سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. مقدمه

در این فصل به تبیین مفاهیم و تعاریفی می پردازیم که در حین پژوهش با آن روبه رو هستیم. ارتباط گردشگری با فرهنگ نشان دهنده ی انگیزه های اساسی مردمی می باشد که ما آن ها را گردشگری می خوانیم. علت های سفر مردم و انتخاب مقصد در واقع در اکثر موارد علت های فرهنگی غیر مادی می باشد که فراتر از منطق عرضه و تقاضا هستند)  Keller, 1996: 20 (. از این جهت تعریف کلیدی بایستی انجام گردد. همانگونه که قبلا اظهار شده می باشد فرهنگ دارای معانی گسترده ای می باشد، از این جهت تعریف مفهوم فرهنگی که در این پژوهش از آن بهره گیری می گردد، الزامی می باشد. تنوع فرهنگی در مدل های مختلف دارای ارکان متفاوتی می باشد. در این فصل ارکان تنوع فرهنگی که بیشترین وابستگی را به گردشگری دارند،  معرفی می گردد. اظهار دقیق این ارکان ما را به مطالعه دقیق و همه جانبه سوق می دهد و باعث می گردد تا با نگاهی به ادبیات که پژوهشگران و محققان بیشماری درمورد ی آنها مطالعه کرده اند به آن چیز که نیاز این پژوهش می باشد برسیم. بسیاری از مفاهیم علمی از گذشته تا به امروز تغییر کرده و یا ثابت باقی مانده اند. با مطالعه ی این اسناد و مدارک به تعاریف و تحلیل هایی می رسیم که با موضوع پژوهش ما بیشترین قرابت را داشته باشد. از این رو به مفاهیمی همچون زبان، مذهب، قومیت یا نژاد، سیاست های چندفرهنگی و مهاجرت می پردازیم. از طرفی دیگر شاخص قومیت خود به تنهایی دارای عناصری می باشد که بر طبق مطالعات انجام شده تنوع فرهنگی را به نمایش می گذارد. آداب و رسوم، نوع پوشش اقوام، غذا و کالاهای مادی که به نوعی صنایع دستی این قومیت ها را تشکیل می دهد نیز تعریف می گردد. به گونه کل آن چیز که در مدل مفهومی گویای موضوع پژوهش می باشد، مشخص می گردد و در مورد هر یک جداگانه بحث خواهد گردید. در کنار این عناوین چند نوع گردشگری معرفی می گردد که با موضوع فرهنگ در ارتباط هستند.گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهبی، گردشگری قومی، گردشگری غذایی و گردشگری اجتماعی از تقسیم بندی های گردشگری به لحاظ موضوع هستند که بسیار در توسعه ی گردشگری موثر بوده و درک آنها بایستی به درستی صورت گیرد.

ضرورت پیشینه یابی و پیشینه کاوی علمی و عملی موضوع از مسایل مهم این فصل می باشد. انتهای این فصل در برگیرنده ی اطلاعات مهم و مربوطی می باشد که خواننده را با نوشته ها و پژوهش های دانشگاهی و سازمانی دیگران در زمینه ی مساله پژوهش آشنا می کند. اساس یک پژوهش علمی بر آگاهی های مهم در حوزه موضوع استوار می باشد (خاکی، 1390: 215). با در نظر داشتن این بخش از فصل سابقه ی نظری و کاربردی موضوع پژوهش شناسایی و طبقه بندی شده می باشد. این طبقه بندی تحت عناوین کتاب و مقاله در بخش داخلی و خارجی انجام می گردد. البته خاطر نشان می گردد که این مطالب اختصار ای از پژوهش های دیگران می باشد که براساس موضوع، سال انتشار ، روش پژوهش و نتیجه گیری شکل گرفته می باشد. نباید فراموش نمود که ادبیات راجع به موضوع این پژوهش به صورت اخص در ایران صورت نگرفته می باشد، لذا آن چیز که در این باب قرار می گیرد، مطالعاتی می باشد که از لحاظ محتوایی با موضوع ما نزدیکی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. اهداف اساسی از انجام پژوهش:

4-1 هدف اصلی از انجام پژوهش:

مطالعه تأثیر و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر.

4-2 اهداف فرعی از انجام پژوهش:

  • مطالعه تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.
  • مطالعه تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان..
  • مطالعه سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان.