عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9-3-3- تعیین صحت مدل رگرسیون و مطالعه تأثیرمدل ارائه شده

جهت مطالعه تعیین صحت مدل رگرسیون و مؤثر بودن مدل ارائه شده می­بایست وجود سه شرط زیر را در مورد باقیمانده­ها با در نظر داشتن نمودارهای خروجی توسط نرم افزار Eviews مطالعه نمود:

  1. باقیمانده­ها نرمال ­باشند.
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. واریانس باقیمانده­ها ثابت می باشد.
  4. باقیمانده­ها مستقل ­باشند.

با در نظر داشتن نمودار هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال، می­توان نرمال بودن باقیمانده­ها را مطالعه نمود. همچنین به مقصود مطالعه شرط دوم از نمودار پراکندگی بهره گیری می­گردد. در این نمودار مقادیر باقی مانده­ها پیش روی مقادیر پیش­بینی ترسیم شده می باشد. در صورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر نظاره نشود، می­توان نتیجه گرفت که واریانس باقیمانده­ها ثابت می باشد.

به مقصود مطالعه شرط سوم دو راه حل پیشنهاد می­گردد:

اول اینکه با در نظر داشتن نمودار ارائه شده، درصورتی که الگوی خاصی در مورد نقاط رسم شده حول محور صفر نظاره نشود، می­توان نتیجه گرفت که باقیمانده­ها مستقل می­باشند.

دوم با در نظر داشتن آماره دوربین واتسون محاسبه شده در جدول می­توان موضوع مستقل بودن باقیمانده­ها را مطالعه نمود. شرط مستقل بودن به صورت زیر می­باشد:

1.5<Durbin-Watson<2.5

 3-9-4- آزمون دوربین – واتسن[1]

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال باقی مانده ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر می باشد . در صورتی که فرضیه استقلال باقی مانده هارد گردد و باقی مانده هابا یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان بهره گیری از رگرسیون ندارد. به مقصود مطالعه استقلال باقی مانده هااز یکدیگر از آزمون دوربین – واتسن بهره گیری می گردد که آماره آن به کمک ارتباط زیر محاسبه می گردد  در این ارتباط اندازه باقی مانده هادر دوره زمانی t و  اندازه باقی مانده هادر دوره زمانی قبل t می باشد .

اگر همبستگی بین باقی مانده هارا با ρ نشان دهیم در این صورت آماره دوربین- واتسن به صورت زیر محاسبه می گردد:

مقدار آماره این آزمون در دامنه 0 تا 4+ قرار دارد زیرا :

اگر ρ =0 آن گاه DW = 2 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها از یکدیگر مستقل هستند.

اگر ρ = 1 آن گاه DW=0 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده ها دارای خود همبستگی مثبت هستند.

اگر ρ = -1 آن گاه DW=4 خواهد بود که نشان می دهد باقی مانده هادارای خود همبستگی منفی هستند.

چنانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد فرض صفر آزمون (عدم همبستگی بین باقی مانده ها) پذیرفته می­گردد و اگر این طور نباشد فرض صفر رد می گردد (همبستگی بین باقی مانده ها).

[1]. Durbin-Watson test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال‌ پژوهش:

  • آیا سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری تأثیر­گذار می باشد؟ و بین آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


پاسخی بگذارید