سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                 صفحه

جدول1-1 مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………10

جدول2-1 تعاریف فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………29

جدول4-1 توزیع و درصد فراوانی سن آزمودنی ها ………………………………………………………………………..86

جدول 4-2 آماره توصیفی سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………86

جدول 4-3 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………87

جدول 4-4 توزیع و درصد فراوانی اندازه تحصیلات آزمودنی ها ……………………………………………………..87

جدول 4-5 توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس رشته تحصیلی …………………………………………..88

جدول4-6 توزیع و در صد فراوانی سابقه کاری آزمودنی ها …………………………………………………………….88

جدول 4-7 آماره توصیفی بعد نوآوری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………..89

جدول 4-8  آماره توصیفی بعد ریسک پذیری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر…………..90

جدول 4-9 آماره توصیفی بعد رهبری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر ……………………..91

جدول 4-10 آماره توصیفی بعد طرفداری در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………92

جدول 4-11 آماره توصیفی بعد یکپارچگی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………….93

جدول 4-12 آماره توصیفی بعد کنترل در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر………………………94

جدول 4-13 آماره توصیفی بعد هویت در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……………………..95

جدول 4-14 آماره توصیفی بعد سیستم پاداش  در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر………….96

جدول4-15 آماره توصیفی بعد سازش با تعارض  در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر……..97

جدول 4-16 آماره توصیفی بعد الگوی ارتباط  در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر …………98

جدول 4-17 آماره توصیفی ابعاد فرهنگ سازمانی در مدیران و معاونان سازمان جمعیت هلال احمر …….99

جدول 4-18 سطوح خلاقیت …………………………………………………………………………………………………….100

جدول4-19 نتایج آزمون فرض نرمال بودن مؤلفه ها………………………………………………………………………101

جدول4-20 ارتباط نوآوری با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-21 ارتباط ریسک پذیری با خلاقیت ………………………………………………………………………………103

جدول 4-22 ارتباط رهبری با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….104

جدول 4-23 ارتباط طرفداری  با خلاقیت ……………………………………………………………………………………..105

جدول 4-24 ارتباط یکپارچگی با خلاقیت ………………………………………………………………………………….106

جدول 4-25 ارتباط کنترل با خلاقیت ……………………………………………………………………………………….. 107

جدول 4-26 ارتباط هویت با خلاقیت ………………………………………………………………………………………..108

جدول 4-27 ارتباط پاداش با خلاقیت ………………………………………………………………………………………..109

جدول 4-28 ارتباط سازش  با خلاقیت ………………………………………………………………………………………110

جدول 4-29 ارتباط الگوی ارتباط  با خلاقیت ……………………………………………………………………………..111

جدول 4-30 ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت………………………………………………………………………….. 112

جدول 5-1 مقایسه تحقیقات قبلی با پژوهش حاضر………………………………………………………………………. 119

فهرست نمودار

  عنوان                                                                                                               صفحه   

نمودار (2-1) کارکرد فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………..21

نمودار(2-2) ارتباط و نفوذ فرهنگ سازمان بر بخشهای مختلف فرهنگ…………………………………………..21

نمودار (2-3) عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………….34

نمودار (2-4) فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف ……………………………………………………………………………..39

نمودار(4-1) میانگین توصیف ابعاد فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………..99

 

فهرست شکل

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل (2-1)شیوه شکل گیری فرهنگ…………………………………………………………………………………………..45

شکل (2-2)الگوی جامعه پذیری………………………………………………………………………………………………….46

شکل (4-1)توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک سن………………………………………………………………………..142

شکل (4-2) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………142

شکل (4-3) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک تحصیلات……………………………………………………………..143

شکل (4-4) توزیع فراوانی کارمندان به تفکیک سابقه کاری……………………………………………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1اهداف پژوهش

  1-4-1هدف کلی پژوهش: ارتباط‌ی فرهنگ سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.

  2-4-1اهداف ویژه

 1. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی نوآوری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی ریسک‌پذیری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 4. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی رهبری با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 5. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی طرفداری سازمانی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 6. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی کنترل با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 7. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سیستم پاداش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 8. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی سازش با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 9. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی الگوی ارتباطی با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 10. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی هویت با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.
 11. تعیین ارتباط بین مولفه‌ی انسجام با اندازه خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر استان زنجان.