منابع پایان نامه – روش اجرای رجم

  ۲-۲-۱- روش اجرای رجم

  امامیه:

  در صورت رجم در زنای محصنه در کتب آمده است که اگر زنا به سبب شهادت شهود ثابت شده باشد، باید شهود ابتدائاً سنگ بزنند و سپس امام یا حاکم و بعد از آن مردم و اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد، اول امام شروع می‌کند و سپس دیگران.

  شیخ طوسی در الخلاف می‌فرماید:   [۱]«اگر هنگام اجرای رجم امام و شهود حضور داشته باشند در این صورت اگر حدّ بوسیله اقرار ثابت شده باشد نخست امام شروع به سنگسار کردن می‌کند و سپس مردم و اگر بوسیله بینه ثابت شده باشد اول شهود سنگ می‌زنند سپس امام و بعد از آن‌ها مردم حاضره»

  در این زمینه در بعضی از روایات آمده است که امام باید امام شروع بکند و فرقی نگذاشته‌اند که آیا حدّ بوسیله اقرار ثابت شده است یا بینه نظیر معتبره ابی بصیر: »[۲]

  «هنگام رجم ابتدا امام شروع به رجم می‌کند و سپس مردم حاضر با سنگهایی کوچک سنگسار می‌کنند.»

  و در بعضی دیگر از روایات تفصیل مذکور در صدر بحث آمده است که از آن جمله مرسله صفوان می‌باشد. »[۳]: «اگر زانی محصن به گناه خود اقرار کرده باشد هنگام رجم نخست امام شروع به سنگ می‌کند و سپس مردم، در صورتی که شهود بر علیه او شهادت داده باشند اول شهود سنگسار می‌کنند ، سپس امام و سپس مردم.»

  در صورتی که این روایت از لحاظ سند تمام باشد شکّی نیست که مقیّد روایت ابی بصیر می‌باشد. ولی این روایت مرسل است و سنداً متصلاً به امام (ع) نقل نشده است، در اینجا اگر این مبنا را بپذیریم که ضعف سند بوسیله عمل مشهور مَنْجَبَر می‌شود، در این صورت می‌توان گفت که این حدیث مقید معتبره ابی بصیر است و شروع امام را مقید می‌کند به فرض اقرار، زیرا ظاهراً مشهور چنانکه در کشف اللثام ذکر شده است و یا جمیع فقها چنانکه در مبسوط و خلاف آمده است بواسطه این حدیث فتوای به تفضیل مذکور داده‌اند.

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

  ولی اگر این مبنا پذیرفته نشود چنانکه صاحب مبانی تکلمه این راه را طی کرده است. بناچار باید فتوا داد که در هر حال امام باید رجم را آغاز کند»[۴]«فتوی بر آن است که واجب است چه در فرض اقرار و چه در فرض ثبوت بوسیله شهود، امام رجم را آغاز نماید.»

  اما از آنجا که مبنای فقهی امام راحل بر ترجیح فقه مشهوری است در اینجا می‌فرماید: «اگر زانی اقرار کرده باشد ابتدائاً امام (ع) رجم می‌کند و اگر بیّنه شهادت داده باشند، ابتدا بیّنه و سپس امام و بعد از آنها مردم.»[۵]اهل سنت:

  اما در این مورد میان اهل سنت اکثر فرق فقهی می‌گویند که حضور و بدء امام و شهود واجب نیست و ابوحنیفه نظری بر خلاف سایر فرق اهل سنت دارد و در این میان شافعیه نیز می‌گویند بر حاکم و شهود بدء به رجم تنها مستحب است.

  در تکمیل فرمایش شیخ باید گفت که حنابله نیز مانند شافعیه بدء شهود را مستحب می‌دانند نه واجب، و مالکیه این شروع را مستحب هم نمی‌دانند، حنفیه در فرض عدم حضور شهود یا امتناع از شروع رجم گفته‌اند حدّ ساقط می‌شود. شمس الدین سرخسی در المبسوط می‌گوید: «اگر حدّ زنا رجم باشد اگر شهود غایب شوند و رجم جاری نمی‌شود. زیرا سنت آن است که شهود شروع کنند، سپس امام و سپس مردم … این رأی و فتوا طبق مذهب ما است (حنیفه) اما شافعی می‌گوید که لازم نیست که شهود شروع کنند.»[۶]حنابله اقامه حدّ را حق مسلم امام یا نایب او می‌دانند[۷]«تنها امام یا نائبش می‌توانند حدود را جاری کنند زیرا حدّ حق الله است و نیازمند اجتهاد می‌باشد و در غیر اینصورت نمی‌توان از استیفای کامل آن مطمئن گردید لذا واجب است حدود را به نایب خداوند در میان خلق واگذار کرد.»

  اما در حضور مردم و شهود چنانکه گذشت در میان حنابله حکم به استحباب شده است.[۸]«مستحب است که مردم گرداگرد شخص مرجوم قرار گیرند و اگر زنا بواسطه بینه ثابت شده باشد شهود ابتدا رجم می‌کنند و اگر بواسطه اقرار ثابت شده باشد امام یا حاکمی که زنا نزد او ثابت گردید، شروع به رجم می‌کنند و پس از آنان مردم رجم می‌کنند.»

  در تشریع الجنائی[۹] نیز آمده است که ابوحنیفه بنا بر مسلک خود گفته است که در صورت ثبوت زنان بوسیله شهود اگر شهود از شروع به رجم امتناع کنند و یا اینکه غایب شوند و یا اینکه بمیرند قبل از آنکه حدّ جاری شود در همه این فروض حدّ ساقط می‌شود. شافعیه حضور امام و شهود و بدء شهود را مستحب می‌دانند. در تحفه المحتاج و حواشی آن آمده است:[۱۰]حضور امام و شهود زنا هنگام اجرای حدّ مستحب است، بر خلاف نظر گروهی که می‌گوید حضور شهود واجب است زیرا حضرت رسول اکرم (ص) بارها رجم کردند و خودش حاضر نشدند و دستور ندادند که فرد خاصی در رجم شرکت کند و نیز مستحب است که در رجم اول شهود سنگ بزنند و در فرضی ثبوت با اقرار امام شروع کند.»

  کیفیت حفر و دفن

  در زمینه کیفیت رجم ابتدا به نحوه دفن زن و مرد در چاله رجم می‌پردازیم قول مشهور در فقه امامیه آن است که باید مرد تا نزدیک کمر و زن تا نزدیک سینه در چاله فرو روند. در موثقه سماعه آمده است:[۱۱]زن برای رجم تا وسط دفن می‌شود سپس امام به او سنگ می‌زند و سپس مردم با سنگ‌های کوچک او را می‌زنند و مرد هنگام رجم دفن نمی‌شود مگر تا تهیگاه او.»

  گرچه در این روایت کلمه «وسط» مبهم است اما همانگونه که درمبانی تکلمه آمده است صحیحه ابن مریم میزان آنرا تعیین می‌کند در این صحیحه در مقام فعل حضرت امیر (ع) آمده است[۱۲]«زن را در حفره‌ای تا موضع تهیگاه و پستانهایش داخل کردند.»

  در بعضی روایات به مقدار دفن و دیگر خصوصیات اشاره نشده است مرحوم سیدعلی طباطبائی در ریاض المسائل در این زمینه می‌فرماید:[۱۳] «مرد هنگام رجم باید تا تهیگاه دفن شود و در روایاتی که در آنها بصورت مطلق دفن ذکر شده است به این خصوصیت تقیید می‌خورند و زن مرجومه نیز ظاهراً تا صدر دفن می‌شود.»

  مرحوم صاحب جواهر هنگام نقل روایت ابن مریم آنرا به این صورت نقل می‌کند که[۱۴] همانطور که در نقل روایت آمده کلمه «دون» وجود نداشت این کلمه نه در وسائل و نه در مدرک اصلی یعنی من لا یعتبره الفقیه باب مایجب به التعزیر نیامده است ظاهراً مرحوم امام (ره) با توجه به نقل صاحب جواهر در تحریر الوسیله[۱۵] آورده‌اند که «یدفن … المرأه الی وسطها فوق القوه تحت الصدر» زن را باید تا وسط بدن یعنی بالای تهیگاه و زیر سینه دفن نمود باید توجه داشت که دفن با این خصوصیت در هیچ روایتی وارد نشده است مگر در صحیحه ابن مریم به نقل مرحوم جواهر.

  اندازه سنگ

  همانطور که در روایت سماعه آمده سنگ‌های رجم نباید چندان بزرگ باشد مرحوم محقق در تعطیل این حکم در شرائع به بیان حکمت آن پرداخته است.[۱۶]«سزاوار است که سنگ‌های رجم کوچک باشند تا اینکه باعث نشود مرجوم بسرعت تلف گردد.»

  در فقه اهل سنت به میزان دفن اشاره نشده است، در این زمینه ابوحنیفه و مالک گفته‌اند که اصلاً برای رجم نباید حفر کرد.

  در احادیث وارده در مورد حفر مختلف است بعضی از آن‌ها می‌گویند که باید حفر شود و بعضی دیگر به آن صراحت ندارند امام احمد می‌گوید اکثر احادیث دلالت دارند که نباید حفر کرد و مالک و ابوحنیفه می‌گویند برای مرجوم نباید چاله‌ای حفر کرد و در مقابل ابوثور می‌گوید باید گودالی حفر کرد. از حضرت امیر (ع) نقل شده است که هنگام رجم شراحه همدانیه او را در گودال داخل کرد و مردم او را سنگسار کردند و در این میان شافعی قائل به تخییر شده است و در یک روایت از او آمده است که فقط برای زن حفر لازم است.

  در هنگام رجم و پس از شروع آن اگر مرجوم از گودال بیرون بیاید و فرار کند در اینجا چهار صورت متصور است، نخست آنکه زنا با اقرار ثابت شده باشد و مرجوم پس از اصابت سنگ فرار کند. صورت دوم همین فرض با این تفاوت که قبل از اصابت سنگ فرار کند اما صورت سوم و چهارم جایی است که رجم بوسیله بینه ثابت شده باشد و مرجوم بعد از اصابت سنگ و یا قبل از اصابت سنگ بگریزد. در صورت اول هیچ اختلافی نیست که مرجوم باید آزاد شود و در صورت سوم و چهارم نیز اجماع منعقد است[۱۷] که مرجوم باید به گودال برگردانده تا کشته شود.

  اما صورت دوم که مقر قبل از اصابت ولو یک سنگ گریخته باشد مشهور فقها می‌گویند[۱۸] باید به گودال برگردانده شود.

  دلیل بر این حکم در سه صورت اول و سوم و چهارم و نیز دلیل مشهور در فرض دوم صحیحه حسین بن خالد می‌باشد[۱۹]«راوی می‌‌گوید: به امام کاظم (ع) عرض کردم که اگر محصن از حفره فرار کند چه حکمی دارد؟ آیا به حفره باز گردد یا نه؟ امام فرمودند هم باید بازگردد و هم نه! راوی می‌گوید سوال کردم چطور ممکن است؟ امام فرمودند: اگر به زنا اقرار کرده باشد و بعد از اصابت از حفره فرار کند باید باز نگردد و اگر شاهد بر علیه او شهادت داده باشد و او منکر بوده و هنگام رجم فرار کرد باید با ذلّت به حفره بازگردانده شود» لذا تنها در صورت اول از صور مذکور مرجوم مورد عفو قرار می‌گیرد. همانطور که از مبانی تکلمه المنهاج نقل گردید در فرض دوم مشهور می‌گویند که باید به گودال برگردد لکن شهید ثانی در شرح لمعه فرموده است که شهرت بر طرف مقابل این قول قائم است. بدین معنی که اگر قبل از اصابت هم فرار کند بنابر ادعای شهید ثانی مشهور می‌گویند نباید او را برگرداند. در شرح لمعه آمده است:[۲۰] قول مشهور آن است که عفو مرجوم مشروط به  اصابت سنگ نیست «زیرا دلیل حکم عفو مطلق است.» منظور شهید ثانی از دلیل مرسله صدوق (ره) می‌باشد که خواهد آمد. از عبارت تحریر الوسیله بدست می‌آید که بنظر امام راحل نظر شهید ثانی در احراز قول مشهور مصیب است، مرحوم امام (ره) در تحریر الوسیله گرچه نخست با توجه به صحیحه حسین بن خالد فتوی می‌دهند. ولی نهایتاً احتیاط مستحب را در پذیرفتن اطلاق مرسله صدوق میدانند زیرا مطابق درأ حدود بواسطه شبهه است و لذا می‌فرماید:

  اگر زنا بوسیله اقرار ثابت شده باشد و مرجوم از حفره قبل از اصابت سنگ فرار کند باید بازگردانده شوند ولی مشهور می‌گویند اگر با اقرار ثابت شده باشد در هیچ حال بازگردانده نمی‌شود و این قول مطابق «احتیاط» است.[۲۱]قابل ذکر است که شیخ مفید و حلبی و سلار و جمع دیگری همین قول را پذیرفته‌اند.[۲۲] و گفته‌اند در صورت فرار مقرّ در هیچ حال به گودال برگردانده نمی‌شود دلیل این گروه مرسله صدوق می‌باشد:[۲۳]«از امام صادق (ع) راجع به مرجوم سوال شد که اگر فرار کند چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر اقرار کرده باشد نباید به گودال بازگردانده شود و اگر شهود بر علیه شهادت داده باشند باید به گودال بازگردد.»

