطلوب” هدایت کنند یا اینکه پارامترهای بحران را که جریان تکامل سیستم نافذ هستند فعال سازند.

– گفتگو: گفتگو عالی ترین و کیفی ترین شکل ارتباط خلاقانه و دو طرفه بوده و در برگیرنده بیشترین جستجو در افکار و عقاید و همچنین بیشترین تبیین و اظهار عقیده و اظهار افکار می باشد(مارکوارت، 1996).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.