سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 پوشش[1]

تهیه و دوخت لباس در طول تاریخ و در بین اقوام و ملل مختلف، اهمیت ویژه ای داشته می باشد زیرا پوشاک همچون پرچم نماد فرهنگی یک کشور به شمار می رود .سرزمین پهناور ایران، مسکن و مأوای اقوام مختلف می باشد، یکی از وجوه فرق این اقوام از یکدیگر نوع لباس ایشان می باشد ( عمرانی، 1386:  119).

نوع پوشش نه تنها در ایران بلکه در تمام نقاط جهان متفاوت بوده می باشد. این تفاوت همانند غذا، به علت های جغرافیایی بازمی گردد. اغلب جنس پوشاک مردم از چیزی بوده که بیشترین فراوانی را در منطقه داشته و با در نظر داشتن نوع آب وهوای سردسیری، گرمسیری و معتدل منطبق بوده می باشد. قطعا در تمام طول تاریخ پوشش بشر ها تنها راهی برای گریز از سرما و گرما نبوده، اگر این طور نباشد شاهد لباس های فاخر پادشاهان که در نقاشی های قدیمی موجود می باشد، نبودیم. علاوه بر جنس لباس، نوع دوخت و تزتیینات و زیورآلات آن نیز بسیار مهم می باشد. بسیاری از صنایع دستی قومی که بر روی پارچه انجام می گردد، از گدشته تا به امروز تزیینات لباس ها را دربرمی گرفته می باشد. درست می باشد که در جامعه ی حال، اغلب مردم به دلیل ماشینی شدن یک شکل لباس می پوشند، اما باز هم در بسیاری نقاط افراد با پوشیدن لباس محلی، خود را از سایر اقوام تمیز می دهند. در کشورهای چندفرهنگی این نمایش لباس ها خود را در مراسم و جشن ها بیشتر نشان می دهد.

 

2-4-3-4کالاهای مادی[2]

کالاهای مادی قومی مانند دیگر پدیده های فرهنگی دارای ابعاد تاریخی، زیبایی شناختی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در دنیای امروز که هر کشور برای معرفی هویت خود می کوشد و حتی کشورهایی وجود دارند که برای خود هویت جعلی می سازند. کالاهای قومی به گونه خاص یک نوع از هویت مشخص، یعنی هویت قومی را نمایندگی می کنند. این کالاها می توانند کالاها و اشکال مادی سنتی در یک قوم خاص باشند، یا اشکال بازسازی شده (نوزایی شده)[3] ای از کالاهای پیشین و یا حتی اشکال کاملا جدید کالایی که هویت قومی را به صورتی تازه مطرح و تبلور بخشد ( اسکیریلوف، 1999، اسکیریلوف و کارنیچر 1999).

کالاهای قومی ممکن می باشد به صورت بارزی اشکال ظاهری قومیت مربوط را در خود داشته باشد. برای مثال لباس های قومی، غذاهای قومی یا هنرهای دستی و … ( فکوهی، 1385: 132). اما مفهوم کالاهای قومی در این مطالعه بشتر مطوف به صنایع و هنر دستی می باشد که اقوام از دیرباز برای رفع احتیاجات خود، آن ها را تولید می کنند.

[1] Cover

[2] Crafts  (مقصود از کالاهای مادی صنایع دستی می باشد )

[3] Regeneracy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.