  لکن باید گفت به فرض که این روایت صحیح السند هم می‌بود اطلاق آن بوسیله مفهوم صحیحه حسین بن خالد مقیّد می‌شد و در نتیجه در صورت دوم باید بگوییم که مرجوم به گودال برگردانده شود.

  همانطور که گذشت فقهای اهل سنت نوعاً دفن در چاله را در مورد مرجوم لازم نمی‌دانستند و حنابله با توجه به این مسئله اخیر گفته‌اند که اگر حدّ بواسطه بیّنه ثابت شده باشد حفر جائز است نه لازم ولی اگر با اقرار ثابت شده باشد از آنجا که دفن مانع از فرار است نباید او را دفن کرد این گروه فرار را نوعی رجوع از اقرار می‌دانند.[۲۴]شافعیه در این میان قائل به تخییر شده‌اند و بعضی از شافعی روایت کرده‌اند که تنها برای زن گودال حفر می‌شود.

  لکن در تحفه المنهاج که از کتب استدلالی در فقه شافعی است[۲۵]«برای مرد هنگام رجم گودال حفر نمی‌شود گرچه زنا بوسیله بینه ثابت شده باشد (شارح متن در توضیح این کلام می‌گوید): ظاهر این کلام آن است که مرجوم نباید در گودال باشد ولی در شرح مسلم گفته شده است حکم برای حفر گودال و عدم آن تخییر است زیرا درمورد حدیث ماعز دو گونه روایت شده، در یک روایت آمده است که گودال حفر شده و در روایت دیگر آمده است که گودال حفر نشده است.»

  بهرحال هیچ یک از فرق اهل سنت حفر را لازم نمی‌دانند و شافعیه و حنابله نیز تفضیل داده‌اند و گفته‌اند که در صورت ثبوت رجم بواسطه اقرار حفر ممنوع است. زیرا مانع از رجوع اقرار می‌شود ظاهراً حنیفه نیز این تفضیل را قبول ندارند در مبسوط آمده است که هنگام رجم اگر مقر از اقرار رجوع کند حدّ بر او جاری نمی‌شود و در این حکم فرضی بین زن و مرد وجود ندارد اما در مورد حفر می‌گویند مرد در هیچ حالی نباید در حفره مدفون گردد ولی زن بهتر است در حفره باشد زیرا در آن صورت بهتر مستور می‌ماند.[۲۶]   البته حنفیه در این جهت با شافعیه و حنبلیه اتفاق نظر دارند که قرار هنگام رجم بمنزله رجوع از اقرار است. سرخسی در مورد رجوع مقّر هنگام رجم می‌گوید:[۲۷]  «اگر هنگامی که دستور رجم صادر شد شخص از اقرار خود بر می‌گردد بنابر فتوای حنفیه حدّ از او ساقط می‌شود زیرا هنگامی که پس از فرار ماعز مسلمین او را تعقیب کردند و رجم کردند حضرت رسول (ص) آن‌ها را شماتت کرد که چرا او را رها نکردید.»

  اما در مورد حدّ جلد فرار در هیچ حالی مسقط حدّ نیست در جواهر آمده است: [۲۸]«در جلد و تازیانه فرار نقشی ندارد اگرچه زنای او با اقرار ثابت شده باشد بعد از اصابت تازیانه فرار کند و در این مسئله مخالفی در بین علماء وجود ندارد و مدرک مسئله بخاطر اصل و نیز خبر صراحت دارد زانی وقتی تازیانه زده می‌شده و بعد از اصابت حدّ فرار کند آیا واجب است که او رها شود و برگردانده نشود، همانطوریکه در زنای محصنه وقتی رجم شود وجود دارد؟ امام فرمود: خیر و باری اجرای تازیانه و شلاق بصورت کامل برگردانده می‌شود.»

  [۱]‑ الطوسی ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف کتاب الحدود، مسأله ۱۵ از مسائل حدّ زنا. «اذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم فان کان الحد ثبت بالاقرار وجب علی الامام البدأه ثم یتبعهُ الناس و ان کانت ثبت بالبینه بدء اولاً الشهود ثم الامام ثم الناس

  [۲]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب۱۴ از ابواب حدّ زنا، حدیث ۱٫ «اذا ارادو ان یرجموها و یرحی الامام ثم یرحی الناس باحجار صغار.

  [۳]‑ همان، باب ۱۴، از ابواب حدود زنا، حدیث۲٫   اذا اقرالزانی المحصن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس فاذا اقامت علیه البنیه کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس

  [۴]‑ ابوالقاسم الموسوی، الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، چاپ اول دار الزهراء، مسأله۱۷۲، ص۲۱۸٫ : «بل لایبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقاً.

  [۵]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسأله، ص۴۶٫

  [۶]‑ شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج۹و ۱۰ (المجلد الخامس)، چاپ اول، بیروت دار المعرفته، ص۵۱٫

  [۷]‑ موافق الدین ابن قدامه، شمس الدین ابن قدامه المقدسی، المغنی و الشرح الکبیر، ج۱۰، چاپ اول، بیروت، دارالکتاب العربی، ص۱۲٫ مسئلهٌ: ولا یجوز ان یقیم الحد الاّ الامام او نائبه لأفَّه حق الله تعالی فیفُتقر الی جهاد و لا یؤمن من استیفائه الحیف فوجب تفویضه الی نائب الله تعالی فی خلقه

  [۸]‑ پیشین، ۱۲۲٫ «والسنه ان یدور الناس حول المرجوم کان قال الزنا ثبت بیّنه فالسنه ان یبدأَ الشهود بالرجم و ان کان ثبت باقرار بدء به الامام او الحاکم ان کان ثبت عنده ثم یرجم الناس بعده

  [۹]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دار الکتاب العربی، ص۴۴۶٫

  [۱۰]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول بیروت التراث العربی، ص۱۱۵٫ «ویستحب حضور الامام و شهود: ای الزنا اقامه الحد خروجاً من خلاف من اوجبه لنا انه صلی الله و علیه و آله وسلم رجم غیر واحد ولم یحضر و لا امر بحضور واحد معین … و یُندب البینه البدائه بالرجم فان بالاقرار بدأ امام

  [۱۱] تدفن المراه الی وسطها ثم یرحی الامام  و یرحی الناس باحجار صغار و لایدفن الرجل اذا رجم الاّ الی حقویه «ادخلها الحفیره الی الحقو دون موضع الثدیین

  [۱۲]‑ همان، حدیث۵٫

  [۱۳]‑ طباطبائی، علی ،ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، چاپ اول، بیروت، موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۰۴ﻫ ق، ص۴۷۰٫ ولا یدفن الرجل اذا رجم الاّ الی حقویه و علیه یحمل ما اطلق فیه الحضر حمل المطلق علی المقید و یدفن المرءه المرجومه الی صدرها علی الاظهر الاشهر

  [۱۴]‑ النجفی، محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۳۴۷٫

  [۱۵]‑ الموسوی الخمینی ، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، ص۴۶۶٫

  [۱۶]‑ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۴، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ ﻫ ق، ص۱۵۷٫ «ینبغی ان تکون الحجاره صغیراً لئلا یسرع التلف

  [۱۷]‑ بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی، کشف اللثام، ج۲، چاپ اول، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفیِ، ۱۴۰۵ﻫ ق.

  [۱۸]‑ الوسوی الخوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج۱، مسأله ۱۴۷، چاپ اول دار الزهراء، ص۲۱۹٫

  [۱۹]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب۱۵ از ابواب حدّ زنا، حدیث ۱٫ «قلت لابی الحسن (ع) اخبرنی عن المحصن اذا هو هرب من الحفیره هل یرد حتی یقام علیه الحد؟ فقال یردو لایرد. فقلت و کیف ذاک؟ فقال کان هو المقرّ علی نفسه ثم هرب من الحضیره بعد مایصیبه شیء من الحجاره لم یردو ان کان انّما قامت علیه البنیه و هو یجحد ثم هرب ردّ و هو صاغر حتی یقام علیه الحدّ

  [۲۰]‑ زین الدین بن علی العاملی، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه ، ج۲، چاپ اول موسسه اسماعیلیان، ص۳۳۴٫ و المشهور عدم اشتراط الاصابه اللاطلاق

  [۲۱]‑ الخمینی ، روح الله الموسوی ،تحریر الوسیله، ج۲، چاپ اول، دار الانوار، ۱۴۰۳ﻫ ق، مسئله۲، ص۴۶۶٫

  [۲۲]‑ النجفی، محمد حسن جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۴۱، چاپ۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۳۴۹٫

  [۲۳]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، ص۳۷۷٫ «سئل الصادق (ع) عن المرجوم یفّر قال: ان کان اقّر علی نفسه فلا یرّد و ان کان شهد علیه الشهود یرّد

  [۲۴]‑ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج۲، چاپ اول بیروت دارالکتاب العربی، ص۴۵۵٫ «فان کان ثابتاً بالاقرار فلا حفر لان ذلک یعطلها عن الهرب کما قلنا بعبّر رجوعاً عن الاقرار و الرجوع عن الاقرار مسقط للحد

  [۲۵]‑ عبدالحمید احمد بن قاسم العبادی الشروانی، حواشی تحفه المحتاج، ج۹، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ص۱۱۸٫ «ولا یحفر للرجل عند رجمه و ان ثبت زناه ببینه و ظاهر المتن امتناع الحفر لکنه جری فی شرح مسلم علی التخییر لانّه صح انَّ ماعزاً حفر له و انّه لم یحفر له

  [۲۶]‑ شمس الدین السرخسی، المبسوط، ج۹و ۱۰ (المجلد الخامس)، چاپ اول، بیروت دار المعرفته، ص۵۱٫

  [۲۷]‑ همان، ص۹۴٫ «فان امر برجمه فرجع عن قوله دریء الحد عنه عندنا … وحجتنا فیه انّ ماعزاً رضی الله عنه لما هرب انطلق المسلمون فی اشره فرجموه فقال النبی (ص) هلدً خلیتم سبیله

  [۲۸]‑ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۱۸، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، باب ۳۵ از ابواب حدّ زنا، حدیث۱٫ «اما الجلد فلا ینفع الفرار منه ولو کان زناه بالاقرار و فرّ بعد حصول شیء منه بلاخلاف لاصل ولصریح الخبر

  پایان نامه مفهوم احکام لازم الاجرا – اجرای احکام کیفری

      ۲-۱-۷-مفهوم احکام لازم الاجرا

  ۲-۱-۷-۱- اجرای احکام کیفری

  در ماده ۴۸۵ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی فصل اول کلیات) گفته معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مامور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. تبصره : قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد ولی در آیین نامه قانون تشکیل اصلاحی سال ۸۱ نیز ماده ۳۴ چنین مقرر داشته بود که: … واحد اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دادیار مدیر اجرا متصدی دفتری و مامور اجرا خواهد داشت. قاضی اجرای احکامی که در این قانون (دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) پیش بینی شده همان دادیار اجرای احکام است با این تفاوت که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب تبصره این ماده باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

  ۲-۱-۷-۲-اجرای احکام مدنی

  از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.

  حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

  احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.

  احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
  احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
  پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

  اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید. سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود:

  ۱-حکم ابلاغ شود.

  ۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

  ۳- حکمی قطعیت پیدا کند.

  برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود.

  اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است:

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

  کسی که حکم به نفع او صادر شده در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
  گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام‌‌ همان دادگاه هم اجرا می‌شود.

  بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد؛ به این ترتیب اولین قدم که صدور اجراییه باشد برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.

  برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود.

  بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

  مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است.
  در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است.

  شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود.

  پس از طی این مراحل همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.

  اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.

  پایان نامه با موضوع قصاص

     ۲-۱-۴-تعریف قصاص

  یکی از موارد حقوق کیفری در اسلام، قصاص است. قصاص در لغت به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. قصاص مصدر«قاصّ یقاص»است. «قص اَثَرهُ» یعنی از او         پیروی کرده است. شخص نقال و قصه گو را «قصاص» می گویند، چون از آثار و حکایت پیشینیان،پیروی و آن ها را برای آیندگان بازگو می کند. [۱] در اصطلاح،«پی گیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر خود او وارد نماید»[۲]در اصطلاح فقها نیز شبیه معنای لغوی قصاص مورد عنایت قرار گرفته است:

  قصاص عنوانی است که برای انجام دادن مثل جنایت ارتکاب یافته، نظیر قتل، قطع، ضرب و یا جرح به کار می رود و ریشه ی آن پیروی کردن از اثر است؛ چون قصاص کننده اثر جنایتکار را پیروی می کند و کاری مانند کار او انجام می دهد.[۳]

  قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[۴] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.

  مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.قتل عمد ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع    می‌باشد.[۵]سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند.[۶]

  . ابوالفتوح رازى برخى از احکام فقهى چنین جنایتى را در ذیل آیه فوق آورده است: ۱. اگر جماعتى در جراحت عضوى مشارکت کنند، مثلاً دست کسى را ببرند یا چشم وى را بر کنند، وى مى تواند از همه قصاص خواهد. مذهب شافعى و ربیعه و مالک و احمد و اسحاق همین است؛ البته به نظر ما به این شرط که فاضل دیه را بپردازد.[۷]   ۲. اگر کسى چشم کسى را عمداً بکند یا چیزى بر آن بزند به قصد کور کردن و چشم او را تلف کند، باید قصاص شود، لکن چون قصاص باید به اندازه باشد و او چه بسا نبیند و نتواند به اندازه چنین کند، باید براى قصاص وکیل بگیرد، و وکیل مخیر است که به انگشت قصاص کند یا به آهن یا به چوب یا هر چه خواهد. فقها در اصل گرفتن وکیل مخالفتى ندارند، ولى در آلت قصاص اختلاف دارند. شافعى دو قول دارد: یکى اینکه مى تواند با انگشت قصاص کند، و دیگر اینکه قصاص جز با آهن روا نیست.[۸]   ۳. اگر روشنایى چشم را از بین ببرد، اما حدقه بر جا باشد، باید پاره پینه اى را تر کنند و به دور چشم او بگذارند تا مژه آسیب نبیند. آن گاه آهنى گرم را به چشم او نزدیک کنند تا به تدریج روشنایى چشم او برود. شافعى مى گوید این رواست. اما اگر با دارویى بتوانند، روشنایى را از بین ببرند چنین کنند و اگر این کار جز با از بین رفتن حدقه ممکن نباشد، نباید قصاص کرد و باید دیه گرفت.[۹]

  [۱] . ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۱۹۰٫

  [۲] . «والمراد به هنا استیفاء اثر الجنایه من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح، فکأن المتقص یتبع أثر الجانی، فیفعل مثله»، نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، محقق، قوچانی، عباس، ج ۴۲، ص ۷، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم.

  [۳] . طباطبایی ، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام به دلایل، ج ۲، ص۵۰۰

  [۴] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغه/ تهران، پیراسته، ۱۳۷۴، چاپ چهارم، ص ۸۲۶٫

  [۵] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ه.ق، ج ۴، ص ۲۴۵

  [۶] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، ۱۳۸۵، ص ۲۷٫

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

  [۷] . روض الجنان، ج ۶، ص ۳۹۴٫ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ

  [۸] .همان ،ص۳۹۶

  [۹] .همان،ص۳۹۷

  پایان نامه با عنوان دیه

  ۲-۱-۵-تعریف دیه

  دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.[۱] از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند[۲] اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند…».[۳]

  آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است». تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند…»[۴]

  ۲-۱-۶-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی

  به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع و بر طبق قانون تعریف نمود .

  در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری( جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید.

  الف: از نظر اقدام:اجرای احکام مدنی  با در خواست ذینفع ودر خواست صدور اجراییه شروع می شود اما اجرای احکام کیفری نیازی به در خواست و تقتاضای شاکی ندارد و پس از قطعی شدن حکم انجام می گیرد

  از نظر شیوه اجرا:

  اجرای احکام مدنی با در خواست اجراییه و صدور آن شروع و بعد از ابلاغ اجراییه ، حکم اجرا می گردد در حالی که در اجرای احکام کیفری اجراییه صادر نمی شود و پس از قعیت حکم پرونده به اجرای کیفری ارسال و متهم جهت اجرای حک احضار و در صورت عدم حضور جلب می گردد

  از نظر هزینه اجرا:

  اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دستمزد کارشناس اجرت نگهداری وحفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه است که باید بپردازد اما در اجرای کیفری چنین وضعی وجود ندارد

  از نظر حق اجرا:

  در اجرای مدنی و در دعاوی مالی ۵ درصد ( نیم عشر)از محکوم به از محکوم علیه گرفته می شود ولی در اجرا کیفری چنین وجهی دریافت نمی شود

  از حیث آثار اجرا:

  مقاله - متن کامل - پایان نامه

  در اجرای احکام مدنی فاقد سوء پیشینه است ولی در اجرای کیفری موجب سابقه کیفری و موجب محرمیت های اجتماعیی می شود

  رضایت ذینفع: در اجرای احکام حقوقی پرونده با رضایت بسته و مختومه می گردد ولی در اجرای احکام کیفری اگر جرم ارتکابی از جرائم قابل گذشت باشد اجرای مجازات موقوف می شود ولی اگر جرم غیر قابل گذشت باشد باید از دادگاه تقاضای تخفیف کرد.

  [۱] . شفیعی سروستانی، ابراهیم و محمد کاظم ،ستایش،جلال الدین ،قیاسی، قانون دیات و مقتضیات زمان،تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، ۱۳۷۶، ص ۴۷٫

  [۲] . شهید ثانی، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهیه کنندگان علیرضا امینی و محمد رضا آیتی،انتشارات سمت و مؤسسه ی فرهنگی طه، چاپ سوم، بهار ۸۰، ص ۴۷۱٫

  [۳] . آیت الله خویی، مبا نی تکلمه المنهاج، جلد ۲ ،ص ۵۹۲ به نقل از محمد عارفی مسکونی، ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان ونوع آن،انتشارات دانشور، چاپ ۱۳۸۲،ص ۲۵

  [۴] . قرآن مجید، ترجمه ی حضرت آیت الله مکارم شیرازی.

  تعمیر برد تلویزیون

  تعمیر برد تلویزیون

  تلویزیون‌های قدیمی و نسل جدید آنها یعنی نمونه‌های LED، LCD و پلاسما همگی دارای بردهای مختلفی هستند. بسته به اینکه چه نوع بردی مدنظر باشد، کارکردهای آن نیز متفاوت خواهد بود. در واقع این بردها هستند که به عنوان مغز دستگاه عمل کرده و تمام امور مربوط به دریافت، تحلیل و پخش صدا و تصویر را انجام می‌دهند.

  نکته‌ای که در خصوص تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در خانه لازم است بدانید، منظور از تعمیر در منزل این نبوده که شما قادر به تعمیر برد هستید. بلکه شما با تماس با کارشناسان ما قادر خواهید بود که جهت تعمیر تلویزیون خود در منزل از آنها کمک بگیرید و این تکنسین‌ها آمادگی مراجعه حضوری به منازل را دارا هستند.

  به منظور تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید ابتدا نمونه‌های مختلف آن را شناخته و انواع معایبی که ایجاد می‌کنند را معرفی کنیم. در این صورت آگاهی اولیه‌ای را دریافت کرده و بر اساس آن جهت تعمیر اقدام خواهید کرد. همانطور که اشاره داشتیم در مرحله نخست باید درباره انواع بردهای تلویزیون بیشتر بدانید.

  تعمیر برد تلویزیون سامسونگ و شناخت انواع بردها

  تکنسین‌های حرفه ای جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید در ابتدا شناخت کاملی از ظاهر و نحوه کارکرد انواع بردها داشته باشند. در این صورت قادر خواهند بود که به راحتی نوع معایب دستگاه را تشخیص داده و جهت تعویض یا تعمیر اقدام کنند. بردها دارای تنوع زیادی بوده که هر یک مسئول انجام برخی از فعالیت‌های تلویزیون است.

  برد اصلی و مغز متفکر تلویزیون

  تمام تلویزیون‌ها فارغ از اینکه ساخت چه شرکت بوده یا چه مدل‌هایی دارند، از یک برد اصلی به نام مین برد تشکیل می‌شوند. این برد اصلی عمده فعالیت‌ها و عملکردهای تلویزیون را کنترل می‌کند. این برد در واقع قطعه‌ای الکتریکی بوده که ورودی و خروجی‌های صدا، تصویر، HDMI و USB دارد. همچنین پردازش‌های اصلی تلویزیون و حافظه اصلی دستگاه نیز به این برد مربوط می‌شود.

  با توجه به موارد نام برده، اهمیت این برد مشخص خواهد شد. در صورت بروز هرگونه آسیب به مین برد، صدمات جبران ناپذیری به دستگاه وارد خواهد شد. جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ باید بتوانیم آسیب به مین برد را تشخیص داده و اقداماتی در این خصوص انجام دهیم.

  تشخیص نقص فنی

  هنگامی که مین برد تلویزیون آسیب‌دیده باشد، خاموشی‌های ناگهانی در هنگام تماشای آن رخ می‌دهد. به این صورت که دستگاه به یکباره و به صورت کامل خاموش می‌شود. توجه داشته باشید که در هنگام خرابی بک لایت نیز تصویر به ناگهان خاموش می‌شود اما در آن حالت صدا همچنان وجود دارد. بنابراین در صورتی که دستگاه به صورت کامل قطع شده و دوباره روشن نشود، باید احتمال بیشتر را برای نقص در مین برد در نظر گرفته و هر چه سریعتر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

  راه حل

  همانطور که در طول مقاله اشاره کردیم، مین برد از قطعات الکتریکی مهم در تلویزیون به شمار می‌رود. بنابراین هرگونه نقص در آن نیاز به یک بررسی جدی و تخصصی خواهد داشت. در این صورت می‌توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و موضوع را مطرح کنید. در صورتی که تکنسین‌های خبره تشخیص خرابی اساسی در این قطعه را بدهند تیمی را جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به منزل شما اعزام خواهند کرد.

  برد تیکان

  این برد نیز از قسمت‌های مهمی بوده که وظیفه برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات را بر عهده دارد. این برد میان برد اصلی و برد درایور قرار گرفته و رابطه بین این دو بخش را به خوبی برقرار می‌کند. در واقع برد تیکان درون پانل تلویزیون قرار گرفته و ممکن است خرابی و نقص در آن به تعویض کامل پانل منجر شود. بنابراین بهتر است نقص در آن و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ را نیز جدی بگیرید.

  به علت اینکه این برد مدیریت تایمینگ پانل را به عهده دارد، به آن برد تایمینگ نیز گفته می‌شود. در برخی مدل‌های امروزی تلویزیون این برد با برخی بردهای دیگر همچون مین برد ادغام شده و کارایی آنها را افزایش داده اند. بروز اختلال در این برد نیز دارای نشانه‌هایی است که در پخش صوت و تصویر دستگاه رخ داده و با داشتن اطلاعات در این زمینه قابل تشخیص است.

  تشخیص ایراد

  ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون و کار با آن، ناگهان تصویر قطع شود. در این صورت اولین احتمالی که وجود دارد، ایجاد خرابی و نقص در یکی از بردها مخصوصاً برد تیکان خواهد بود. زیرا ساختار و عملکرد این برد به گونه‌ای است که اختلالات زیادی در آن رخ می‌دهد. در واقع بیشترین گزارشات خرابی در بردها و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به برد تیکان مربوط می‌شود. توجه داشته باشید که در این وضعیت نور صفحه بک لایت قطع نخواهد شد.

  راه حل

  با توجه به اینکه بیشتر ایرادات اساسی در تلویزیون‌ها باعث خاموش شدن یا اختلال در تصویر می‌شوند، تشخیص اینکه ایراد از کدام قطعه بوده، کار سختی است. بنابراین حتی جهت تشخیص خرابی و نقص نیز حضور یک تکنسین خبره و با تجربه الزامی خواهد بود.

  در این صورت با نمایندگی مجاز سامسونگ یا یکی از مراکز ما تماس بگیرید. در این مراکز مشاورانی در حال فعالیت بوده که تمام عیوب احتمالی تلویزیون‌ها را شناخته و قادر به تشخیص دقیق ایراد خواهند بود. در این صورت می‌توانید جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

  در صورتی که امکان برطرف کردن توسط شما وجود داشته باشد، بدون دریافت هزینه‌ای شما را راهنمایی خواهند کرد. اما اگر جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ مجبور به تعویض قطعه یا بردی باشید، تکنسین‌های حرفه ای و خبره ای به منزل شما اعزام شده و مشکل را برطرف خواهند کرد.

  برد معکوس کننده

  اگر اطلاعاتی درباره ساختار و نحوه عملکرد تلویزیون‌ها داشته باشید، می دانید که پیکسل های ایجاد شده در پانل نمایشی با تابیده شدن یک نور قابل رویت خواهند بود. این اقدام توسط بک لایت صورت گرفته که صفحه ای پر از ال ای دی و لامپ هایی جهت این کار است.

  برد معکوس کننده که به آن اینورتر نیز گفته می‌شود، در واقع مسئول روشن کردن این ال ای دی‌ها هستند. این برد پس از دریافت انرژی از برد تغذیه، ولتاژ آن را تغییر داده و انرژی لازم جهت روشن کردن لامپ‌ها را به بک لایت منتقل می‌کند. در نتیجه هرگونه اختلال در این برد می‌تواند منجر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ شود.

  تشخیص خرابی

  با رخ دادن دو وضعیت می‌توانید احتمال بیشتر را به خرابی برد اینورتر بدهید. در وضعیت اول تلویزیون روشن شده، صدا داشته اما تصویر ندارد. در این حالت ممکن است شما تصویر خیلی ضعیفی را مشاهده کنید اما بک لایت نور لازم جهت واضح شدن تصویر را ندارد.

