سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعریف هیجان

هیجان حالت عاطفی هوشیاری یا خودآگاهی می باشد که در آن مفاهیمی زیرا شادی، غم، ترس، نفرت یا علاقه تجربه می گردد ( آقایار و شریفی، 1386). بر خلاف هوش منطقی که بیشترتحت تأثیر عوامل وراثتی می باشد و در طول زندگی فرد ثابت می ماند، هوش هیجانی بیشتر تحت تأثیر شرایط محیطی می باشد (مایر و سالووی1،1990).

 

2-7-2- تعریف هوش هیجانی دانیل گولمن

1- هوش عاطفی مهارتی می باشد که دارنده آن می تواند از طریق خودآگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی، تأثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط، به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد( دوستار، 1382).

2- « بار- آن» : هوش عاطفی توانایی های یک شخص در روبرو شدن با چالش های محیطی می باشد و موفقیت های فرد را در زندگی پیش بینی می کند (وثوقی کیا، 1383).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- جان مایر و پیتر سالووی : هوش عاطفی توانایی ارزیابی، اظهار تنظیم عاطفه خود و دیگران و بهره گیری کارآمد از آن می باشد (دوستار، 1382).

پس هوش عاطفی را می توان به کار گیری قابلیت های عاطفی خود و دیگران، در رفتار فردی و گروهی برای کسب حداکثر نتایج تعریف نمود.

 

2-7-3- ابعاد هوش هیجانی

«مایر»، «سالووی» و «دیوید کارسو»، «دانیل گولمن» و «بار-آن» به پژوهش در مورد هوش عاطفی پرداخته و ابعاد هوش هیجانی را به صورت متفاوتی معرفی کرده اند :

«مایر»، «سالووی» و همکار جدید آنها «دیوید کارسو»، هوش عاطفی(هیجانی) را به چهار عامل تقسیم می کنند:

1- برداشت و اظهار هیجانی: بازشناسی و وارد کردن اطلاعات کلامی و غیر کلامی از سیستم هیجانی.

2- تسهیل تفکر بوسیله هیجان (بهره گیری از هوش هیجانی) : به کار گیری هیجان ها به عنوان قسمتی از جریان شناختی مانند خلاقیت و حل مسئله.

3- فهم یا درک هیجانی: پردازش شناختی هیجان که شامل بصیرت و معلومات بدست آمده در مورد احساسات فرد یا احساسات دیگران می باشد.

4- مدیریت یا تنظیم هیجانی : مدیریت هیجان درخود و افراد دیگر از نظر آنان مهمترین جزء تشکیل دهنده هوش هیجانی عبارت می باشد از:

توانایی ارزیابی و اظهار صحیح هیجان ها، توانایی تشخیص هیجان ها در خود و توانایی اظهار و اظهار احساسات خود (اکبرزاده، 1383).

هنر ارتباط با مردم به مقدار زیاد، مهارت کنترل و اداره احساس های دیگران می باشد این مهارت نوعی توانایی می باشد که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخص را تقویت می کند. رهبران دارای سطوح بالای توانایی های هیجانی می باشند. اغلب با روحیه هستند. افراد ماهر از نظر اجتماعی به حوزه وسیعی از آشنایی ها و مهارت ها برای ایجاد ارتباط تمایل دارند. این افراد در مدیریت گروه ها ماهر هستند. مهارت های اجتماعی می تواند به عنوان کلیه قابلیت های رهبری در اکثر سازمان ها در نظر گرفته گردد، زیرا وظیفه رهبر انجام کار از طریق دیگر افراد می باشد. در این راستا رهبران به مدیریت مؤثر روابط نیاز دارند و مهارت های اجتماعی آن را ممکن می سازد. این ابعاد در جدول شماره 2-6 نشان داده می گردد.

 1- Mayer & Salovey

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.