سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

مدتهاست مردم درمورد هوش هیجانی حرف می زنند اما قادر نبوده اند آن را کنترل و از آن بهره گیری کنند. ما بیشترین قسمت از انرژی خود برا ی خود – بهبودی 1 را به کسب معلومات تجربه، هوش شناختی2 و تحصیلات اختصاصی می دهیم. این کار زمانی عالی می گردد که بتوانیم هیجان های خود، هیجان های دیگران و تاثیر عمیقی را که بر زندگی روزمره ما دارند به گونه کامل درک کنیم. فکر می کنیم که فاصله زیاد بین محبوبیت هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم و کاربرد آن در جامعه، دو علت دارد:

علت اصلی این می باشد که مردم آن را متوجه نمی شوند و نمی فهمند. آنها هوش هیجانی را اغلب با کاریزما و اجتماعی بودن اشتباه می گیرند. علت دوم این می باشد که آنها فکر می کنند بشر ها هوش هیجانی را یا به گونه کامل دارند یا اصلا ندارند(برادبری ، 1384).

 

1- self-improvemen

 

2-Intelligence

 

با در نظر داشتن موارد مذکور و اهمیت هوش عاطفی به عنوان یکی از فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران جهانی، در این پژوهش کوشش شده می باشد تا اندازه این ارتباط در مدیران ایرانی ( اداره کل پست استان آذر بایجانشرقی) سنجیده گردد تا آن را در جهت رسیدن به اهداف سازمان به کار برد.

در این فصل ما به اظهار مساله، سوال آغازین، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، چارچوب نظری، مدل تحلیلی پژوهش، مدل عملیاتی پژوهش فرضیه های پژوهش، متغیرهای پژوهش، قلمرو پژوهش، محدودیت های پژوهش، تعریف مفهومی متغیرها و تعریف عملیاتی متغیرها تصریح می کنیم.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.