  در وضعیت دیگر حالت هایی مانند پریدن نور در هنگام پخش و کاهش چشمگیر کیفیت و نور تصویر رخ خواهد داد. در واقع با توجه به اینکه بک لایت نور ندارد، تصویر ایجاد شده در پانل به رویت نخواهد رسید. با مشاهده چنین شرایطی اولین احتمال را به خرابی برد اینورتر داده و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام کنید.

  راه حل

  دقت داشته باشید که تمام امور مربوط به تعمیر و تعویض بردهای تلویزیون امری کاملاً تخصصی و حرفه ای بوده و نیاز به مراجعه به یک تکنسین حرفه ای دارد. بنابراین جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ در منزل با مراکز تعمیر ما تماس بگیرید. پس از دریافت مشاوره های لازم و در صورت نیاز، تعمیرکاران حرفه ای جهت برطرف کردن این ایراد و تعمیر برد تلویزیون سامسونگ به آدرس شما اعزام خواهند شد.

  برد تغذیه

  این برد نقش اساسی و مهمی را در برق رسانی به تمام قسمت‌های تلویزیون برعهده دارد. این قطعه وظیفه دارد ولتاژی را که از برق‌های شهری دریافت می‌کند به ولتاژ مناسبی تغییر داده و به بخش‌های مختلف تلویزیون انتقال دهد. این برد علاوه بر اینکه قابلیت دریافت انرژی داشته، آن را ذخیره کرده و تغییراتی در ولتاژ آن ایجاد می‌کند. در نهایت ولتاژ تغییر‌یافته به تمام بخش‌هایی که به برق نیاز دارند، منتقل می‌شود.

  با توجه به اینکه این برد به دیگر بخش‌ها انرژی می‌رساند، بروز هر گونه اختلال و ایراد در این برد می‌تواند باعث خاموشی دستگاه شود. طبق گزارشاتی که از خرابی‌های تلویزیون اعلام می‌شود، بیشترین میزان خرابی بردها به برد پاور مربوط می‌شود. با آگاهی از این مسئله قادر به تعمیر برد تلویزیون سامسونگ خواهید بود.

  تشخیص نقص

  در صورت مواجهه با حالتی که پاور دستگاه خاموش و روشن می‌شود، بیشترین احتمال را باید جهت خرابی برد پاور در نظر بگیرید. تاخیر در روشن شدن دستگاه در برخی از موارد ممکن است به برد پاور مربوط باشد. همچنین ممکن است در هنگام تماشای تلویزیون پس از چند ساعت، ناگهان خاموش شود. اگرچه این ایرادات می‌تواند منشا دیگری نیز داشته باشد اما بیشترین احتمال را در خرابی برد پاور در نظر گرفته و جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدام نمائید.

  راه حل

  در این صورت بهتر است به نمایندگی‌های مجاز سامسونگ مراجعه کرده یا از طریق شماره‌های تماس موجود با کارشناسان ما تماس بگیرید. در هر دو صورت با تکنسین‌های خبره ای برخورد خواهید داشت که می‌توانند شما را در تشخیص خرابی و برطرف کردن آن راهنمایی کنند. توجه داشته باشید که در هنگام بروز ایراد در بردهای تلویزیون هیچ گاه به صورت خودسرانه جهت تعمیر برد تلویزیون سامسونگ اقدامی نکنید.

  چگونه مربیان می توانند به کمبود مهارت های دیجیتال کمک کنند؟

  در بخش مهارت های دیجیتال یک بحران وجود دارد: تقاضا از عرضه خارج می شود. پیشرفت های سریع فن آوری و دیجیتالی شدن محل کار کار را برای کارگران سخت تر می کند تا مجموعه مهارتهای خود را با نیاز کارفرمایان مطابقت دهند.

  دیجیتال

  در حالی که در بخش آموزش عالی ، به نظر می رسد که موسسات در تلاشند دانش آموخته هایی را ایجاد کنند که قابل استفاده باشند و از نظر دیجیتالی زرنگ باشند. به حدی که ۷۱٪ از افراد استخدام شده متقاضیانی را که دارای تجربه عملی کافی هستند ، بزرگترین چالش خود هنگام استخدام در موسسات آموزش عالی می دانند.

  استخدام

  بنابراین ، این کمبود مهارت های دیجیتال برای مربیان به چه معناست و چگونه می توانند نقش خود را در ایجاد فارغ التحصیلان دارای مهارت دیجیتالی که دارایی برای نیروی کار است ، بازی کنند؟

  دوباره به برنامه های یادگیری بازگردید

  ایجاد و ارائه برنامه هایی که شامل مهارت های دیجیتال در حال ظهور و مهارت های نرم تر مانند حل مسئله و ارتباط باشد ، فارغ التحصیلان شاغل را ایجاد می کند. علاوه بر این ، رشد بازار آموزش مداوم بدین معنی است که بسیاری از متخصصان شاغل به دنبال دوره های قابل انعطاف و در دسترس هستند که می تواند آنها را به سرعت در مناطقی مانند استراتژی دیجیتال یا SEO جستجو کند.

  آموزگاران که می خواهند به تقاضای مهارت های دیجیتالی بپردازند ، باید در برنامه های یادگیری خود ، به ویژه مواردی که اکنون به عناصر دیجیتالی مانند فروش و بازاریابی نیاز دارند ، تجدید نظر کنند. با استفاده از فن آوری های جدید ، هر دو این حرفه ها با استفاده از دیجیتالی متلاشی شده اند و روش های جدیدی برای همکاری و تأثیرگذاری بر روی مشتریان و رشد درآمد ایجاد می کنند. در حقیقت ، یک سوم از تصمیم گیرندگان کلیدی معتقدند که مسئولیت اصلی استراتژی های رشد و تولید درآمد نهفته در حوزه بازاریابی است که باعث ایجاد تقاضای زیادی برای بازاریابان با تجربه دیجیتالی در تمام سطوح می شود.

  پس از انجام ممیزی از برنامه های مناسب ، می توانید راه هایی را برای اضافه کردن یک عنصر دیجیتالی به یک برنامه مدرک جستجو کنید یا به دنبال ارائه گواهینامه های تخصصی باشید که می تواند باعث تقویت یک برنامه آموزش مداوم یا نمونه کار آموزشی شود.

  رویکرد آموزش حرفه ای را بازنگری کنید

  “مشاغل جهانی در تلاش هستند تا خطوط استعدادیابی خود را مدیریت کنند. در مناطقی مانند امور مالی واجد شرایط ، آنچه که قبلاً شکاف مهارت های نگران کننده ای را ایجاد می کرد ، به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مهارت تبدیل شده است. “- کارن یانگ ، مدیر ، امور مالی ارشد هیز

  افزایش استخدام مبتنی بر شایستگی در بین شرکت ها فرصتی عالی برای فارغ التحصیلان جدید و متخصصان جوان با استعدادهای طاقچه است که مورد درخواست کارفرمایان است – مهارت هایی مانند تجزیه و تحلیل ، هوش مصنوعی و SEO.

  در کنار مهارت های طاقچه ، این رویکرد استخدام جدید تجربه عملی را در نظر می گیرد مانند تجربه کار در طول یک برنامه مدرک یا کارآموزی برای گرفتن تجربه دست اول. همچنین ، از دید چشم یک پرنده به مهارتهایی که در بالا و بالاتر از مهارتهایی مانند حل مسئله ، ارتباطات و تفکر انتقادی وجود دارد ، نگاه می کند – مهارت هایی که در یک نیروی کار مترقی و چابک دیده می شود ، بسیار مهم است.

  چنین تغییر در فضای کارفرمایان مستلزم تغییر در نحوه تحصیل دانش آموزان است. برای اطمینان از فارغ التحصیلان درک اساسی در نحوه عملکرد و تأثیر بالقوه آن بر تجارت ، دانش برنامه دیجیتال باید در برنامه های یادگیری ساخته شود. مسیری مؤثر برای این امر ، اعتباربخشی است که می تواند باعث افزایش ارزش مدرک تحصیلی شما شود و مهارت هایی را که فارغ التحصیلان و افراد متقاضی کار به آن احتیاج دارند ، ارائه دهد.

  دانش آموز

  مشارکت با یک متخصص در زمینه دیجیتال می تواند نتیجه کار را برای ایجاد برنامه درسی جدید بگذارد و به برنامه های موجود برسد که از قبل در بخش های آموزشی و شرکتی شهرت داشته باشد و به هر CV ارزش افزوده می دهد.

  اعتبارنامه های دیگر را نیز در نظر بگیرید

  طبق تحقیقات مرکز تحقیقات پیو ، در حالی که مدرک دانشگاهی سنتی هنوز در سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت ، بیشتر کارفرمایان سیستم های معتبر جایگزینی را به عنوان گزینه های یادگیری خود هدایت پذیرفته و اقدامات آنها پیچیده تر می شوند.

  علیرغم نگرانی های رایج و شک و تردید ، در رابطه با روبات ها ، اتوماسیون ، هوش مصنوعی و دستگاه های یادگیری ماشینی که کارهای بیشتری را انجام می دهند و باعث ایجاد اختلال در بازار کار می شوند ، کارشناسان می گویند طیف گسترده تری از برنامه های آموزش و مهارت آموزی برای برآورده سازی جدید اجرا خواهد شد. خواسته ها.

  از آنجا که دنیای دیجیتال همچنان در حال تغییر است و ما به عنوان انسان با فناوری رشد می کنیم ، نقشهای جدید به طور مداوم ظهور می شود ، بدین معنی که بسیاری از افراد باید در مورد شغل یا همانطور که نقش در حال تحول است ، بیاموزند ، و اعتبارنامه های سنتی را در برخی زمینه ها تقریباً منسوخ می کنند.

  ارائه گواهینامه های جایگزین مانند گواهینامه ها همچنین به الگوی استخدام شایستگی که توسط بیشتر کارفرمایان اتخاذ می شود ، جلب می شود و نه تنها یک مهارت با ارزش را نشان می دهد ، بلکه تمایل به یادگیری مستقل را نیز دارد.

  اشتغال را در اولویت قرار دهید

  تنها یک سوم دانش آموزان معتقدند که با مهارت و دانش لازم فارغ التحصیل می شونددر بازار کار (۳۴٪) و در محل کار (۳۶٪) موفق هستند در حالی که فقط نیمی (۵۳٪) معتقدند عمده کار آنها منجر به کار خوب می شود. این تعداد زیادی از دانشجویان ابراز نگرانی در مورد اشتغال خود پس از فارغ التحصیلی.

  دانشجو

  بازار کار مکانی رقابتی است و فارغ التحصیلان امروز بیش از یک مدرک یا مدارک لازم را دارند تا از خودشان ایستادگی کنند. اکنون کارفرمایان برای مهارت های مربوطه و تجربه در زندگی واقعی استخدام می شوند که می تواند بلافاصله با شخصی که می تواند در هنگام کار و مهارت های خود بیاموزد و در مواقع لزوم بیاموزد ، به یک نقش بپیوندد.

  این خواسته های جدید مؤسسات آموزش عالی را ملزم می کند تا در مشاغل دانش آموزان خود نقش فعال تری داشته باشند. این کار از طریق:

    

  • مراکز شغلی
  •  

  • روزهای آزاد
  •  

  • بلندگوهای مهمان (مثلاً استخدام کنندگان یا مدیران ارشد مربوطه)
  •  

  • برنامه های کارآموزی
  •  

  • نمایشگاه های فارغ التحصیل
  •  

  • سناریو های زندگی واقعی از موقعیت های در یک محل کار (با استفاده از VR یا سایر فناوری ها)
  •  

  • کارگاههای آموزشی CV و مصاحبه

  اتخاذ نقش فعال تر در پیشرفت شغلی ، نه تنها به دانشجویان کمک می کند بلکه یک مؤسسه را به عنوان مترقی و مطابق با نیازهای بازار شغلی در حال تحول ، سیر می کند.

  پاسخی آسان برای پرداختن به کمبود مهارت وجود ندارد ، اما نوع صحیح آموزش می تواند در ایجاد دانش آموختگان دارای مهارت های دیجیتالی مسیری طولانی را طی کند.

  در حال حاضر یک فرصت بزرگ برای مربیان وجود دارد. ورود به بازار جدید دانش آموزان ، ایجاد یک رهبر یادگیری ، ارائه مهارت هایی که مردم به آنها واقعا نیاز دارند.

  این ۴ استراتژی را به عنوان روشی برای انجام کمی تلاش خود برای مقابله با کمبود مهارت های دیجیتال ، افزایش ثبت نام و ایجاد درآمد در طول راه در نظر بگیرید.

  بروشور

  ۴ متخصص الهام بخش بازاریابی دیجیتال که به سادگی باید از آنها پیروی کنید

  آیا از داشتن یک بازاریاب دیجیتال “به اندازه کافی خوب” راضی هستید؟ خوشحال می شوید که خود را به عنوان یک متخصص در حالی که میانه رو مانده اید صدا کنید؟ خوب ، بازاریاب دیجیتال عادلانه این مقاله برای شما مناسب نیست.

