سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                            صفحه

مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………. 9

مدل عملیاتی پژوهش ………………………………………………………………………………….9

جدول 2-2 – مقایسه هوش مصنوعی و هوش طبیعی……………………………………………. 16

جدول 2-5 – ظهور مفهوم هوش عاطفی…………………………………………………………. 28

جدول 2-6- ابعاد هوش هیجانی از نظر دانیل گولمن……………………………………………. 30

جدول 2-9 -گونه شناسی های مختلف از فرهنگ سازمانی…………………………………….. 41

جدول 3-1- پرسشنامه های توزیعی………………………………………………………………. 55

جدول 3-2 – سوالات شاخص ها ………………………………………………………………….55

جدول 3-3- پایایی پژوهش………………………………………………………………………….. 56

جدول4-1-توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال جنسیت  ……………….. 58

جدول4-2- توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال تحصیلات……………….58

جدول4-3 – توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال سن……………………. 59   

جدول4-4 – توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری به سوال سنوات خدمت………… 59

جدول 4-5- توصیف متغیر های پژوهش……………………………………………………………. 60

جدول 4-6- توزیع فراوانی متغیر فرهنگ سازمانی یادگیرنده…………………………………… 60

جدول 4-7- توزیع فراوانی متغیر هوش عاطفی………………………………………………….. 61

جدول 4-8- توزیع فراوانی متغیر خودآگاهی …………………………………………………….. 61

جدول 4-9- توزیع فراوانی متغیرخودمدیریتی …………………………………………………… 62

جدول 4-10- توزیع فراوانی متغیرآگاهی اجتماعی ……………………………………………….63

جدول 4-11- توزیع فراوانی متغیرمدیریت روابط ………………………………………………. 63

جدول 4-12- آزمون همبستگی فرضیه اول ……………………………………………………….64

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 4-13- آزمون همبستگی فرضیه دوم ………………………………………………………… 65

جدول 4-14- آزمون همبستگی فرضیه سوم ……………………………………………………….. 65

جدول 4-15- آزمون همبستگی فرضیه چهارم………………………………………………………. 66

جدول 4-16- تحلیل رگرسیون متغیرها واریانس…………………………………………………… 66

جدول 4-18- پیش بینی متغیرفرهنگ سازمانی …………………………………………………….. 66 جدول 5-1- همسویی پژوهش حاضربا تحقیقات گذشته……………………………………………….. 67

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                            صفحه

نمودار 2-1 خانواده هوش مصنوعی ……………………………………………………………. 15

شکل 2-3 مدل هوش عاطفی مایر و سالووی …………………………………………………… 19

شکل 2-4  مدل هوش عاطفی بار- آن …………………………………………………………… 21

شکل 2-7 کارکردهای فرهنگ سازمانی ………………………………………………………….38

شکل 2-8 شکل گیری فرهنگ سازمانی …………………………………………………………. 39

 

فهرست پیوست ها

عنوان                                                                                                            صفحه

الف- نمونه پرسشنامه ……………………………………………………………………………….76

ب- خروجی های spss  ………………………………………………………………………….. 82

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش

1-5-1 اهداف کلی

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی می باشد.

1-5-2- اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-تعیین ارتباط خود آگاهی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

2- تعیین ارتباط خود مدیریتی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

3- تعیین ارتباط آگاهی اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یاد گیرنده در اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.

4- تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده در  اداره کل پست استان آذربایجانشرقی.