  دیجیتال

  آیا از طرف دیگر شما در پی تعالی جدی هستید؟ آیا شما تلاش می کنید تا بهترین ، خلاق ترین و شگفت انگیز خود باشید؟ آیا شما از ایستادگی کردن ، بی نظیر بودن ، ریسک کردن و تعیین یک استاندارد جدید و غیرقابل توقف برای حوزه تخصصی خود نمی ترسید؟

  ما ۴ بازاریاب برتر دیجیتال متخصص را که باید دنبال کنید ، از آنها یاد می گیرید و گاهی حتی تقلید می کنید.

  داستانهای موفقیت آنها را مطالعه کرده و آماده الهام گرفتن شوید …

  ۱ Expert کارشناس بازاریابی محتوا – جان فردا

  بازاریابی محتوا

  جان کیست؟

  Jon Morrow یک وبلاگ نویس فوق برنامه ، برنامه نویس ، استراتژیست بازاریابی و گوینده خبره است. او بنیانگذار Boost Blog Traffic است و برای بسیاری از سایتهای معروف بازاریابی دیجیتال ، از جمله Copyblogger – یکی از محبوب ترین و محبوبترین وبلاگهای جهان ، وبلاگ نویسی کرده است.


  داستان موفقیت جان:

  اگر تا به حال یک داستان الهام بخش از بازاریابی دیجیتال وجود داشته باشد ، این جان است. در سال ۲۰۰۶ جان با اتومبیل برخورد کرد و پا را در ۱۴ مکان شکست. در مواجهه با وقت زیادی به تنهایی برای فکر کردن ، جان متوجه شد که او در نهایت از کار خود ناراضی است. و به همین ترتیب او کاری را انجام داد که خیلی ها در آن آرزو می کنند و در عین حال تعداد معدودی از افراد شجاع برای انجام این کار هستند – او کنار رفت. هیچ شغلی به پایان نرسیده است ، هیچ برنامه بزرگی – فقط یک دوره اخطار ناگهانی و یک مفهوم آرام از “شاید من یک وبلاگ نگار باشم” باشد.

  با این وجود شاید در تعیین جان هیچ مشکلی وجود نداشته باشد – چیزی جز قطعیت در شیفت های ۸ صبح تا ۱۱ شب که وی صرف نوشتن ، خواندن و ارتباط با دیگر وبلاگ نویسان نکرده است. او اکنون در نسخه بهشت ​​خود زندگی می کند و نوشتار خود را وقف الهام بخشیدن به دیگران برای یافتن آنها می کند. عشق به وبلاگ اما فاقد انگیزه؟ فقط داستان جان را بخوانید:

  مشکلی

  ‘چگونه کار خود را ترک کنید ، به بهشت ​​بروید و برای تغییر جهان دستمزد بگیرید. ‘

  دسته توییتر Jon:JonMorrow


  چرا شما جان را دوست خواهید داشت (و آنچه را یاد خواهید گرفت):

  شما جان را بخاطر شور و اشتیاق شدید او و درک احساسات انسانی دوست خواهید داشت. می بینید ، جان مبهم است – او دقیقاً کاری را انجام می دهد که هر باید انجام دهد – او ابتدا به مخاطبان خود فکر می کند و همیشه با مخاطبان خود صحبت می کند. اگر تا به حال یک بازاریاب دیجیتال وجود داشته باشد که با خونسردترین و منفعل ترین خوانندگان ، اشتیاق را تحریک کند ، مرد شما جان است.

  من متقاعد شده ام – بازاریابان محتوا اغلب ارزش دریافت حق به قلب مشکل مخاطبان شما را دست کم می گیرند. مطمئناً ، در هنگام سؤال از شما همدلی را بسیار مهم ذکر می کنید و شاید آن را در استراتژی محتوا خود گنجانده باشید ، اما هنوز پست های خسته کننده ، غیرقابل کنترل و فرمول ایجاد می کنید که نشان و قلب خواننده شما را از دست نمی دهد.

  این زیبایی جان است: او یک ایده انتزاعی و غالباً صحبت شده را به واقعیت تبدیل می کند. او به عنوان یک نمونه ای از کیفیتی را که می خواهید برای رسیدن به آن آرزو کنید ، به شما می دهد. جون به جای اینکه از خودش لباس بکشد ، مناسب مخاطبان خود است. و سپس او را با بازدید کنندگان ، سهام و یک جامعه آماده پرداخت می شود.

  پست Insanely Inspiring: چگونه فراموش نشدنی باشیم

  ۲ Expert کارشناس رسانه های اجتماعی – جف بولاس

  جف کیست؟

  جف بولاس یک وبلاگ نویس بازاریابی رسانه های اجتماعی ، سخنران اصلی و استراتژیست دیجیتال ، مشاور و نویسنده پرفروش است. مردی چشمگیر ، جف بسیاری از رسانه های اجتماعی را زیر کمربند خود تحسین می کند. در میان آنها؟ وی در سال ۲۰۱۴ در رده هشتم “۴۰ استعداد برتر بازاریابی اجتماعی جهان” در فوربز قرار گرفت ، در سال ۲۰۱۴ به شماره ۱ “محتوا بازاریابی در سطح جهان” رای داد و فوربس را به عنوان یکی از “۵۰ قدرت برتر قدرت رسانه های اجتماعی” در سال ۲۰۱۳ معرفی کرد. .

  داستان موفقیت جف:

  حالا ، داستان جف باید به شما کمی بلند شود و برود – او بیکار بود ، در میان طلاق می رفت ، ۵۰،۰۰۰ دلار بدهی داشت ، تازه یک تجارت را تعطیل کرده بود و مدتی در دستش بود. پس از خواندن چند کتاب بازاریابی ، او به بازاریابی رسانه های اجتماعی پرشور شد و وبلاگ خود را آغاز کرد. جف دریافت که وبلاگ نویسی مزایای روانشناختی زیادی به او ارائه می دهد که به او در غلبه بر اوقات دشوار زندگی کمک کرده است. و او به اندازه کافی خوش شانس بود که اشتیاق او منجر به یک تجارت سودآور شد.

  دلار

  دسته توییتر جف:jeffbullas

  چرا عاشق جف بولا هستید (و آنچه را یاد خواهید گرفت):

  شما جف را بخاطر درک و بینش او دوست خواهید داشت. جف یک فوق ستاره رسانه های اجتماعی است و دانش عمیقی در مورد عملکرد آن دارد – او می فهمد چگونه ذهن انسان به پیام های رسانه های اجتماعی و بازاریابی محتوا پاسخ می دهد و توصیه های او همیشه محور انسان است.

  شما می توانید با نگاهی به مقالات عمیق چگونه با مشاوره عملی و آسان درک ، آمار مفید رسانه های اجتماعی ، لیست ها ووظایف اگر بودجه کم دارید و به روشهای ارگانیک برای کمک به شما در دستیابی و رسیدن به پیشروها تکیه می کنید ، پست های وبلاگ جف حاوی ایده های بسیار منحصر به فردی هستند.

  ایده

  برای گرفتن داستان کامل جف ، فیلم زیر را تماشا کنید:

  پست Insanely Inspiring: 10 راه برای ایجاد محتوا مسری برای بازاریابی رسانه های اجتماعی شما

  آموزش بروشور برنامه شریک آموزش
  وضعیت خط لوله -None-1- سرب جدید ۱۰٪ مشاغل اولیه۱۵٪ تماس با تأسیس ۲۰٪ انتصاب ۳۰٪ سربدار واجد شرایط ۴۰٪ پیگیری قرار ملاقات ۵۰٪ فرم درخواست Sent70٪ فرم درخواست برگشت یافته ۷۵٪ قرارداد آماده شده ۸۰٪ قرارداد ارسال شده۹۰٪ قرارداد برگشتی ۹۵٪ صورتحساب ۱۰۰٪ پرداخت شده Lost0٪ Duplicate0٪ سرب واجد شرایط Out0٪ ارجاع شده به B2C0٪ ارجاع شده به تیم شرکت ۰٪ ارجاع شده به سایر بخش ها ۰٪ Non Contactable0٪ واجد شرایط (زیر شریک زندگی) ۰٪ به تعویق افتاده ۰٪ Ignite0٪ تحقیق (فقط خارج از محدوده)
  نوع * -دانشگاه شخصی دانشگاه کالج خصوصی شرکت ارائه دهنده آموزش جهانیطبقه دولت بعدی
  نام مخاطب *
  عنوان شغل
  ایمیل *
  شماره تلفن *
  نام شرکت *
  نه دانشجویان در هر سال – هیچکدام از کمتر از ۱۰۰۱۰۱ تا ۵۰۰۵۰۱ تا ۱۰۰۰۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ بیش از ۵۰۰۰
  کشور * -None-AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua و BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia و HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish اقیانوس هند TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral آفریقایی RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (کیلینگ) IslandsColombiaComorosCongoCongo، دموکرات RepublicCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial جزایر GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (مالویناس) جزایر فارو IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench جنوبی TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea -BissauGuyanaHaiti جزایر هارد و جزایر مک دونالد هولی (استان ایالت واتیکان) هندوراسHong Kon gHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran، RepublicIraqIrelandIsle اسلامی ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea، NorthKorea، SouthKosovoKuwaitKyrgyzstanLao، دموکراتیک خلق RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan عرب JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia، یوگسلاوی سابق RepublicMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia، فدرال StatesMoldova، RepublicMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlands / HollandNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern مارینا IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian قلمرو، OccupiedPanamaPapua جدید GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint کیتس و NevisSaint LuciaSaint پیر و MiquelonSaint وینسنت & GrenadinesSamoaSan MarinoSao TOME و PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth گرجستان و جنوب ساندویچ IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard و ژان MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian RepublicTaiwan عرب، استان ChinaTajikistanTanzania، ایالات RepublicThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad و TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks و کیکو IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited عرب EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited ایالات جزایر کوچک IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin حاشیهای، جزایر BritishVirgin، USWallis و FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
  عضویت در خبرنامه
  پرس و جو
  ابتدا روی کانال کلیک کنید
  کانال آخرین کلیک
  اول روی متوسط ​​کلیک کنید
  متوسط ​​آخرین کلیک
  ابتدا روی صفحه فرود کلیک کنید
  صفحه فرود آخرین کلیک
  ابتدا روی کمپین کلیک کنید
  کمپین آخرین کلیک
  اولین کلیک کنید

  مدت آخرین کلیک
  زمان در وب سایت گذشت

  علاقه مندید

  ۳ Expert کارشناس SEO – رند فیشکین

  رند کیست؟

  رند فیشکین بنیانگذار و مدیرعامل سابق یکی از سریعترین شرکتهای نرم افزاری در حال رشد در جهان است – Moz ، نویسنده مشترک ۲ کتاب سئو و بنیانگذار Inbound.org رند یکی از شناخته شده ترین متخصصان بازاریابی جستجو در جهان است. .

  داستان موفقیت رند:

  با تنها دو کلاس دور از فارغ التحصیلی ، رند از دانشگاه شروع به کار کرد تا استارتاپ خود را آغاز کند – یک آژانس کوچک که در زمینه ساخت وب سایت مشاوره داشت. او برای مشاوره با سئو با برخی مشاوران دیگر قرارداد بست اما این شرکت چنان کار وحشتناکی انجام داد که رند تصمیم گرفت پروژه را به خود بگیرد.

  گرفتار هزینه ها ، تجارت به عمیق بدهی فرو رفت. اما او به جای رها کردن – به روندی واقعی رند ادامه داد و وبلاگ سئو Moz را تنظیم کرد. رند اذعان می کند که این وبلاگ را راه اندازی کرده تا هم در مشکلات مالی خود و هم برای یادگیری SEO به او کمک کند (که او ادعا می کند با آن تلاش کرده و بسیار چالش برانگیز است).

  از آنجا که رند به یک وبلاگ نویس بهتر و متخصص SEO تبدیل شد ، پیروان وی ، میزان نفوذ و نفوذ او را افزایش دادند و وی را قادر به انتقال به نرم افزار کردند. تا به امروز رند بازاریابی محتوا را بسیار ارزشمند و طرفدار ارائه خدمات سخاوتمندانه به مشتریان خود است قبل از درخواست هر چیزی در عوض.

  دسته توییتر رند: randfish

  چرا شما رند را دوست خواهید داشت (و آنچه را یاد خواهید گرفت):

  شما رند را برای ساعت دوست خواهید داشتدانش فنی عمیق از بهترین SEO و درک او از چگونگی تأثیر ذهن انسان در جستجو است. این که آیا او در مورد canonicalization ، استراتژی سئو ، بازاریابی محتوا ، قصد مصرف کننده یا به روزرسانی جدید گوگل می نویسد ، رند مطمئن است که چگونه می تواند یک پیام را به صورت واضح ، مختصر و دقیق بیان کند.

  رند یک داستان نویس متولد است – او حتی فنی ترین موضوعات را نیز عطر و طعم و علاقه می دهد و باعث می شود تا بازاریاب های دیجیتال بدون دانش فنی درک و یادگیری را آسان کنند. جمعه Whiteboard او به خوبی ارزش تنظیم کردن را دارد – من شما را به چالش می کشم که یکی از راهنماهای حماسه او را بخوانید و یک نکته یا دو مورد از الهام را انتخاب نکنید.

  پست Insanely Inspiring: یک حسابرسی استراتژی جهانی سئو در ۵ مرحله – جمعه وایت برد

  ۴ Expert کارشناس تحلیلی – آویناش کاوشیک

  آویناش کیست؟

  Avinash Kasuhik یک تبشیر Google و نویسنده دو کتاب پرفروش ‘Web Analytics 2.0’ و ‘Web Analytics: یک ساعت در روز’ است. او یکی از متخصصان برجسته جهان در گوگل Analytics است.

  دسته توییتر Avinash: avinash

  چرا عاشق Avinash (و آنچه را خواهید آموخت):

  شما Avinash را بخاطر سادگی ساده او دوست خواهید داشت. او یکی از آن وبلاگ نویسان نادر است که قدرت دارد پیچیدگی تجزیه و تحلیل داده های پیشرفته را به مقالات ساده ، قابل هضم و از همه مهمتر قابل فهم تبدیل کند. این نشانه واقعی یک نویسنده متخصص ، کارشناس بازاریابی دیجیتال و معلم است – مردی که هنر خود را درک می کند و از انتقال درس به ساده ترین شرایط نمی ترسد.

  ارسال ناخواسته پست : بهترین معیارها برای بازاریابی دیجیتال: راهبردهای شخصی و اجاره ای خود را سنگ بزنید

  دیپلم حرفه ای آنلاین ما در بازاریابی رسانه های اجتماعی بهترین شیوه های بازاریابی را از طریق Twitter ، Facebook ، لینکدین ، گوگل+ و یوتیوب به شما آموزش می دهد. این شامل ۳۰ ساعت سخنرانی های عمیق است که توسط کارشناسان صنعت تدریس می شود و شما را با تمام مهارت ها و دانش لازم برای برنامه ریزی ، ساخت و اندازه گیری استراتژی های موثر رسانه های اجتماعی فراهم می کند. اطلاعات بیشتر در اینجا

  پست های مرتبط:

    

  • چگونه بازاریابان محتوا می توانند از بستر قدرتمند LinkedIn استفاده کنند
  •  

  • ۱۱ استراتژی های غیر معمول بازاریابی برای شروع فعالیت خود
  •  

  • چرا نام تجاری شما باید خاموش شود و گوش دادن به اجتماعی را شروع کند
  •  

  • شغل به صورت دیجیتال می خواهید؟ این چیزی است که استخدام کنندگان به دنبال آن هستند …
  •  

  • نحوه استفاده از تبلیغات استوری در اینستاگرام

  ۶ مهارت دیجیتالی که آینده را اثبات کند – اثبات نیروی کار

  یک بار مهارت های دیجیتال ، مهارت های دیجیتال اکنون یک محل کار ضروری هستند.

  دیجیتال

  در اروپا و بخشهای مختلف ، حداقل ۸۰٪ از مدیران و متخصصان به تواناییهای دیجیتالی اساسی احتیاج دارند. در مکانهای کار بزرگتر ، تقریباً ۵٪ درصد مهارتهای دیجیتالی تخصصی را لازم دارند.

  امروزه فن آوری های دیجیتالی در زندگی روزمره امری متداول بوده و در فرهنگ کار گنجانیده می شوند. داشتن نیروی کار که می داند چگونه از آنها به طور کارآمد استفاده کند ، مهم موفقیت شرکت است.

  اما کدام مهارتهای دیجیتالی در سالهای آینده ضروری خواهد بود؟ هر ساله فناوری های جدیدی توسعه می یابد که بسیاری از آنها توجه رسانه ها را به خود جلب می کنند. با وجود کلمات کلیدی بسیار زیاد برای پیگیری از VR تا AI تا cryptocurrency ، چگونه شرکت ها می توانند بدانند که چه احتمالی برای سرمایه گذاری وقت و پول در آن وجود دارد؟

  سرمایه گذاری

  ۱ Analysis تجزیه و تحلیل داده های تخصصی

  در این دوره از داده های بزرگ ، بسیاری از شرکت ها در کوهی از اطلاعات بی رویه در مورد مشتریان ، فرآیند و نیروی کار خود نشسته اند.

  با پیشرفت دگرگونی دیجیتال ، داده های ثبت شده همچنان افزایش می یابند. دانستن چگونگی استفاده از این داده ها برای درک شغل و آینده آن بسیار مهم است. کارمندانی که می توانند اطلاعات مفیدی را از مجموعه داده های شرکت شما استخراج ، تجزیه و تحلیل و ترجمه کنند ، ضروری هستند و این مهارت در نقش های بیشتر و بیشتر در تیم ها ادغام خواهد شد.

  تجزیه و تحلیل داده ها به طور مؤثر انجام شده است و می تواند بینش اساسی و اساسی در مورد تجارت و مشتری داشته باشد. همچنین می توان از آن برای آگاهی از کمپین ها و محتوا استفاده کرد.

  در حال حاضر چهار نوع اصلی از تجزیه و تحلیل داده ها وجود دارد که توسط مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد.

    

  • تحلیلی توصیفی – غالباً با دیگر تجزیه و تحلیل ها ، این عمل داده های خام را از منابع مختلف جمع می کند تا بینش های ارزشمندی را نسبت به گذشته ارائه دهد.
  •  

  • تجزیه و تحلیل تشخیصی – برای شناسایی الگوهای و ارائه بینش در مورد مشکلات خاص به داده های دقیق تری نیاز دارد.
  • مشکلات

    

  • تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده – از یافته های تحلیل توصیفی و تشخیصی برای تشخیص گرایش ها ، خوشه ها و استثناء ها و پیش بینی روندهای آینده استفاده می کند.
  •  

  • تجزیه و تحلیل تجویز – به داده های تاریخی به علاوه اطلاعات خارجی نیاز دارد و از یادگیری ماشین ، قوانین تجاری و الگوریتم ها برای توصیف اقدامات عملی استفاده می کند.

  روند فعلی ، همانطور که توسط یک بررسی اخیر BARC مشخص شده است ، توسط مدیران به عنوان اهمیت روزافزون تجزیه و تحلیل پیش بینی و داده کاوی شناخته می شود. هرچه فناوریها و ابزارهای پیشرفته تری توسعه پیدا کنند ، نقش تحلیلی پیشرفته پیش بینی و تجویز اهمیت بیشتری خواهد داشت.

  ۲ elling فروش پیشرفته اجتماعی

  با رونق بخشیدن به رسانه های اجتماعی دهه ۲۰۰۰ و در حال بالغ شدن ، کاربران آن نیز هستند. این بدان معناست که تیم های فروش آینده نیز نیاز به سازگاری دارند. با توجه به موفق ترین فروشندگان اجتماعی امروز ، روند در حال دور شدن از تماس سرد و فروش سخت به سمت فروش مبتنی بر ارزش است.

  اعتماد در قلب قلب فروش است. برای ایجاد این امر ، فروشندگان پیشرفته اجتماعی باید خود را با محتوا و گفتگو مجهز کنند تا بتوانند با مشتریان خود روابط معنادار تری برقرار کنند.

  گزارش اخیر وضعیت فروش توسط LinkedIn نشان داد که ۷۷٪ از خریداران بدون مطالعه در مورد شرکت خود ابتدا با یک فروشنده درگیر نمی شوند. اگر این مسئله را در نظر بگیرید که ۸۰٪ از خریداران قبل از خرید ۵ قطعه مطالب را بررسی کرده اند ، واضح است که محتوای آنلاین با کیفیت در سراسر شرکت شما و درباره محصول شما برای همه تیم های فروش آینده ضروری است.

  محتوای خوب می تواند به فروشندگان اجتماعی در شروع مکالمات و ایجاد روابط کمک کند. Phil Gerbyshank به فروشندگان جاه طلب اجتماعی توصیه می کند: “اول روابط را قرار دهید”.

  ۳ Expert تخصص تلفن همراه

  در حال حاضر تلفن های هوشمند بیشتر از یک دسک تاپ (۵۱٪ در مقابل ۴۲٪) برای استفاده آنلاین رایج هستند. و با توجه به اینکه بومی دیجیتال Generation Z تا سال ۲۰۲۰ ۴۰٪ از مصرف کنندگان را تشکیل می دهد ، سازمان ها برای زنده ماندن در سال های آینده باید تخصص خود را تنظیم کنند.

  ظهور موبایل به معنای این است که مشاغل باید استراتژی خود را بر این اساس تطبیق دهند. این به معنای اتخاذ یک رویکرد اول برای موبایل است که در آن کمدها ، محتوا و سفر مشتری برای موبایل بهینه می شوند.

  موبایل

  با استفاده از ارتباطات تصویری بهینه شده موبایل در کل مراحل فروش و توانایی های ساخت ویدیو به تیم های فروش خود اضافه کنید تا بهتر بتوانید نسل بعدی مصرف کنندگان را درگیر خود کنید. این امر برای کلیه ارتباطات از طریق برنامه های بومی مانند Snapchat واینستاگرام

  غالب برنامه ها همچنین بدان معنی است که مشاغل باید از روندهای خود پایدار بمانند تا اطمینان حاصل کنند که برنامه آنها مرتبط است – و از همه مهم تر – قابل کشف. سیستم عامل های هوشمند ، بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی ، می توانند وسایل گسترده ای از داده های کاربر ایجاد شده روزانه را به روزرسانی های عملی درباره نحوه فروش برنامه شما ترجمه کنند.

  اطلاعات موجود در آنجاست ، نیروی کار شما در آینده اثبات مهارتهای مناسب را قادر می سازد تا بتوانید به طور مؤثر از آن استفاده کنید.

  ۴ design طراحی UX چند پلتفرمی

  از آنجا که بیشتر مشتری خود وقت خود را بصورت آنلاین می گذراند ، با حرکت بین دستگاه های مختلف ، حضور دیجیتالی شرکت شما نیاز به مرحله مرکزی دارد.

  نکته مهم این است که اطمینان حاصل شود که برنامه یا وب سایت شما به راحتی قابل پیمایش است و در قلب طراحی UX (تجربه کاربر) قرار دارد. و با توجه به اینکه ۷۹٪ از کاربران اینترنت اذعان می کنند در جستجوی سایت دیگری نیستند اگر نتوانند به راحتی از محلی که در آن فرود آمده اند استفاده کنند ، سرمایه گذاری در این مهارت دیجیتال ضروری است.

  نکته مهم این است که وب سایت ها و برنامه ها باید پاسخگو باشند تا به کاربران احساسات مداوم در دستگاه های مختلف بدهند. عدم انجام این کار بن بست بین برند و کاربر ایجاد می کند ، که باعث می شود مصرف کنندگان به دنبال جای دیگری باشند.

  در نظر بگیرید که چگونه تیم های طراحی را سریعتر کنید. برای سرعت بخشیدن به روند و اجازه می دهد تا خلاقیت جریان یابد ، کار را برای ویژگی های مختلف تقسیم کنید. اگر افراد استقلال بیشتری داشته باشند ، نسبت به بخش خود مالکیت واضحی دارند و به احتمال زیاد احساس رضایت خلاقانه می کنند. این چارچوب چابک منجر به کارگران با بهره وری بیشتر و طراحی انعطاف پذیر تر لازم برای دیجیتالی شدن فردا خواهد شد.

  خلاقیت

  ۵ ٫ امنیت شبکه و اطلاعات

  این مهارت ، هرچند روی سطح کمترین فریبنده به نظر می رسد ، یکی از مهمترین آنهاست.

  امنیت سایبری یکی از بزرگترین موضوعات امروز است و همچنان به عنوان پیشرفت های تحول دیجیتال ادامه خواهد یافت. با بحث و گفتگوهای اخیر درباره امنیت سایبر در موارد مشهور مانند ایمیل یاهو ، سیج و هیلاری کلینتون ، اطمینان از ایمن نگه داشتن داده های تجاری به عنوان اولویت اصلی مطرح شده است.

  با پیشرفت و توسعه روشهای امنیتی ، تهدیدهای علیه آن را نیز انجام دهید. و هرچه نیروی کار شما بیشتر متصل باشد ، بیشتر شرکت در معرض نظارت یک کارمند قرار دارد. حتی چیزی به سادگی استفاده از رسانه های اجتماعی در محل کار می تواند یک خطر محسوب شود.

  داشتن نیروی کار که اصول اولیه امنیت آنلاین را درک کند – و مراحلی که برای دفاع از آن می تواند برداشته شود – باعث می شود تا شرکت شما و اطلاعات حساس آن به دور از چشم کنجکاو و رسوائی های نقض نشوید.

  ۶ thinking تفکر خلاق

  احتمالاً مهمترین مهارت دیجیتال برای آینده به دستگاه یا نرم افزار خاصی مربوط نمی شود.

  برای ۶ در ۱۰ شغل ، ۳۰٪ کارها قابل اتوماسیون هستند. با پیشرفت فناوری به سرعت ، پیشرفتهای قبلی که به آن احترام گذاشته شده اند به سرعت فراموش می شوند و مهارتهای تخصصی منسوخ می شوند.

  بنابراین مهمترین مهارت برای هر کارمند در مواجهه با اتوماسیون ، تفکر خلاق است. برای اطمینان از ماندگاری نیروی کار ، آنها باید قادر به انجام کارهایی باشند که دستگاه ها قادر به انجام آن نیستند.

  به عنوان مثال ، VR و AI تحولات جذابی هستند ، اما ممکن است هنوز برای شرکت شما مرتبط نباشند. سرمایه گذاری در کارگران خلاق و همه کاره که مشتاق یادگیری هستند و از طریق هر پیشرفت تکنولوژی قابل انعطاف خواهد بود.

  هرچه ماشین ها درگیر وظایف روزانه می شوند ، به نیروی کار خلاق و همه کاره نیاز خواهیم داشت که مهارت های آنها از آنچه ماشین آلات می توانند ارائه دهند فراتر رود.

  وقتی صحبت از تحول دیجیتالی می شود ، داشتن نیروی کاری که دارای پیچیدگی دنیای دیجیتال و مراحل جدید سفر مشتری باشد بسیار مهم است.

  از به دست آوردن بیشترین اطلاعات بزرگ گرفته تا ماندن در بالای نحوه استفاده مصرف کنندگان از فناوری ، همه مهارتهای اساسی برای نیروی کار فردا است. اطمینان از داشتن تخصص مناسب برای انطباق با پیشرفت فن آوری ، با راهپیمایی های زمانی به تیم های آینده ساز کمک خواهد کرد.

  مشارکت کننده

  با فروش اجتماعی مشتری های خود را جذب ، جذب و تبدیل کنید

  تحول دیجیتال عبارتی است که سازمانهای چندملیتی را به عنوان یک استراتژی بازاریابی قدیمی و منسوخ شده و فرآیندهای فروش به نفع پذیرش گردش کار خودکار و تعامل فوری مشتری آنلاین ، متصل می کند. در یک سطح گرانتر ، به فروشندگان کمک می کند تا رویکرد خود را نسبت به مشتریان فزاینده تر تطبیق دهند. یک مطالعه جدید ترجیحی IBM نشان داد که فراخوانی سرد ، یکبار تکنیک فروش محاکمه شده و قابل اعتماد ، ۹۷۷٪ از زمان بی اثر است – رقمی که از سال ۲۰۱۰ به ۷ درصد در سال افزایش یافته است.

  دیجیتال

  هنگام فروش اجتماعی چه انتظاری دارید …

  فروش اجتماعی روشی مداوم در حال رشد است که یک پاسخ ضروری برای بروز رفتارهای خریدار است. ۵۷٪ از تصمیم خرید قبل از رسیدن مشتری حتی به نماینده برند گرفته شده است ، و ۶۷٪ سفر خریدار اکنون به صورت دیجیتالی انجام شده است. اکنون که محتواهای آنلاین دارند ، مشتریان برای خرید محصولات نسبت به محصولات ، ویژگی ها و قیمت گذاری کمتر حساسیت نشان می دهند. آنها جالب تر هستند زیرا موتورهای جستجو گزینه های جایگزین زیادی را باز کرده اند و دسترسی مستقیم به یک نام تجاری و رقبای خود را برای آنها فراهم کرده اند. و از آنجا که کانال های اجتماعی می توانند فوراً مصرف کنندگان را به همسالان و تأثیرگذار خود متصل کنند ، می توانند بی نهایت تمایل به اعتماد به شما و برند شما داشته باشند.

  قیمت

  دیجیتال یک “عادی جدید” ایجاد کرده است که نیاز دارد تا فروشندگان “قابلیت های جدید” را به نمایش بگذارند تا بتوانند مؤثر باشند. بنابراین ، هدف از فروش اجتماعی ، مجهز کردن فروشندگان به یک مهارت و ابزار ، مبتنی بر رسانه های اجتماعی است که به آنها امکان می دهد تا در زمان کمتری منجر به تولید بیشتر شوند و آنها را با روشی معتبرتر و مؤثر تر پرورش دهند.

  در سال ۲۰۱۵ ، گزارش شده است که تنها ۱ از ۴ پاسخ فروش می داند که با وجود تأثیر مثبت و اثبات شده بر رشد درآمد ، چگونه می تواند رسانه های اجتماعی را در روند فروش خود ادغام کند. در بعضی موارد ، متخصصان فروش ممکن است درگیر فروش اجتماعی شوند و فقط متوجه آن نشوند. این که آیا شما برای ایجاد روابط با مشتری از Twitter استفاده می کنید یا از لینکدین برای اهداف جستجوی هدفمند استفاده می کنید ، در حال حاضر یک فروشنده (تا حدودی) اجتماعی هستید!

  فروش اجتماعی این توانایی را دارد که روی خط پایین شما تأثیر مثبت بگذارد

  یکی از مهمترین مزایای فروش اجتماعی این است که به شما امکان می دهد چشم انداز بسیار کارآمد تری داشته باشید و فرصت های بیشتری را برای شما فراهم می کند. شما می توانید بر اساس معیارهایی از جمله عنوان شغلی و موقعیت مکانی آنها ، از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی و ابزارهای گوش دادن به اجتماعی برای بدست آوردن سطح تفصیلی دقیق درباره افرادی که باید در یک سازمان هدف بگیرید ، استفاده کنید. شما می توانید رفتار مشتری مانند هشتگ هایی که از آنها استفاده می کنید و مارک هایی که با آنها تعامل دارند را تجزیه و تحلیل کنید تا فرصت های جدیدی را برای شما و مارکتان مشخص کنید. شما حتی می توانید به سرعت تجزیه و تحلیل رقبا را انجام دهید که شما را با مخاطب هدف جدید آشنا کند – کاربرانی که از آنها پیروی می کنند و آنها را دنبال می کنند. این امر می تواند باعث صرفه جویی در وقت با ارزش شما شود ، زیرا می دانید تنها با نیاز واقعی یا علاقه به راه حل هایی که ارائه می دهید ، چشم انداز خود را جذب می کنید.

  راه حل

  مزیت دیگر پیشنهادات فروش اجتماعی ، توانایی ایجاد یک برند شخصی قوی – ابزاری قدرتمند برای ترغیب و تبدیل مشتری است. از آنجا که توصیه های همتا به همسالان نسبت به پیام رسانی شفاف فروش بسیار ارزشمند است ، ضروری است که روابط با مشتری معناداری ایجاد شود که ریشه در اصالت و حس اعتماد به نفس دارد. فروشندگان اجتماعی می توانند این کار را از طریق ایجاد و توزیع محتوا انجام دهند که از ارزش واقعی آنها برای آینده برخوردار باشد. این که آیا این یک مقاله وبلاگ ، یک وبینار ، یا یک صدای جیر جیر ساده است ، ایجاد محتوای اصلی برای مخاطب هدف شما و به اشتراک گذاری آن از طریق کانال های اجتماعی می تواند شما را انسانی کند ، و از نظر شما قابل اعتماد و در دسترس باشد. این به نوبه خود ، احتمال تبدیل چشم انداز به طرفداران مشتاق مارک تجاری را که برای آنچه شما پیشنهاد داده اید باز است ، افزایش می دهد.

  اعتماد به نفس

  فروش اجتماعی همچنین این پتانسیل را دارد که به طور قابل توجهی چرخه فروش شما را کاهش دهد . نه تنها اکثر چشم اندازهای شما قبلاً یک مرحله از تحقیقات قبل از خرید را انجام داده اند ، بلکه قابلیت های جستجوی پیشرفته و روابط مشتری ، سطح بعدی دانش مشتری را در اختیار شما قرار می دهد. این دانش می تواند شما را قادر سازد موانع بالقوه برای تبدیل و رفع نیازهای مشتری را در اولین مراحل قیف فروش شناسایی کنید. این سطح از ویژگی و بی واسطه ای که کانال های اجتماعی به شما امکان می دهند بی ارتباط با مشتریان ارتباط برقرار کنید بدان معنی است که چرخه فروش بسیار کوتاه تر خواهد بود.

  اینها فقط چند مورد از مزایای مختلف فروش اجتماعی است ، اما همه آنها به عنوان شاخص های محکمی در مورد چگونگی استفاده از این روش پیشرو در پرورش یک فرآیند فروش اثرگذار که وفاداری مشتری را ترغیب می کند ، باعث کاهش چیرگی و در نهایت بهبود درآمد می شود ، خدمت می کنند.

  فراوانی ابزارهای موجود برای پشتیبانی از فروش اجتماعی نشان می دهد که دستیابی به کسانی که این کار را در مدت زمان کمتری انجام می دهند ، بسیار آسان است. به لطف رابط کاربری تمیز و تمرکز جدی آنها بر تجربه کاربر ، مهم نیست که شما تازه شروع به کار کرده اید یا یک فروشنده اجتماعی فصلی هستید – این ابزارها برای شما سود خواهند برد.

  ابزارهای تحقیق مخاطبان بینش های ارزشمندی را در اختیار شما قرار می دهد که به شما کمک می کند تا هر دو رویکرد فعال و مشتری محور در فروش اجتماعی را در پیش بگیرید. سیستم عامل های تحلیلی رسانه های بومی بومی در فیس بوک ، توییتر و LinkedIn شما را قادر می سازد تا داده های مخاطبان موجود خود را جمع آوری کنید. همچنین می توانید از ویژگی های داخلی مانند جستجوی پیشرفته و گروه ها استفاده کنید تا در مورد نقاط درد و ترجیحات مشتری بیشتر بدانید. سپس این داده ها را با ابزاری مانند Hootsuite تکمیل کنید ، که شما را قادر می سازد مارک شخصی خود ، رقبای خود را کنترل کنید و دریابید که مشتریان درمورد شما چه می گویند. در همین حال ، Followerwonk به شما کمک می کند تا با مرتبط ترین کاربران توییتر ارتباط برقرار کرده و ارتباط برقرار کنید و روابط خود را با پیروانتان با رقبای خود تضاد کنید.

  ابزارهای پیشرفته CRM می توانند مزیت منحصر به فرد دیگری را به فروشندگان اجتماعی ارائه دهند. به عنوان مثال ، زیرک ، یک CRM اجتماعی است که همچنین هوش رابطه ای ارزشمندی را ارائه می دهد. می توانید داده ها را از چندین کانال اجتماعی متعلق به یک چشم انداز جمع آوری کرده و آن را در یک سابقه سرب متمرکز جمع کنید. همچنین می تواند همه تعاملات اجتماعی شما را با این چشم انداز که مدیریت خط لوله شما را بی نهایت آسان تر می کند ، پیگیری کنید ، به خصوص که می تواند با Outlook ، Gmail و Salesforce یکپارچه شود تا چند مورد را نام ببرید!

  ابزارهای اتوماسیون بازاریابی نیز برای فروشندگان اجتماعی است! آنها از ارتباطات ایجاد شده و هدفمند در کل فرآیند فروش پشتیبانی می کنند ، که می تواند باعث تسریع در پرورش سرب شود و فروشندگان را به سمت تمرکز بر سایر کارهای اساسی مانند تولید انواع جدید ، بدون تأثیر منفی روی تجربه مشتری ، آزاد کند. Act-On بخشی از نرم افزار اتوماسیون بازاریابی است که به ایجاد ، تنظیم و برنامه ریزی ارسال پست های اجتماعی کمک می کند و شما را قادر می سازد تا به راحتی تعامل های اجتماعی را مدیریت کنید. می توانید پست ها و به روزرسانی های اجتماعی را برای پیگیری و مرجع آینده پین ​​کنید و هشدارهای ایمیل را برنامه ریزی کنید تا همیشه در انجمن آنلاین خود به روز باشید.

  برنامه ریزی

  فوق ستاره فروش اجتماعی: SAP

  SAP یک شرکت چند ملیتی آلمانی است که راه حل های نرم افزاری سازمانی را برای ساده تر کردن فعالیت های تجاری و مدیریت روابط مشتری ایجاد می کند. آنها تأثیر فروش اجتماعی را تأیید کرده بودند و اینکه چگونه می تواند در چشم انداز تجارت مدرن ، حاشیه رقابتی اساسی ایجاد کند.

  با این حال ، برای اینکه بتواند در زمینه فروش اجتماعی موفق باشد ، SAP به کارمندان هر شرکت در سازمان خود نیازمند همکاری و همکاری است.

  به منظور به کار بردن کارمندان در هواپیما ، SAP از یک رویکرد ۳ لایه استفاده کرده است:

  ۱ ٫ تغییر فرهنگ را تشویق کنید

  فروش اجتماعی کاملاً کارا و مشترک است. این یک تخصص گرایی است که تشخیص می دهد که کارکنان در انواع مختلفی می توانند در سفر مشتری و اقدامات انجام شده در جهت تبدیل آنها نقش داشته باشند. SAP تصمیم آگاهانه گرفت تا به جای محدود کردن آن در برخی از بخش ها یا Geos ها ، رویکرد سازمانی گسترده ای در قبال اتخاذ فروش اجتماعی بکشد. آنها کارمندان خود را تشویق می کردند که با هم متحد شوند و با یک هدف مشترک برای برآوردن نیازهای مشتریان متحد شوند. این نگرش مشتری محور جدید که SAP را پوشانده است ، دستیابی به موفقیت فروش اجتماعی را آسان تر می کند. این تغییر فرهنگ کاملاً در یک تیم فروش SAP کاملاً جدید منعکس شده است که در طول هفته آموزش خود در یک حمله رعد اسا (در عوض یک حمله رعد اسا) شرکت کردند و یک میلیون یورو در خط لوله ایجاد کردند و کل خط لوله بازار خود را با رشد ۴۴ درصدی در یک سال بعد از آموزش اولیه

  ۲ ٫ در آموزش سرمایه گذاری کنید

  SAP با لینکدین برای معیار عملکرد خود و توسعه و اجرای آموزش های مهم فروش جامع اجتماعی کار کرده است. مگی فاکس ، معاون ارشد بازاریابی توضیح می دهد؛ وی افزود: “آنچه در مورد مشارکت ما بی نظیر است ، یک برنامه Train-the-Trainer است که ما با آنها تنظیم کردیم. ما در واقع آن را به عنوان مشتری پیشگام لینکدین با هم در حال اجرا هستیم. ما در حال آموزش آنها هستیم و دانش صنعت ما را برای صنعت و شرکت ما در این مفهوم اضافه می کنیم. و ما این را به هم می پیوندیم ، مربیان و مربیانی را در سرتاسر جهان تولید می کنیم ، زیرا دیدیم که این یک تغییر دهنده بازی بزرگ است. “

  ۳ ٫ از داده ها برای شناسایی نتایج مثبت استفاده کنید

  SAP بر جمع آوری و به اشتراک گذاری داده هایی که ارزش فروش اجتماعی را اثبات می کند تمرکز کرده و تیم های فروش را ترغیب به سوار شدن می کند.

  به گفته کیرستن بویلائو ، مدیر ، SAP نوآوری را تجربه می کند: “ما روی آن تمرکز کردیممطمئن شوید که مدیران فروش خط مقدم از همان ابتدا واقعاً درگیر بودند – وقتی به تیم می رویم تا در واقع آنها را آموزش دهیم. اگر آن مدیریت خرید را ندارید ، تأثیرگذار اصلی آن تیم را از دست نمی دهید. “

  امروزه فروشندگان اجتماعی در سراسر SAP 32٪ درآمد بیشتری کسب می کنند و ۱۰٪ بیشتر از آنها سهمیه می گیرند. فقط با استفاده از LinkedIn فروش ناوبر فروش ، درآمد سازمان در طی چند ماه کوتاه بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

  اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد نحوه استفاده از فروش اجتماعی برای ایجاد روابط ، ایجاد اعتماد و فروش درایو کسب کنید ، می توانید کتاب الکترونیکی رایگان ما را در اینجا بارگیری کنید.

  ۱۰ دلیل کسب و کار شما باید در تحول دیجیتال سرمایه گذاری کند

  صرف نظر از بخش یا صنعت ، برای پیشرفت در میدان جنگ تجاری امروز ، پذیرش فناوری های نوظهور ، روندها و تغییرات فرهنگی بسیار مهم است.

  اگر تجارت شما به دنبال تأمین آینده تجاری پایدار است ، سرمایه گذاری وقت ، پول و انرژی کافی در استراتژی تحول دیجیتال شما یک اقدام عاقلانه است.

  دیجیتال

  تا سال ۲۰۲۰ ، کارشناسان پیش بینی می کنند که هزینه برای استراتژی های تحول دیجیتال ۲ تریلیون دلار در سطح جهان خواهد شکست. این یک سطح عظیم سرمایه گذاری توسط شرکت ها در بخش ها است.

  سرمایه گذاری

  برای الهام بخشیدن از تلاش های شما ، در اینجا ۱۰ آماری وجود دارد که تجارت شما را از لزوم سرمایه گذاری در تحول دیجیتالی متقاعد می کند.

  فرهنگ مصرف کننده

  ۱ ٫ ۸۰٪ از مصرف ویدیوی امروز مبتنی بر فیلم است. رسانه چاپ اگرچه هنوز هم مرتبط است ، نیرویی کم قدرت تر از گذشته است. گرسنگی امروز به دلیل محتوای بصری ذاتاً دیجیتالی است و برای ارتباط با مخاطب مورد نظر خود باید مواد بازاریابی جذاب و مبتنی بر فیلم را تهیه کنید. کانال های دیجیتال و لمس های لمسی بهترین راه برای ارائه چنین ارتباطاتی هستند.

  ۲ ٫ میانگین دانشجویی امروزی هرگز آنقدر مهر نامه پستی را گول نمی زند. در عصر بومی دیجیتال ، رویکردهای آنالوگ به تبلیغات و همچنین ارتباطات داخلی به ندرت نتایج مورد نیاز شما را برای موفقیت به ارمغان می آورد.

  دانشجو

  ۳ ٫ ۶۱ of از کاربران گوشی های هوشمند اعتراف می کنند که مرتباً با تلفن هوشمند خود در زیر بالش یا کنار تخت خود خواب می گیرند . بینش حیرت انگیزی که گواهی بر ذهنیت امروز موبایل و محور است. با سرمایه گذاری در ارائه های تلفن همراه خود ، از برنامه های کاربردی گرفته تا صفحات فرود بهینه شده با تلفن همراه و محتوای رسانه های اجتماعی ، شما می خواهید موفقیت تجاری خود را در یک عصر روز افزون دیجیتال تسریع کنید.

  موبایل

  وضعیت تحول دیجیتال

  در اینجا ما به بررسی وضعیت حرفه ای فعلی و به همین ترتیب ، ضرورت تحول دیجیتال می پردازیم.

  ۴ ٫ ۷۶٪ شرکت ها احساس می کنند رابطه خود با فناوری است و تحول دیجیتالی به طور کلی ، متوسط ​​یا بالاتر از حد متوسط ​​ است. اکثریت قریب به اتفاق شرکت ها در بخش ها در مسیر تحول دیجیتالی قرار دارند. اگر نتوانستید عصر دیجیتال را در آغوش بگیرید و تمام آنچه را که ارائه می دهد ، می توانید در پشت بسته قرار بگیرید و در طولانی مدت خطرناک می شوید.

  ۵ ٫ حدود ۷۰ companies از شرکت ها درک عملی مدیرعامل خود را از فن آوری های دیجیتال در حال ظهور کاملاً بالا و بالاتر از حد متوسط ​​می دانند. اگر احساس می کنید درک شما از روش ها و فن آوری های دیجیتال در عصر دیجیتال کمبود است ، اکنون زمان تحمل است.

  ۶ ٫ ۶۱ of از شرکت ها اظهار داشت که اینترنت اشیاء (IoT) نقش مهمی در استراتژی های تجارت دیجیتال خود دارد ، با تولید و فناوری پیشرفته سایر بخش های دیگر را رهبری می کند. شما با سرمایه گذاری در توان IoT و مزایای آن در جهت افزایش مشاغل ، علاوه بر تعدادی دیگر از فن آوری های دیجیتال در حال ظهور ، می خواهید موفقیت تجاری خود را به صورت تصاعدی تسریع کنید.

  قدرت تحول دیجیتال

  بینش در مورد قدرت غیرقابل انکار تحول دیجیتال در عصر مدرن.

  ۷ ٫ ۵۶٪ مدیرعاملها احساس می کنند که پیشرفت های دیجیتال قبلاً منجر به افزایش درآمد شده است. سرمایه گذاری در تحول دیجیتال.

  ۸ ٫ تا سال ۲۰۲۰ ، ۴۷٪ از کل درآمد ها تحت تأثیر دیجیتال قرار می گیرند. بدون شک ، فناوری های دیجیتال در آینده نه چندان دور پیچیده تر خواهند شد. برای حفظ ارتباط و ادامه دادن به رشد ، پذیرفتن قدرت دیجیتال اکنون ضروری است نه یک تجملات دور.

  ۹ ٫ ۳۹٪ از بازاریابان امروز قصد دارند بودجه دیجیتالی خود را بدون افزایش کل هزینه های بازاریابی افزایش دهند ، اساساً اعتبارهای جاری خود را مجدداً به کانالهای دیجیتال اختصاص دهند. ثروت کانال های دیجیتال ، سیستم عامل ها و تاچ های لمسی در دسترس برای مشاغل امروز رو به افزایش است و با سرمایه گذاری در چنین رسانه هایی ، شما باید از سطح سالم موفقیت در کسب و کار لذت ببرید.

  ۱۰ ٫ بیش از ۵۰٪ جمعیت جهان زیر ۳۰ سال هستند – با بیش از نیمی از جمعیت زیر ۳۰ سال ، بومیان دیجیتالی بیشتری وجود دارند (یا در واقع جوانه زدن بومیان دیجیتال) از گذشته است. برای ادامه جذابیت این نسل جدید از مصرف کنندگان دارای فکر دیجیتالی ، سرمایه گذاری در تحول دیجیتال به صورت مستمر چیزی ضروری نیست.

  نتیجه گیری

  واضح است که تحول دیجیتال پایدارترین وسیله موفقیت تجاری امروز است ، tفردا و طولانی به آینده.

  اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، باید قبل از اینکه خیلی دیر شود ، قدرت و پتانسیل بی نظیر تحول دیجیتال را در آغوش بگیرید.

  دن هیوز

  بروشور دوره بازاریابی رسانه های اجتماعی
  به * – هیچ آموزش برای مشارکت آموزشی خودآموز شرکت مشارکت آموزشی
  نام *
  نام خانوادگی *
  وضعیت چشم انداز -None-A Lead New- بدون تماس با B 10٪ NotualCC 30٪ InD واجد شرایط ۵۰٪ ثبت نام تأیید شده / پرداخت نشده ۷۰٪ ثبت نام تأیید شده ۸۰٪ برنامه StageF 90٪ صورتحساب G 95٪ سپرده پرداخت شده ۱۰۰٪ PaidI 0٪ سرب واجد شرایط OutJ PostponedK LostL DuplicateM به یک PartnerN به اطلاعات مربوط به اشتباه کاذب مراجعه شده است تلفن تلفنی نیست کار نمی کند مراجعه به مجوز SalesP به بازاریابی مراجعه شده به مشاغل وب سایت مراجعه به مشاغل TeamP ارجاع شده به TeamP ارجاع شده به Corporate TeamQ مراجعه شده توسط یک پرسشنامه / StudentR بسته شده توسط عملیات
  ایمیل *
  نام شخص
  تلفن *
  کشور * -None-متحده KingdomUnited StatesIrelandAustraliaAfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua و BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia و HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish اقیانوس هند TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral آفریقایی RepublicChadChileChinaChristmas IslandsCocos (کیلینگ) IslandsColombiaComorosCongoCongo، دموکرات RepublicCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial جزایر GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (مالویناس) جزایر فارو IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench سرزمین های جنوبی گابن ، گامبیا ، جورجیا آلمان ، Gana GibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaiti جزایر هارد و جزایر مک دونالد هولی را مشاهده کنید (V atican شهر کشور) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran، RepublicIraqIsle اسلامی ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea، RepublicKorea، RepublicKosovoKuwaitKyrgyzstanLao دموکراتیک خلق، حزب دموکرات RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan عرب JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMacedonia مردم، یوگسلاوی سابق RepublicMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia، فدرال StatesMoldova، RepublicMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern IrelandNorthern مارینا IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian قلمرو، OccupiedPanamaPapua جدید GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint کیتس و NevisSaint لوسیا سنت پیر و میکلون Saint Vincent & The GrenadinesSamoaSan MarinoSao تومه و PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth گرجستان و ساندویچ جنوبی IslandsSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard و ژان MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian RepublicTaiwan عرب، استان ChinaTajikistanTanzania، ایالات RepublicThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad و TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks و کیکو IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited عرب EmiratesUnited ایالات جزایر کوچک حاشیهای NamVirgin IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet، جزایر BritishVirgin، USWallis و FutunaWestern SaharaYemenZimbabweZambia
  کی می خواهید تحصیل کنید؟ -هیچ- به محض وجود مکانی در ۱-۳ ماه در ۳-۶ ماه فقط در حال حاضر تحقیق می کنید
  عضویت در خبرنامه
  استعلام رویداد
  ابتدا روی کانال کلیک کنید
  کانال آخرین کلیک
  متوسط ​​آخرین کلیک
  ابتدا روی صفحه فرود کلیک کنید
  صفحه فرود آخرین کلیک
  ابتدا روی کمپین کلیک کنید
  کمپین آخرین کلیک
  مدت آخرین کلیک
  صفحات بازدید شده
  تعداد بازدیدهای وب سایت
  زمان در وب سایت گذشت
  منطقه زمانی
  دوره
  دوره علاقه -None-PDDM-WebPG-WebMA-WebPDMM-WebPDSM-WebPDSMM-WebPDSP-WebPDDS-Web Modules IndividualCorporate StudentCorporate OptionunityPartnociation OptionunityReferred از Persessect / StudentRefer to IBATRefer to ECommerce for Review
  فرم URL